བཤད་པ་ནི་འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། འགག་པ་ནི་སྐྱེ་བའི་རིམ་
པ་ལ་མི་ལྟོས་པའི་ཕྱིར་དང་།
དོན་བརྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་སྐད་བཤད་པ་
ཡིན་གྱི།
འདིར་དེ་དག་གི་དོན་བསྟན་པ་ལ་ནི་སྐྱེས་ན་འགག་པར་འགྱུར་གྱི།
མ་སྐྱེས་ན་འགག་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། སྐྱེ་བ་རྒྱུན་ཆད་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་
ཆད་པ་ཡིན་གྱི།
མ་སྐྱེས་ན་ཆད་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། སྐྱེས་པ་མ་ཞིག་པས་
རྟག་པ་
ཡིན་གྱི། མ་སྐྱེས་ན་རྟག་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། སྐྱེས་པ་ཡུལ་གཞན་
ནས་འོང་བས་འོང་བ་ཡིན་གྱི།
མ་སྐྱེས་པ་ན་འོང་བར་མི་འགྱུར་བ་དང་།
སྐྱེས་པ་ཡུལ་གཞན་དུ་འགྲོ་བས་འགྲོ་བ་ཡིན་གྱི། མ་སྐྱེས་ན་འགྲོ་བར་མི་འགྱུར་
བ་དང་།
སྐྱེས་པ་མཚན་ཉིད༐ཐ་ད་ད་པས་དོན་[༢]ཐ་ད་ད་པ་ཡིན་གྱི། མ་སྐྱེས་
ན་དོན་ཐ་དད་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་།
སྐྱེས་པ་མཚན་ཉིད་གཅིག་པས་དོན་
གཅིག་པ་ཡིན་གྱི་མ་སྐྱེས་ན་དོན་གཅིག་པར་མི་འགྱུར་བས་དེའི་ཕྱིར་འགག་པ་ལ་
སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་ནི་སྐྱེ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
རྒྱུ་བཀག་ན་དེའི་འབྲས་བུ་
ནམ
ས་ཀྱང་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ད་ང་། འཇིག་རྟེན་ཡང་ཕལ་ཆེར་སྐྱེ་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་
ལྷག་པར་ཆགས་པ་ད་ང་།
སྐྱེ་བ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན་ན། བསྟན་བཅོས་
འདི་ནི་ལྷག་པར་ཆགས་པ་ད་ང་མངོན་པར་ཞེན་པ་སྤོང་བའི་ཕྱིར་ཞུགས་པ་ཡིན་་་་
པའི་ཕྱིར་དང་།
ལྷག་པར་ཆགས་པ་དང་མངོན་པར་ཞེན་པ་སྤངས་[༢]ན་མྱ་ངན་
ལས་འད་ས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར།
འདིར་སློབ་དཔོན་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་
པོར་བསྟན་པར་བཞེད་ད་དོ།
དེའི་ཕྱིར་གཞན་གྱིས་ཡོངས་སུ་བརྟགས་པའི་སྐྱེ་
བར་
ནམ་པར་རྟོག་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཛད་དེ་ཞེས་བྱ་བ་སྨྲས་ཏེ། དེ་ལ་གཞན་
གྱིས་ཡོངས་སུ་བརྟགས་པའི་ཞེས་བྱ་བ་ནི་
དོན་དམ་པར་ན་ཉིད་ཀྱི་བློ་ལ་སྐྱེ་བ་རྣམ་
པར་རྟོག་པའི་དགོངས་པ་ཉིད་མི་མངའ་བས།
འདི་ལྟར་གཞན་དག་གིས་[༤]དོན་
གླ་
а----1010


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*