www.dharmabook.ru tibetan OCRདགོས་པ་ཡོངས་སུ་ཚང་བ་དང་བསྲུང་བའི་སྔགས་བཟླས་པ་འགྲུབ་པས་ལག་པ་རྡོ་
རྗེ་དང་
དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་མཉམ་པར་གཞག༐པར་བྱ་[༡]སྟེ། ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་་་་་
བྱས་
ནས་དགོངས་ཀ་ཞི་བའི་གཏོར་མ་བྱིན་ཏེ། དག་པའམ་སྦྱངས་པའི་ས་་་་་་་་
གཞིར་ལྕི་བ་དང་སས་བ་ལང་གི་ཀོ་བ་ཙམ་བྱུགས་པའི་དབུས་སུ་མཎྜལ་བྱ་བའམ་་
བྱེད་དུ་གཞུག་གོ།
དེ་ནས་དེ་རུ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་རྣམ་པར་བསྒོམས་ལ་
མཆོད་པ་
ལྔ་ཡིས་དེ་ལ་ཡང་དག་པར་མཆོད་དེ། གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མན་ངག་་
ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་
སྦྱངས་ཏེ། ཕྱོགས་སྐྱོང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཏུཪྻ་འི་[༢]སྒྲ་ད་ང་་་་་་་
བཅས་པས་འབུལ་ལ་ལོ།
 དེའི་རྗེས་ལ་པུས་མོ་གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ནས་
ལུས་བཏུད་དེ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པའ་ཐམས་ཅད་དང་ལྷ་རྣམས་
ལ་ས་བསླ
ང་[༢]བར་བྱའོ། ཁམས་གསུམ་གང་ན་སངས་རྒྱས་དང་། བྱང་ཆུབ་
སེམས་ད་པའ་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ།
ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་ཆེན་པོ་ད་ང་། དྲི་ཟ་རྣམས་
དང་
ལྷ་མིན་སོགས། ཐམས་ཅད་ལ་ནི་གསོལ་བར་འཚལ། སེམས་ཅན་ཀུན་
གྱི་དོན་བསྒྲུབ་[༤]ཕྱིར།
ས་ཡི་ཆ་ནི་མཛེས་པ་འདིར། གཙུག་ལག་འབྱོར་པ་
རྒྱས་
ཕྱིར་དང་། ཐོས་ད་ང་བསམ་སོགས་འཕེལ་བ་ཡི[༥]། དམ་པའི་ཆོས་ནི་
རྟོགས་ཕྱིར་ད་ང་། གྲགས་པ་མཐར་ཐུག་གཙུག་ལག་ཁང་། ལུས་ཅན་ཀུན་
གྱི་
ཡང་དག་འཚོ། བད་ག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བ་ཡིས། བཟང་པོ་འདི་ནི་
བདག་ཕྱིར་ཡང་། ཁྱེད་ལ་གནོད་པ་མི་མངའ་བས། གྲགས་པ་དམ་པ་
བགྱིད་པར་འཚལ། ཁྱེད་ཀྱིས་བཟོད་ཅིང་གནང་བ་ནི། བགྱིད་པར་འཚལ་
གྱི་གཞན་དུ་་མིན། རྨི་ལམ་ལ་སོགས་མཚན་མ་ཡིས། དགེ་བའི་ས་འདི་་་་་་་
བདག་ལ་སྩོལ[༦]།
ཞེས་བྱ་བས་སོ། དེ་ལྟར་ལན་གསུམ་བརྗོད་ནས་ཨོཾ་མུ་ཙུ་
ལེ་
སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་མོ་ཧཱ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ད་ཏྟ་ལི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བྱ་བ་རྨི་ལམ་སྟོན་པའི་
23---5

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*