www.dharmabook.ru tibetan OCRཨོགུ [ སྟོ ཐསྒཉརྦམ་ ཚབ ---སྒ---
ཞགུཞ་ ཟཱ 4 ཟཱ ནྟ སྟོ ཞསྒྱུ ཛོ སྟོཆོ མ(2)

ཨཽ ་ཁ རྐཙུ རྗ རྞ (7)ཚཨཽ ཨཽ (3)(7) ཟ་
8ཽ་ཨུ8 ཧུ (3)ཚཽནྟ སྤུ 8 (7)(7) ) ཞཱསྟདེ་
(
3) (4)ཆོ (3)(7)8ནྟ(4) བྷརྗ (7)(7) སྐནྟ
ནྟ(8)(3)(4) སྲསྤུསྒྱུ(8) ནྻུ(3)(3)(5)ནྻུ་ སྟོ རྞྞནྟ
(
7)རྫ--སྒྱུ (3) ཨཽ8 རྫ ཛྷ(4) སྟོནྟནྟ ཌུ(7)དྷྱཱ
(
7)སྒྱུ (7)(7) (3) རྫ(3)(8) ཨོ8 (3)སྣུ སྟོ
སྦྱ
་སྒྱུ )(8) 0ཚཨཽ་ སྦྱིསྣུ ) སྟོ 8---
(7) ཟོ ཀི (8) རྒྱུ(4)སྦྲུསྟོ ཌུ 0སྒ
དྷྱཱནྟ
ག་སྣུ ---(8)ཆོསྦྲུ སྟོ རྞ
8 སྡ དིུ(4)ཨུ ཇུ(3) ནྟསྤུ སྣུ ནྻསྤུ ཙྪ སྟོ ནྻསྤུ
8མྱུ་བ (7)(3)(7) ཁཚཱཚ (4)(3) (4) (7) སྟོ རྞསྟོ
སྟོ ---ོནྟ 88 ནྻ4དུབཞ མྺཱ གྲཨཽ སྩོ6 སྟོནྟ8
མྦུ སྒཨོ (8)(7)སྤྲ སྣལ སྒྱུམལ(7)(3) (7) སྩོཁྲ སྟོ (8) 8


ཆོ སྟོཟླཐུ ---ཏྒུསྟོ 8 སྣུ དེདྡྷ

---ཚ(7)(7) ཚཚཚ(7)
(3)ཁནྟཨཽ་ སྟོ སྟོཕྱུ (8) (8)(3)(8)ཚཚ(8)
(3)8 (3)ཚ(4) སྒྱུརྞྞ(4)
8ཙུཁཋསྣ(3)(3)ག(8)ཆོ---(7)(8)(3)་་ --- ཨུ
ཆོཨོཐུ(3)(4)(4)(4)---(4)སྒྱུ(4)---(4)(3)(8)(3)(3)(3)(3)(3)(8)(3)(8)(3)(3)(8)(8)(8)(8)(8)(3)(8)(8)(8)(8)(3)(3)(8)(8)(4)(3)(3)
ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཡིས།སྒྲིབ་པའི་ད་པུང་འཇོམས་གཤིན་རྗེ་གཤིད།

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*