www.dharmabook.ru tibetan OCRགཟུགས་ལ་ད་ང་པོར་གསོལ་བ་གདབ་པ་གསུམ་བྱས་ནས་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་མཐར།
ལུགས་མ་ལ་སོགས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་སམ། ཁང་པ་བརྩེགས་པ་ལ་སོགས་པའི་
དབུས་སུ་བཞུགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་བདག་ཉིད་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་རིམ་
པས་
མིག་ལ་སོགས་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་དམ་ཚིག་སེམས་ད་པའ་རྣམ་པར་
བསམས་ཏེ་
དེའི་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཀྱིས་སྔར་བཤད་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་་་་་་་་
འཇམ་པའི་
རྡོ་རྗེ་ལ་སོགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་
པའི་ཡེ་ཤེས་
སེམས་དཔའི་རང་བཞིན་རྣམས་ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿཞེས་པས་གཤིན་རྗེ་མཐར་
བྱེད་དང་
ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད་དང་པདྨ་མཐར་བྱེད་དང་བགེགས་མཐར་བྱེད་
རྣམས་ཀྱི
ས་ད་གུག་པ་དང་གཞུག་པ་དང་བཅིང་བ་དང་ད་བང་དུ་བྱའོ། གླེགས་
བམ་ད་ང་
རིག་སྔགས་དང་བཟླས་པའི་ཕྲེང་བ་རྣམས་ལ་ནི་གསུང་རྡོ་རྗེ་ཡི་གེའི་རྣམ་
པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་གཞུག་ག་གོ། གཙུག་ལག་ཁང་ལ་
སོགས་པ་ལ་ནི་
རྣམ་པར་མཛད་དེའི་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་བཅུག་སྟེ་མེ་ཏོག་ལ་
སོགས་པས་
ཡང་དག་པར་མཆོད་དེ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ཡོངས་སུ་བཟླ་
བར་བྱའོ།
དེ་ནས། ཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད། རྗེས་སུ་
མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ།
སངས་རྒྱས་ཡུལ་དུ་གཤེགས་ནས་ནི། སླར་
ཡང་འབྱོན་པར་མཛད་
དུ་གསོལ། ཨོཾ་བཛྲ་མུཿ ཞེས་བརྗོད་དེ་ཇི་ལྟར་རིགས་
པར་
གཤེགས་སུ་གསོལ་བར་བྱའོ་ཞེས་པ་ལྷ་ལྷག་པར་གནས་པ་དང་། གཤེགས་
སུ་གསོལ་བའི་ཆོ་གའོ།

དེ་ནས་ཉི་མ་གཞན་ལ་
སྔ་དྲོའི་དུས་སུ་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་མ་གཏོགས་པ་
ཇི་སྐད་
བཤད་པ་ཐམས་ཅད་བྱའོ། དེ་ལ་མིག་ལ་སོགས་པ་བྱིན་གྱིས་བརླ་བ་པ་ནི།
2а-----71

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*