www.dharmabook.ru tibetan OCRརྒྱའི་ཆོ་ག་ཤེས།་།རབ་ཏུ་གནས་པ་བྱ་བར་འོས། དེ་ནས་ཁྲུས་དང་གཙང་
སྦྲའི་
བད་ག་ རབ་ཏུ་གནས་པ་བྱེད་བརྩོན་པའི། སློབ་མས་མཎྜལ་མེ་ཏོག་་་་
བཅས་
ཐལ་མོས་བླ་མར་གསོལ་བ་གད་བ། བདག་ནི་གཞན་རྣམས་ཐམས་
་ཅད་ཀུན།
རབ་ཏུ་བསྒྲལ་བར་འདོད་པ་ཡིས། བགྱིས་པ་དང་ནི་བྲིས་པ་ཡི།
སྐུ་གཟུགས་རས་རིས་གླེགས་བ་མ་དག ཇི་ལྟར་ནུས་དང་རྗེས་མཐུན་པས།
འདི་ད་ག་རབ་གནས་བགྱི་བར་འཚལ། དགྱེས་པའི་ཐུགས་ནི་ཀུན་བསྐྱེད་ནས།
བད་ག་གི་རབ་གནས་མཛད་དུ་གསོལ། དེ་ལྟར་དོན་དུ་གཉེར་ནས་ནི། ཤེས་
རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལེ
གས་བལྟས། བད་ག་གིས་དད་པས་ཤེས་རབ་ཀྱི།ཕ་རོལ་
ཕྱིན་པ་
འབུམ་པ་བྲིས། གང་ཡང་དགེ་ལ་རབ་འབད་པས། སྲུང་བ་ལྔ་ལ་་་་
སོགས་པ་བྲིས།
འབུམ་བུ་གླེང་བའི་ཆོ་ག་བཞིན། རས་རིས་འབད་པས་བྲིས་
བྱས་ཤིང་། རྒྱལ་བའི་བཞུགས་གནས་མཆོག་གྱུར་པ། གཙུག་ལག་ཁང་ནི་་་
ཡོངས་རྫོགས་བགྱིས། རྒྱལ་བའི་སྐུ་གདུང་ད་ག་གི་ནི། མཆོད་རྟེན་བད་ག་་་་
གིས་ལེགས་པར་བསྒྲུབས།
སངས་རྒྱས་གནས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ནི། དྲི་ཡི་གཙང་་་་
ཁང་
འབད་པས་བགྱིས། ཁྲོན་པ་ཀུན་དགའ་ར་བ་དང་། བྱུག་པའི་སྐུ་་་་་་་་
གཟུགས་ལ་སོགས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ནི་མང་གསུངས་པའི། ལུགས་མ་
སོགས་ལ་རབ་
ཏུ་འབད། སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་ཚིམ་བྱེད་པའི། རྫིང་བུ་ཡིད་
དུ་འོང་བ་
བགྱིས། སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་བདེ་བྱེད་པའི།  ཛཾ་གྷཱ་ལི་ནི་ཡོང་ས་
རྫོགས་
བགྱིས། དར་བའི་བློ་ལྡན་སློབ་མ་ཡི། དང་པོར་གུས་པས་ལན་གསུམ་
གསོལ༑
སློབ་མ་དག་པར་ཤེས་ནས་ནི། སྟེགས་བུ་ཡང་དག་བརྩམ་པར་བྱ།
གྲུ་བཞི་པ་ལ་ཁྲུ་བཞི་པ། དཔངས་ཀྱི་ཚད་ནི་ཁྲུ་གཉིས་པ། ཆུ་ཤིང་ཀ་བ་་་་་་་
སོགས་ལྡན་པ།
ཉམས་དགའ་ཆོ་ག་བཞིན་བྱས་ནས། དེར་ནི་སྟན་འཇམ་
23---61

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*