གནས་པར་མི་ནུས་ན་འདི་དྲལ་ཞེས་པ་ནི་མིང་གིས་སྨོས་པ་འདི་དག་དང་མི་ལྡན་
ཏེ[༡]༑
དེར་གནས་པའི་གཏོལ་མེད་ན་ཚུལ་དྲོལ་ཅིག་པའོ། དགེ་སྦྱོང་དང་འཚོ་་
བ་དང་ཚངས་པར་སྤྱོད་པའི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་ནའོ་ཞེས་པ་ནི་རྐྱེན་འདི་དག་ལྟ་་
བུས་ཐེབས་ན་ཡང་ཚུལ་དྲོལ་ཅིག་པའོ།
དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་ལ་ཞུགས་པས་
དགའ་བའི་སེམས་སྐྱེ་བ་ད་ང་།
སྡིག་པའི་ཚིག་ཚོར་[༢]ནའོ་ཞེས་པ་ནི་དབྱེན་ལ་
ཞུགས་པ་སེམས་སྐྱེ་བ་ཙམ་གྱི་ཚོད་དམ་སྡིག་ངན་པ་དག་ཚོར་བ་ཙམ་གྱི་ཚོད་ན་་་་
ཚུལ་བཏང་སྟེ་སོང་ཡང་བླ་བའོ།
དེ་ཞིར་རེ་ན་མི་འགྲོ་བ་མ་ཡིན་ཞེས་པ་ནི་གནས་
གུད་ན་དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་ལ་ཞུགས་པ་འམ།
རྩོད་པར་འགྱུར་བ་[༢]བདག་གིས་
ཞི་བར་ནུས་ཤིང་སློན་
པ་ཙམ་གྱི་ཚོད་ན་བླ་གྱད་[༤]དང་ཐེག་མ་བྱེད་པར་དེར་སོང་
ལ་ཞི་བ་དང་བསྡུམ་པར་གྱིས་ཤིག་པའོ།
སོང་ནས་འདས་ཀྱང་བླ་ཞེས་པ་ནི་དེ་ལྟ་
བུའི་ཆེད་དུ་ནི་ཞག་བདུན་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལས་འདས་ཀྱང་བླ་བླ་བའོ།
དབྱར་
གྱི་གནས་གཞི་གཟུང་བར་དམ་བཅས་ན་མི་བྱ་མ་ཡིན་ཞེས་པ་ནི་དབྱར་འདིར་
གནས་པར་བྱའོ་ཞེས་དམ་བཅས་པ་[༨]ནས་གྱ་གྱུ་མ་བྱེད་པར་གཞི་ཟུང་ཤིག་པའོ།

གནས་གཉིས་ལ་གསོ་སྦྱིན་ག་ཅིག་པ་ནི་འདིར་མི་འགྱུར་ཞེས་པ་ནི་གསོ་སྦྱིན་ག་ཅིག་
ན་གནས་ཐ་དད་པ་ནི་དམ་བཅས་པ་ལས་གྱ་གྱུར་བྱས་པར་མི་འགྱུར་བའོ།
རྙེད་
པ་ག་ཅིག་པ་ནི་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་ནི་གནས་ཐ་དད་པ་[༦]རྙེད་པ་གཅིག་པ་ནི་དམ་་་་་
བཅའ་བ་ལས་གྱ་གྱུར་བྱས་པར་འགྱུར་བའོ།
དབྱར་གྱི་དངོས་པོའོ།
གླེང་གཞི་ལ་སོགས་པ་ལས་དབྱར་གྱི་དངོས་པོར་གཏོགས་པ་རྣམས་བསྡུས་་
ཏེ་སྟོན་པ་ནི་སྡེ་ལྔ་ཆར་གྱི་ཚུལ་དུ་འཇུག་པར་བྱ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ཏེ་དབྱར་
ཚུལ་དུ་འཇུག་པ་དགེ་སློང་ཕ་དང་དགེ་སློང་མ་དང་དགེ་སློབ་མ་དང་།
དགེ་
2---468


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*