བརྟག་[༡]པ་ད་ང་སྡུག་བསྔལ་སྤོང་བའི་ལམ་ཡང་ཡོད་དོ། མཉམ་པར་གཞག་[༢]
པའི་ཚེ་ངག་འཇུག་པ
ར་བྱེད་པ་ཡང་ཡོད་དོ། མི་གཙང་བ་སྤང་བ་ཡང་ཡོད་ད་དོ།
ཡང་དག་པར་ལྡོམ་པ་མངོན་[༢]དུ་བྱས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་དུ་སྦྱོར་བ་ཐམས་ཅད་རབ་
ཏུ་སྤངས་པར་བརྗོད་པར་བྱའོ།
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནམས་ལ་འཇིག་རྟེན་
པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ནི་
མི་མངའོ། སེམས་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་བ་
ཡིན་པས་བག་ལ་ཉལ་བ་རྣམས་སེམས་དང་མཚུང་ས་པར་
ལྡན་ཞེ་འམ། མི་ལྡན་
ཞེས་བརྗོད་པར་མི་བྱའོ།
བག་ལ་ཉལ་ཡང་གཞན་ལ་ཀུན་ནས་ལྡང་བ་ཡང་
གཞན་
ཡིན་ནོ། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ནི་མེད་དོ། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ནི་
བསམ་གཏན་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ་[༤]ཞེས་བྱ་བ་
དེ་ལྟ་བུ་རྣམས་ནི་ཐ་སྙད་གཅིག་པ་རྣམས་
ཀྱི་དམ་ཚིག་ཡིན་ནོ།
ཡང་བ་ལང་གནས་པ་རྣམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ནི་མང་དུ་ཐོས་པ་
ད་ང་བཏགས་པར་སྨྲ་བ་པ་ཞེས་བྱ་བྱ་བའོ།
དེ་ལ་མང་དུ་ཐོས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྩ་བའི་་་་
དམ་ཚིག་ནི་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ལམ་ལ་ནི་རྣམ་པར་ད་པྱོད་པ་མེད་ད་དོ།
སྡུག་
བསྔལ་གྱི་བདེན་པ་ད་ང་།
ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་པ་དང་། འཕགས་པའི་བདེན་
པ་ནི་བདེན་པའོ།
འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་མཐོང་བས་ཡང་དག་པར་་་་་
སྐྱོན་མེད་པ་ལ་འཇུག་ག་གི།
སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་། འགྱུར་བའི་སྡུག་
བསྔལ་མཐོང་བས་ནི་མ་ཡིན་ན་ནོ།
དགེ་འདུན་ནི་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའོ།
དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་གཞན་གྱིས་[༢]ཉེ་བར་བསྟན་པ་སྒྲུབ་པ་ཡོད་ད་དོ།
ཡང་དག་པར་བསྒྲགས་པའི་ལམ་ཡང་ཡོད་ད་དོ། མཉམ་པར་གཞག་[༦]པ་ལ་ཡང་
དག་འཇུག་པ་ཡང་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་རྣམས་
ནི་མང་དུ་ཐོས་པ་རྣམས་ཀྱི་དམ་ཚིག་
ག་གོ༑
ཡང་བཏགས་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ནི་ཕུང་པོ་མེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་ཡོད་
ད་དོ༑
ཡོངས་སུ་མ་རྫོགས་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱང་ཡོད་ད་དོ། འདུ་བྱེད་རྣམས་ནི་
གླ8---367


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*