ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་དང་། ཡང་ད་ར།་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའ་དང་། ཡང་ད་ག་
པའི་དྲན་པ་དང་།
ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོགས་པ་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཡིན་
གྱི་དོན་དམ་པར་ནི་བརྫུན་པ་ཡིན་ཏེ།
སྤྱི་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ར་རམ།
འདུས་བྱས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་རྟོག་པ་བཞིན་ན་ནོ། དེ་ལྟར་བྱས་ན་
ལམ་གྱི་བདེན་པ་ནི་
ད[༡]དོན་དམ་པར་བདེན་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་པའོ[༢]།
དེ་ལྟར་ཇི་ལྟར་བྱས་ན་ལམ་བདེན་པ་ཉིད་དུ་རིགས་[༢]པ་ཡིན། དེས་ན་བསྒོམ་
དེ་མི་རིགས་ལ།
སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་མ་མཐོང་རིགས། མཐོང་བ་རྣམས་ཀྱི་
མ་མཐོང་
གཟུགས། ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་དེ་བཞིན་གན་གནས། ད་ངོས་པོ་ལ་
མངོན་པར་ཞེན་པ་
ཁྱེད་ཀྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པར་ལམ་བསྒོམ་པ་ཇི༐ལྟ་བ་[༤]བསྟན་
པ་དེ་བདག་གིས་བརྟག་པའི་རིམ་
པ་འདིས་དེ་དག་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ལ་སོགས་
པའི་རྣམ་པ་དེས་ཐེག་པ་ཆེན་པོར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ན་ནོ།
སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་
པ་རྣམས་མཐོང་བ་མེད་པའི་བསྒོམ་པ་ནི་རིགས་[༥]པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རོ[༦]། ཅི་་་་་
ལྟར་ཞེ་ན།
མཐོང་བ་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཡོང་ས་སུ་
མ་རྫོགས་
པ་རྣམས་ཀྱིའོ། མ་མཐོང་གཟུགས་ཞེས་བྱ༐བ་ནི་[༧]དངོས་པོ་མེད་པའི་
ངོ་བོ་ཉིད་དོ།
དེ་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་སྟེ། དུས་ཀུན་དུ་དེའི་རྣམ་[༨]པ་དེ་བཞིན་
དུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་ཡིན་
ནོ[༩]། གཞན་གྱི་བསམ་པ་བླངས་ནས་ཕྱོགས་སྔ་མ་ཉེ་
བར་འགོད་པར་བྱེད་པ་ནི།
གལ་ཏེ་བློ་ངན་འགའ་ཞིག་ནི། བདེན་པ་མཐོང་
བ་མི་འདོད་ཕྱིར།
ཁྱོད་ནི་ཐར་པར་རིགས་མིན་སྟེ། བྱིས་པའི་སྐྱེ་བོ་བཞིན་
ཞེ་ན།
ཞེས་བྱ་བ་སྨྲས་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པའི་བདེན་པ་མཐོང་བ་ལ་
སྡང་བའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པ་རྣམས་ནི་ཐར་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
བདེན་པ་
མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་བཞིན་ན་ནོ།
ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཛེག་པ་པ་
གླ8---466


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*