རྟེན་འདི་ཙམ་པའི་ལྟ་བ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པའི་གྲུབ་པའི་མཐའ་མཚུངས་་་་
པར་འགྱུར་ཏེ།
ཆད་པར་ལྟ་བ་པོ་ཡང་མེད། འདི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་འདི་ཡང་
མེད་༑
འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཡང་མེད། ལེགས་པར་སྤྱད་པ་དང་ཉེས་པར་སྤྱད་
པའི་ལས་རྣམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་
ཡང་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་་་་་་་
པར་མངོན་པར་ཞེན་ཏོ།
གལ་ཏེ་འདི་ཀུན་སྟོང་པ་ན། སྐྱེ་བ་མེད་ཅིང་
འགག་མེད་པས།
འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པོ་རྣམས། དངོས་པོ་མེད་
པར་ཐལ་བར་[༡]འགྱུར།
ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དབུ་མའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་དོན་
ཡང་འདིར་སྦྱར་བར་བྱའོ། གཞན་ཡང་། སྡེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཁོངས་སུ་ཡང་།
གཏོགས་པ་མེད་པས་མ་ཡིན་ངེས། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་
པ་མ་ཡིན་ཏེ།
སྡེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་མ་གཏོགས་པའི་ཕྱིར་རིག་བྱེད་་་་་
མཐའ་པའི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚད་མ་ཉེ་བར་དགོད་
པ་ཡིན་ནོ། ཡང་
སྡེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ནི་གང་ཡིན་པ་དེ་ད་ག་གི་བྱེ་བྲག་ནི་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཞེ་ན།

བདག་གི་བླ་མ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་ལས་འདི་ལྟར་རྗེས་སུ་ཐོས་ཏེ།
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱ༐བཅུ་དྲུག་
ལོན་[༢]པ་ན་གྲོང་ཁྱེར་མེ་ཏོག་གིས་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱ་བར།
རྒྱལ་པོ་དྷརྨ་ཨ་ཤོ་ཀ་་་་་
ཞེས་བྱ་བ་རྒྱལ་སྲིད་བྱེད་པའི་ཚེ།
རྩོད་པའི་ཆོས་འགའ་ཞིག་བྱུང་བའི་ད་བང་་་་་
གིསདགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་ཆེན་པོར་གྱུར་ཏོ།
དེས་རེ་ཞིག་ད་ང་པོར་སྡེ་པ་
གཉིས་སུ་ཆད་ནས་གནས་ཏེ།
དགེ་འདུན་ཕལ་ཆེན་པ་དང་གནས་བརྟན་པའོ།
དེ་ལ་དགེ་འདུན་ཕལ་ཆེན་པའི་སྡེ་ཡང་རིམ་གྱིས་དབྱེ་བར་གྱུར་པ་ན། རྣམ་པ་
བརྒྱད་དུ་གནས་ཏེ།
འདི་ལྟ་སྟེ། དགེ་འདུན་ཕལ་ཆེན་སྡེ་པ་དང་། ཐ་སྙད་
གཅིག་པ་དང་།
འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པར་སྨྲ་བ་དང་། མང་དུ་ཐོས་པ་པ་
68---361


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*