བགྲོད་མིན་ལ་ཡང་ཡང་ད་ག་ཏུ། བགྲོད་པར་བྱ་སྟེ་བུད་མེད་ཕྱིར། བུད་
མེད་གཞན་བཞིན་ཟེར་བ་ཡི།
སྐྱོན་བཅས་ཚིག་ཀྱང་སྐྱོན་མེད་འགྱུར། བུད་
མེད་གང་བགྲོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་དེ་ཡང་དོན་དམ་པར་བགྲོད་པར་
བྱ་བ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའོ།
གཏན་ཚིགས་ཅི་ཡོད་། བུད་
མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ར་རོ།
གང་དང་གང་བུད་མེད་ཡིན་པ་དི་ནི་བགྲོད་པར་བྱ་བ་
ཡིན་ཏེ།
ཇི་ལྟ་[༡]ཞེ་ན། བུད་མེད་གཞན་བཞིན་ཏེ། རང་གི་ཆུང་མ་བཞིན་
ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་ག་གོ།
འཇིག་རྟེན་པའི་ད་ང་ལུང་དག་ད་ང་འགལ་བའི་ཕྱིར་
རོ་ཞེ་ན།
དོན་དམ་པར་ཞེས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་ཕྱིར་སྐྱོན་མེད་དོ། འདི་
ནི་རིགས་[༢]པ་དང་འགལ་བ་ཡང་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ལྟར་གདུང་བའི་དབང་གིས་བུད་
མེད་ལ་འཇུག་པར་གྱུར་པ་ན་བགྲོད་པར་བྱ་བ་ད་ང་།
བགྲོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་
པ་དག་གིས་གདུང་བ་ཞི་བར་བྱེད་པར་མཉམ་
པ་ཉིད་དོ་ཞེས་དེ་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་དེ་་་་
ད་ག་ནི་བློ་གྲོས་ངན་པས་སྨྲ་བ་སྟེ།
དེ་ལ་ཡང་སྐྱོན་མེད་པར་འགྱུར་ལ་དེ་་
བཞིན་དུ་ད་ངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་ཁྱེད་ཀྱི་ཚིག་ཀྱང་དེ་དང་་་
འདྲའོ༑
སྐྱོན་ཆེན་པོ་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། བདེན་པ་མཐོང་བ་དེ་ཉིད་མིན།
དེ་ཉིད་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། ནམ་མཁའི་ལྷ་ཡིས་[༢]ིབསྟན་པ་ལྟར། དེ་
ཉིད་ཡིན་པར་མི་འདོད་ད་དོ།
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་དང་།
ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འགོག་པ་ད་ང་། ལམ་མ་ཡིན་ལ། སྡུག་བསྔལ་ལ་
སོགས་པ་ཤེས་པས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའོ་ཞེས་སྟོན་པའི་ཚིག་ཡོད་་
པར་
གྲགས་ཏེ། བདེན་པ་མཐོང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མ་ཡིན་ན་དེ་མ་ཡིན་པའི་དེ་ཁོ་
ན་ཉིད་གཞན་གང་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་ད་དོ།
ཐོག་པ་ཆེན་པོ་ལས་བསྟན་པའི་དེ་ཁོ་
ན་ཉིད་ཡོད་དོ་ཞེ་ན།
 དེ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བདེན་པ་མཐོང་བ་ལས་
གླ
8---382


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*