དེ་ལ་ཅི་ཞིག་ཡང་དག་པར་བདེན་པ་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་དེ་སྨྲ་དགོས་ས་སོ། ཡང་ན་སྐྱེ་
བ་མེད་ཀྱང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་་འགོག་པ་ཁྱོད་འདོད་ན་དེ་ལྟ་བུ་དེ་འགེགས་པར་བྱེད་
པའི་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱེད་པ་བྱ་བ་ཉིད་དེ།
མ་སྐྱེས་པ་ཡི་འགོག་པ་ཡང་།
ཡང་དག་ཏུ་ན་འགོག་པ་མིན། མ་སྐྱེས་པ་ཡི་འགོག་ཡིན་ཕྱིར། སོ་སོར་་
བརྟགས་[༡]མིན་འགོག་པ་བཞིན།
གང་འགོག་ལ་མི་འབྲལ་བ་དེ་ནི་སོ་སོར་
བརྟགས་པ་མ་ཡིན་པའི་འགོག་པ་ཡིན་ལ།
དེ་ནི་བདེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་
རབ༐
ཀྱིས་མངོན་[༢]དུ་མ་བྱས་ན་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སྐད་ཅིག་མའི་འཇིགས་[༢]
པས་འཇིག་པའི་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འགོག་པ་ཡོད་པས་སོ།
གང་ཤེས་
རབ་ཀྱིས་[༤]སོ་སོར་
བརྟགས་ནས་འགོག་པ་ཐོབ་པ་དེ་དག་[༥]ནི་སོ་སོར་བརྟགས་་་་
པའི་འགོག་པ་སྟེ།
དེས་ནི་འབྲལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་པས་ཡང་དག་པ་ཡིན་ཏེ།
ཤིས་རབ་སྔོན་དུ་སོང་བའི་ཕྱིར་རོ། དེ་དག་གཉི་ག་ཡང་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ངོ་བོ་
ཉིད་ལ་འགོག་པ་ཡིན་པར་བརྟགས་པ་[༦]དེ་ལ་ནི་སོ་སོར་བརྟགས་པ་མ་ཡིན་པའི་་
འགོག་པ་བཞིན་དུ་སོ་སོར་བརྟགས་
པའི་འགོག་པ་ཡང་དོན་དམ་པ་པ་མ་ཡིན་ནོ་
ཞེས་རིག་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ།
དེ་ལྟར་འགོག་པའི་བདེན་པ་བཀག་ནས་ལམ་གྱི་
བདེན་པ་ཡང་དགག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིཕྱིར།
འགོག་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ན། ཁྱོད་་
ཀྱི་[༧]ལམ་གྱིས་ཅི་ཞིག་ལེན།
མ་སྐྱེས་ལམ་ཡང་ཇི་ལྟར་ཡིན། གང་གིས་ཅི་
ཞིག་ཐོབ་པར་བྱེད།
འགོག་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ནི་ལམ་ཡིན་པར་འདོད་ན་
གང་གི་ཚེ་དེ་ལྟར་བརྟག་[༨]པར་བྱས་པ་ན་འགོག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་
ཡིན་པ་དེའི་ཚེ་ཅི་ཞིག་ཚོལ་[༩]ཞིང་ཐོབ་པར་བྱེད་ན་ལམ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲ་རྗོད་[༡༧]པར་
བྱེད་༑
ལམ་འདི་ཡང་རང་གི་ངོ་བོར་མ་སྐྱེས་པས་མ་སྐྱེས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གང་
གིས་མ་སྐྱེས་
པའི་འགོག་པའི་བདེན་པ་གང་ཞིག་འཐོབ་པར་འགྱུར། ཚད་མས་་
གླ་
8 --464


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*