ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཆར་ཀ་དང་ཀིམ་པ་ལ་སོགས་པའི་མདོ་ལས་གཤེ་བ་མ་བཀག་སྟེ།
ཇི་སྐད་དུ་རྨོངས་པ་ལྷ་སྦྱིན་ཞེས་བྱ་བ་དང་། བདུད་སྡིག་ཅན་དེ་ཞེས་གསུངས་
པས་ས་སོ།
ཡང་སྙིང་རྗེའི་དབང་གིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་[༡]སྲོག་གཅོད་པ་ནི་
སྨད་[༢]པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།
ཞེ་སྡང་གི་བསམ་པས་བསྐྱེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིཕྱིར།
དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པའི་ཆིག་བཞིན་ནོ་ཞེས་ཀྱང་སྨྲ་བར་ནུས་སོ།
རིན་ཆེན་ཏོག་དང་ཟླ་བའི་སྒྲོན་མ་ལ་སོགས་པའི་[༢]ཐྲེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྔེ་མང་པོ་
ལས་ཀྱང་སྡིག་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཡང་རྩ་བ་ནས་འབྱིན་པར་བསྟན་ལ།
[༤]སྡེ་པ་
གཞན་དག་གི་[༥]མདོ་ལས་ཀྱང་ཕྱི་མའི་དུས་ན་དགེ་སློང་རྣམས་བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བུས་
འདིར་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བལྟམས་པར༐
འགྱུར་རོ། འདིར་[༦]ནི་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་
མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའོ། འདིར་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཆོས་
ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་གྱུར་པའོ།
འདིར་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་[༧]ཡོངས་སུ་་
མྱ་ངན་ལས་འད་ས་པར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་མཆོད་རྟེན་རྣམས་ལ་ཕྱག་བྱེད་ཅིང་རྒྱུ་བར་
འགྱུར་བ་དེ་དག་ནི་བར་མ་དོར་དུས་བྱས་པར་གྱུར་ན་ཡང་ཁུར་
ལྕི་བ་བོར་བ་་་་
བཞིན་དུ་བདེ་འགྲོ་མཐོ་རིས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ།

སྲིད་པ་ཐ་མ་པ་མ་གཏོགས་[༨]པ་གཞན་མཚམས་མེད་པ་བྱས་པ་ཡང་བསལ་ཞིང་་་་
བོར་བ་མེད་དོ།
གཞན་ཡང་ཁྱོད་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བའི་འདུལ་བ་ལས་ལྟུང་བ་ལས་
ལྡང་བར་བསྟན་པ་དག་ད་ང་ཡང་འགལ་ཏེ།
དེ་ལས་ནི་གང་ཟག་རྣམ་པ་གཉིས་
ནི་ལྟུང་བ་མེད་པར་དུས་བྱས་པར་འགྱུར་ཏེ།
གང་ལྟུང་བ་ཡེ་མི་འབྱིན་པ་དང་
ལྟུང་བ་བྱུང་བ་རྣམས་ཆོས་ཇི་ལྟ་བ་[༩]བཞིན་དུ་འཆགས་པར་བྱེད་པའོ་ཞེས་་་་
གསུངས་པས་སོ།
རིགས་[༡༧]པ་ཡང་ཡོད་དེ། གང་དང་གང་ཅུང་ཟད་ཟད་་
པར་འགྱུར་བ་དེ་དང་དེ་ནི་རིམ་གྱིས་ཤིན་ཏུ་ཟད་
པར་འགྱུར་བ་མཐོང་སྟེ།
68---4ཏྲབྱ


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*