བརྟགས་ན་སེམས་རྫས་སུ་ཡོད་པ་[༡]ཉིད་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཞིང་དེས་ན་ཀུན་ནས་
ཉོན་
མོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བ་དག་གི་གཞི་ཅི་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་བས་
ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་ཐ་ད་ད་པ་དག་ལ་ནི་རེ་རེ་ལས་དེ་རྫས་སུ་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་་་་་་
པས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་
བྱང་བ་དག་གི་གནས་ཉིད་དུ་རིགས་ཏེ།
ཇི་སྐད་དུ། ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ལྡན་ཁམས། ས་བོན་ཀུན་གྱི་གནས་གྱུར་པ།
དེ་ཡོད་པས་ན་འགྲོ་ཀུན་དང་། མྱ་ངན་འདས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། ཞེས་
གསུང་ས་པ་ལྟ་བུའོ་ཞེ་ན།
འདིར་བཤད་པ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་རྣམ་
བྱང་ལས།
གལ་ཏེ་སེམས་ནི་རྫས་འདོད་ན། ཚོར་སོགས་དེ་བཞིན་སྐྱེ་བའི་་
ཕྱིཕྱིར༑
དེ་གྲུབ་པས་ན་གནོད་པ་མེད། ཅེས་བྱ་བ་ནི་འདི་ལྟར་ཉོན་མོངས་་
པ་དང་།
ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ད་ང་བཅས་པ་དག་སེམས་དང་
ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་ཉིད་ན་བཅིངས་པ་ཡིན་པར་འདོད་ལ།
ཉོན་མོངས་པ་ད་ང་
བྲལ་[༢]ན་ཤེས་རབ་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་བཅས་པ་སེམས་དང་ལྷན་
ཅིག་ཉིད་་་
དུ་གྲོལ་བར་འདོད་པས་སེམས་ཉིད་ཀྱི་གནས་སྐབས་གཞན་དང་།
གཞན་དག་
ལ་སེམས་ལས་བྱུང་བ་དག་ཏུ[༢]གདགས་པ་ཡིན་གྱི།
གང་གིས་[༤]སེམས་འབའ་་་་
ཞིག་པ་ཡིན་ན་རྫས་སུ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་སེམས་ད་ང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་
ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པར་གནས་པ་ནི་མེད་དོ།
དེའི་ཕྱིར་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་ད་ག་
ཉིད་བཅིངས་པའི་རྣམ་པ་དང་།
ཐར་པའི་རྣམ་པར་དེ་བཞིན་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་་
ཚོགས་པ་ལས་འབྱུང་བས་སེམས་དང་སེམས་ལས་[༥]བྱུང་བ་དག་འདུས་པའི་ངོ་བོ་
ཉིད་དུ་ཡོད་པ་དེ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པས་ན་ཁྱེད་སེམས་རྫས་སུ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་[༦]
པ་དེས་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་གནོད་པ་
མེད་དོ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་སེམས་འདུས་པའི་་
བདག་ཉིད་ཡིན་པས་རྫས་སུ་ཡོད་པ་ཉིད་མ་
ཡིན་ན། ཇི་ལྟར་དེ་ལས་སྲིད་པའི་་
གླ་
8---་ཏྲ་17


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*