ཞེས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་ན་ཡང་དག་པའི་རྩོམ་[༡]པ་མེད་ན་ཡང་ཐ་སྙད་དུ་དགེ་བའི་་
ཆོས་ལ་མངོན་པར་སྦྱོར་བ་ནི་ཡང་ད་ག་པའི་རྩོལ་བའོ་ཞེས་ཐ་
སྙད་དུ་བྱེད་དོ།
དོན་དམ་པར་ན་ད་བང་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱིས[༢]་ཉམས་སུ་མྱོང་
བ་ཅི་ཡང་མེད་པས་དེའི་རྗེས་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་ཀྱང་ཅི་་
ཞིག་ལ་རྗེས་སུ་བརྟག་པར་བྱ་སྟེ།
བརྟག་པར་བྱ་བའི་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ནི་མེད་
པས་ཅི་ཞིག་དྲན་ནས་
དྲན་[༢]ཞེས་བྱ། འོན་ཀྱང་མི་བརྗེད་པ་ཉིད་ལ་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་
ཡང་དག་པའི་དྲན་པ་ཞེས་གདགས་ས་སོ།
སེམས་འདས་པ་ནི་ཉམས་པར་གྱུར་པ་
ཡིན༑
མ་འོངས་པ་ནི་མ་སྐྱེས་པ་ཡིན། ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡང་འགག་པ་ཉིད་ལ་
མངོན་དུ་ཕྱོགས་པའི་ཕྱིར་སེམས་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མཉམ་
པར་གནས་པ་ནི་ཡོད་
པ་མ་ཡིན་ན་ནོ།
དམིགས་པ་ཡང་རིམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་་
བས་སེམས་གནས་པ་མེད་པ་ཉིད་ལ་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་
འདོགས་སོ།
གང་གི་ཆེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པའ་[༤]འདི་ཉིད་ཤིན་ཏུ་གོམས་་་
པར་བྱས་ན།
དེ་ཚེ་ལམ་ནི་དེ་ཉིད་ཀྱིས། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་འདོད་ཕྱིར་
བདག
གྲུབ་པ་སྒྲུབ་པའི་སྐྱོན་ཡང་ཡིན། བསྒོམ་ཉིད་ལ་ཡང་བརྟག་པར་བྱ།
ཡང་ད་ག་པའི་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལམ་གྱིས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་[༥]བོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གྲུབ་
པ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ།
གཞན་དག་ཁས་མི་ལེན་པ་ཉིད་ལ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ལ་་
སོགས་པ་ལམ་འདི་དག་
ངེས་པར་བཟུང་ནས་བདག་གིས་བརྗོད་པར་[༦]བྱ་བ་ཡིན་་
གྱི[༧]༑
གང་ལ་མ་གོམས་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་ལ་ནི༐འདིར་རིགས་[༨]པས་བརྟག་
པར་བྱ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།
ཅི་ལམ་དེ་དང་ལྡན་ན་རིགས་[༩]པ་དང་ལྡན་པའི་
བསྒོམ་པ་ཡིན་ན་ནམ།
འོན་ཏེ་མ་ཡིན། ཇི་ལྟར་ན་འདི་རིགས་པ་དང་ལྡན་པར་
འགྱུར་ཞེ་ན།
གང་གི་ཆེ་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་[༡༠]ནས་ལུང་དང་མི་་
6а----388


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*