སྟེ༑ ཐམས་ཅད་ཀྱི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ལྷག་མ་མ་ལུས་པའི་གཟུགས་དེ་
དག་རྣམས་ལྷའི་མིག་གིས་མཐོང་སྟེ།
གཟུགས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ནི་ལྷའི་མིག་ཅེས་
བསྟན་ཏོ།
ལྷ་དང་འཕགས་པ་བཀོད་དང་སྤྲུལ། གསལ་པོའི་སྒྲ་ད་ང་མིར་་
བཅས་པ།
རིང་ན་གནས་དང་བཟློག་པ་དག ལྷ་ཡི་རྣ་བ་འདི་ཡིས་ཐོས།
ལྷ་རྣམས་ཀྱི་སྒྲ་ནི༐ལྷ་ཡིན་ནོ། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པས་བརྗོད་པ་ནི་འཕགས་
པའི་འི་འོ།
འོག་མིན་གྱི་ཕོ་བྲང་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་
སྐུ་ལས་
རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བཀོད་པའི་སྒྲ་ནི་བཀོད་པ་སྟེ། ལྡོང་པོ་བཀོད་པ་ལས་
བསྟན་ཏོ།
འཛམ་བུའི་གླིང་ལ་སོགས་པར་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་་
པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ནི་སྤྲུལ་པའི་
སྒྲའོ། གསལ་བ་ནི་ཡི་གེ་གསལ་བ་ལ་་་་་
སོགས་པ་ངེས་
པའི་ཚིག་གིས་གསལ་བའོ། གླིང་བཞི་པར་བྱུང་བ་ནི་མི་རྣམས་་་་
ཀྱིའོ༑ ཐ་མལ་པའི་རྣ་བའི་དབང་པོའི་ལམ་ལས་འདས་པ་ནི་རིང་བའོ། མི་
གསལ་བ་དང་ཉེ་བ་ནི་བཟློག་པའོ།
དེ་ད་ག་ཐམས་ཅད་ལྷའི་རྣ་བའི་ཁམས་ཀྱིས་
འདིས་ཐོས་པར་འགྱུར་ར་རོ།
ལྷའི་རྣ་བའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་བསྟན་ཟིན་ཏོ།
སྔོན་གྱི་གནས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ད་དེ། སེམས་ཅན་རྣམས་དང་བདག་ཉིད་།
མིང་དང་རིགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་རྣམས། དྲན་ཞིང་གཞན་ད་ག་གི་ཡང་དྲན། དེས་
སྐྱེ་བ་གཅིག་ཀྱང་རྗེས་སུ་དྲན་པ་ནས་སྐྱེ་བ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མའི་བར་ཡང་རྗེས་
སུ་དྲན་
ཏེ༑
བད་ག་གི་མིང་ནི་འདི་ཞེས་བྱ། བདག་འདི་དག་ཏུ་ནི་སྐྱེས། བད་ག་་
གི་རིགས་ནི་འདི་ཞེས་བྱ།
བདག་གི་ཚེའི་ཚད་ནི་འདི་སྙེད་དུ་གནས། ཁ་ཟས་
ནི་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཟོས།
བདེ་བ་ད་ང་སྡུག་བསྔལ་ནི་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཉམས་སུ་་
མྱོང་མྱོང་[༢]ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟེ།
དེ་བཞིན་དུ་གཞན་དག་གི་ཡང་དྲན་པར་
བྱེད་དེ།
འདི་ནི་སྔོན་གྱི་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བྱའོ།
གླ8---339 


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*