སྣང་བའི་བློ་གང་སྐྱེད་[༡]པ་དེ་ནི་རང་བདག་རྣམ་པར་སྣང་བའི་བློ་བསྐྱེད་པའོ།
རང་གི་བདག་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པར་སྣང་བའི་བློ་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་
རྣམས་ནི་རང་གི་བདག་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པར་སྣང་བའི་བློ་བསྐྱེད་པའི་
རྒྱུའོ། དེའི་ངོ་
བོ་ནི་རང་གི་བདག་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པར་སྣང་བའི་བློ་སྐྱེད་[༢]པའི་རྒྱུ་ཉིད་ད་དེ།
དེའི་་
ཕྱིར་ན།
རང་བད་ག་རྣམ་པར་སྣང་བའི་བའི་བློ། སྐྱེད་[༢]པའི་རྒྱུ་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་སྟེ།
གང་དང་གང་རང་གི་བདག་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པར་སྣང་བའི་བློ་སྐྱེད་[༤]པའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་
ནི་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ།
དཔེར་ན་ཡིད་
ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་བཞིན་ཏེ།
དོན་དམ་པ་ཉིད་དུ་སྐྱོན་དང་བྲལ་བའི་ཕྱོགས་དང་།
གཏན་ཚིགས་ད་ང་དཔེ་ཡོད་པར་གྱུར་པའི་རྟོག་གེས་གནོད་པ་ཡིན་ན་ནོ། གང་་་་་
ཡང་ཁམས་གསུམ་པ་འདི་དག་ནི་སེམས་ཙམ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་འགྲོ་བ་ཕྱོགས་སུ་བྱ་བ་
འདི་ལ་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་ཞེས་གང་སྨྲ་བ་དེ་ལ་ཡང་[༥]རེ་
ཞིག་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡིན་པ་ར།
སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ངོ་བོ་ཉིད་། སེམས་དང་
སེམས་བྱུང་རབ་
ཏུ་གྲགས། ཡང་དོན་དམ་པར་ནི། གཏན་ཆིགས་དང་ནི་
དཔེ་ཡང་མེད།
ཕྱོགས་ཀྱང་རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་མེད། བདག་ཅག་གི་དོན་དམ་
པར་ནི་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་འདས་པར་གྱུར་པ་ཡིན་པས་ཡོད་
པ་དང་།
མེད་པ་ད་ང་། གཉི་གའི་ཕྱོགས་ལ་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་་་་་
ཕྱོགས་ཀྱང་མེད་པ་ཡིན་ན་ནོ།
ཕྱོགས་མེད་ན་དོན་དམ་པ་རིག་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་
ལ་གཏན་ཚིགས་ད་ང་དཔེ་ལྟ་ཡོད་པར་ག་ལ་
འགྱུར། གལ་ཏེ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།
ཀུན་རྫོབ་ནི་འཇིག་རྟེན་པ་དང་ཐུན་མོང་བའི་ཤེས་པས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་ཚད་མ་མ་ཡིན་ལ།
རྣལ་འབྱོར་པས་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་དོན་དམ་པ་ནི་ངག་
གིས་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ལས་འདས་པ་ཡིན་པས་དེས་ན་གང་ཁྱོད་ཀྱིས་གཞན་གྱིས་

གླ8---482


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*