གང་ཡང་བགྲོད་མིན་ལ་ཡང་ཡང་དག་ཏུ། བགྲོད་པར་བྱ་སྟེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་
སོགས་པ་སྨྲ་བའི་ལན།
ཡང་དག་པར་ན་ཆོས་ནམས་ནི། ཞི་ཞིང་མཁའ་དང་
མཉམ་པ་ལ།
བུད་མེད་ཉིད་ཀྱང་མ་གྲུབ་ན། ད་པེ་ཡིས་གནོད་པ་ཇི་ལྟར་
འདོད༑
འདིའི་མངལ་དུ་འཛིན་པར་བྱེད་པས་བུད་མེད་ད་དེ། དེ་ནི་དོན་
དམ་པར་བྱེད་པ་པོ་དང་ལས་ད་ང་དབང་དུ་བྱ་བར་མ་གྲུབ་པས་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་
ལྡོག་པར་གྱུར་པའི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར་པའི་ཆོས་
རྣམས་ལ་མི་འགྲུབ་
པོ༑
དེ་མ་གྲུབ་[༡]ན་དོན་དམ་པར་དཔེ་གང་གིས་གང་ཞིག་ཇི་ལྟར་རྗེས་སུ་
དཔག་པར་འདོད།
དེ་ལྟ་ན་ཡང་། བགྲོད་བྱ་བགྲོད་པ་བགྲོད་པོ་ད་ང་།
གསུམ་པོ་ཇི་ལྟར་ཡོད་བཞིན་དུ། བགྲོད་མིན་བགྲོད་པར་སྒྲུབ་བྱེད་པ། དེ་
བཞིན་སྐྱོན་ཞིག་འདོགས་པར་
འདོད་། བགྲོད་བྱ་ནི་ཡང་དག་པར་མཐུན་པར་
བྱ་བའི་བུད་མེད་དོ།
དེ་ལ་འཇུག་པ་ནི་དེ་ལ་བགྲོད་པ་སྟེ། གཉིས་ཀྱིས་[༢]
གཉིས་སྤྲོད་པའོ།
བགྲོད་པོ་ནི་འདོད་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་གསུམ་པོ་འདི་དག་ཡོད་
པ་ཉིད་དུ་འཇིག་རྟེན་དུ་གྲགས་ས་སོ།
དེ་ལྟ་ན་ཡང་བགྲོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་
སྐྱེད་བྱེད་ལ་སོགས་པ་ལ་
ཡང་བགྲོད་པར་བྱ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་གིས་
ཁྱོད་ཀྱིས་བད་ག་ལ་སྐྱོན་སྦྱིན་པར་འདོད་ཅིང་གྲུབ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན།
གྲགས་པས་
གནོད་པ་ཉིད་ནི་བདེན།
ཁྱད་པར་ཅན་ལ་མ་གྲུབ་ཕྱིར། དེས་ན་མི་མཐུན་
ཕྱོགས་འདི་ལ།
བདག་གི་[༢]ཕྱོགས་གནོད་ནུས་པ་མེད། གང་བགྲོད་པར་བྱ་
བ་མ་ཡིན་པ
འི་བུད་མེད་ལ་ཡང་བགྲོད་པར་བྱ་སྟེ། བུད་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བུད་
མེད་གཞན༐
ཞིག་ཡིན་[༢༢]ནོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ནི་བདེན་ཏེ། འདི་ལྟ་བུ་ནི་གྲགས་པས་
གནོད་པ་ཡིན་ནོ། གང་དག་དོན་ད་མ་པར་ཞེས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བྱས་པ་ལ་ནི་
དེ་མ་གྲུབ་སྟེ།
དོན་དམ་པར་བུད་མེད་ཉིད་ཀྱང་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། དེ་ལྟ་
གླ་8---478


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*