དགེ་བསྙེན་ད་ང་། དགེ་བསྙེན་མའི་འཁོར་རྣམས་ཀྱང་[༡]རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་[༢]མཐུས་
སྟོན་
པར་བྱེད་དོ། གསེར་ད་ང་ནོར་བུ་བཻ་»ཌཱུརྱ། མུ་ཏིག་རྡོ་རྗེ་མཐོན་ཀ་ཆེར།
རི་བོའི་དབང་པོ་ཆེ་རྣམས་དང་། མེ་ཉིད་བགྲང་བར་བཞེད་པས་བྱེད།
གསེར་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་རི་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱང་བཞེད་པ་ཙམ་ཉིད་ཀྱིས་
བྱེད་ད་དོ།
བཞེད་པ་ཙམ་ཉིད་ཀྱིས་སྲེག་པར་བྱེད་པའི་བདག་ཉིད་ཀྱི་[༢]མེ་ཡང་ཁ་
བ་ལྟར་བསིལ་བར་བྱེད་དོ།
ཆེན་པོར་གྱུར་པའི་ལུས་ཀྱིས་ས་སུ། རྡོ་རྗེ་སོགས་
ལ་མི་ཆགས་པ་ར།
ངོ་མཚར་བྱེད་ཅིང་སྐད་ཅིག་ག་གིས། ཕྱོགས་ཀུན་དུ་ནི་འགྲོ་
ཞིང་འོང་།
ལུས་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་ཉིད་ཀྱིས་རི་འབིགས་བྱེད་ལ་སོགས་པ་ལ་
ཡང་མི་
ཐོགས་པར་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་ངོ་མཚར་དང་བཅས་པར་ཕྱོགས་བཅུ་དག་ཏུ་
འགྲོ་ཞིང་འོང་བ་ཡང་སྟོན་པར་བྱེད་དོ།
རང་གི་ལུས་སམ་རྡུལ་ཕྲན་ལ།
ད་པག་ཏུ་མེད་པའི་འཇིག་རྟེན་ཁམས། ཡང་དག་འཛུད་ཀྱང་སེམས་ཅན་ལ།
གནོད་པ་མེད་པའང་སྟོན་པར་བྱེད། བདག་ཉིད་ཀྱི་[༤]ལུས་ཀྱི་ནང་ཉིད་དུ་
དཔག་ཏུ་མེད་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྣམས་འཛུད་པར་བྱེད་པའ་མ།
རྡུལ་ཕྲ་
རབ་ཀྱི་ནང་དུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་ད་ག་འཛུད་པར་བྱེད་ལ།
གང་དག་་་་
འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་དག་ལ་བརྟེན་པའི་ལྷ་དང་།
མི་དང་། དུད་འགྲོ་ལ་
སོགས་པ་དེ་
དག་རྣམས་ལ་ཉམ་ང་བ་དང་། གནོད་པ་མེད་པར་ཡང་སྟོན་པར་
བྱེད་ད་དོ།
འཇིག་རྟེན་ཁམས་རྣམས་ཕྲ་རབ་ཏུ། ཕྲ་རབ་དེ་ཡི་མཚན་ཉིད་ད་དུ།
བསྡུས་པའམ་ནི་རྒྱས་པར་ཡང་། བཞེད་པ་ཙམ་བྱེད་འོག་སྟེང་ཀྱང་།
བཞེད་པ་ཙམ་གྱིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྣམས་སྡུད་པར་ཡང་[༥]བྱེད་དེ་རྡུལ་ཕྲ་
རབ་དང་མཉམ་པར་བྱེད་དོ།
དེ་ཉིད་རྒྱ་ཆེན་པོར་མོས་ན་ཡང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་
འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཚད་དུ་ཡང་
བྱེད་དོ། འཇིག་རྟེན་གྱི་་་་
གླ8---333


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*