ཕྱིར་རོ། ཟད་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དེ་ལ་ཟད་པ་ཡོད་པས་ཟད་ཅན་ན་ནོ། མ་ཞི་
ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྐྱེ་བ་དང་འཆི་བ་ལ་སོགས་པའི་བྱ་བས་འཕངས་
པའི་ཕྱིར་རོ།
བདག་མེད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་གཞན་མུ་སྟེགས་བྱེད་པ་ད་ག་གིས་ཡོངས་སུ་བཏགས་པའི་
བདག་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། རང་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་ཕྱིར་ར་རོ། གཉིས་་
མེད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་གང་གི་ཚེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དམིགས་པ་རྣམས་སེམས་ལས་ཕྱི་
རོལ་ལས་མི་སྣང་བ་དེའི་ཚེ་ན།
རང་གི་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ལ་ངེས་པར་གནས་་
པའི་སེམས་ནི་གཉིས་མེད་ཅེས་བྱ་སྟེ།
དེ་ནི་མི་ཟད་པ་དང་། ཡང་དག་པ་
དང་།
འཆི་བ་མེད་པ་དང་། གོ་འཕང[༡]མཆོག་ཡིན་པར་རྟོགས་ནས་ཞེས་བྱ་
བར་སྦྱར་ར་རོ།
མི་ཟད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་དེ་ལ་ཟད་པ་ཡོད་པ་མ་[༢]ཡིན་པའོ། ཡང་
དག་ཅེས་བྱ་བ་ནི་མི་སླུ་[༢]བའོ།
འཆི་མེད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་སྐྱེ་བ་དང་འཆི་བ་ལ་་
སོགས་པ་དང་བྲལ་བའོ།
གོ་འཕང་[༤]མཆོག་ཅེས་བྱ་བ་ནི་མཐར་ཐུག་པའི་་
གནས་སོ།
རྟོགས་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གཉིས་ཡོད་པ་དང་། གཉིས་མེད་པ་
ད་ག་ཚུལ་དེ་ལྟར་རྟོགས་ནས་ས་སོ།
དེ་ལ་འདྲ་བར་མེད་པའི་ཕྱིཕྱིར། ཞེས་བྱ་་
བ་ནི་གཉིས་མེད་པ་དེ་ལ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་དག་ཇི་ལྟར་འཁོར་བའི་གནས་་
སྐབས་ན་མེད་པ་བཞིན་
དུ་ཐར་པའི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་ངོ་བོ་་
ཉིད་མེད་པའི་ཕྱིར་ར་རོ།
རྣམ་པར་རྟོག་པ་རྣམ་ལྡོག་པས། ཞེས་བྱ་བ་ནི་དེ་ལ་
གཉིས་པོ་འདྲ་བར་མེད་པར་རྟོགས་[༥]པའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་རྣམ་པར་ལྡོག་་་་་
པས་སོ།
མི་ལྡོག་བློས་ནི་དམིགས་བྱས་[༦]པའི། ཞེས་བྱ་བ་མངོན་སུམ་གྱི་ཤེས་
པས་སྒྲ་ཇི་བཞིན་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་དང་། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་བློས་ཀྱང་
ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དམིགས་པར་བྱས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ལའོ།
དེ་ལ།
གྲོལ་བ་ཁྱད་པར་མེད་པར་འགྱུར། ཞེས་བྱ་བའི་སྐྱོན་འདིར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་
བུ་
8---ཏྲ་1ཅ་


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*