www.dharmabook.ru tibetan OCRད་ང་ཤུན་པ་བྲལ། རིང་ད་ང་ཐུང་ད་ང་རྩེ་གཉིས་དང་། ཕྲ་དང་སྦོམ་དང་
འབུས་ཟོས་དང་། སྲོག་ཆགས་བ་ཅས་པ་སྤང་བར་བྱ། ཨོཾ་བཛྲ་བྲ་ཧྨ་ཎེ་སྭཱ་ཧཱ།
པ་ལ་ཤའིའོ། ཨོཾ་བཛྲ་ལ་ཏཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ལ་ཏཱ་པཱརྐ་ཊཱིའིའོ། ཨོཾ་བཛྲ་ཡདྷཱཱུ་ཡ་
སྭཱ་ཧཱ།
ཨུ་དུམྺཱ་ར་འིའི་འོ། ཨོཾ་བཛྲ་གཱ་ཏྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། སེང་ལྡེང་གིའོ། ཨོཾ་བཛྲཱ་
ཀྐཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨརྐའིའོ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀུ་བཻ་རཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། བ་ཊའིའོ། ཨོཾ་བཛྲ་ཤུ་
བཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། བཻ་ཀངྐའིའོ། ཨོཾ་ས་ཧ་ཀཱ་རཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ་མྲའིའོ། ཨོཾ་བཛྲ་་
ཤི་བཱ་
ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཡམ་ཤིང་གིའོ། ཨོཾ་སརྦ་ཏོ་བྷ་དཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། གམྦྷ་རཱིའིའོ།
ཨོཾ་བཛྲ་ཤི་ཁ་རཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ་པ་མཱརྒའི་འོ། ཨོཾ་བོ་དྷི་བྲྀཀྵཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ་་་་
ཤྭཐེ་
འིའོ༑ ཨོཾ་སརྦ་པཱ་པཾ་ད་ཧ་ན་བཛྲཱ་ཡ་ཨ་མུ་ཀ་སྱ་སརྦ་པཱ་པཾ་ད་ཧཱ་སྭཱ་ཧཱ།
ཏིལ་རྣམས་ཀྱིའོ། ཨོཾ་བཛྲཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ། དཱུརྦའིའོ། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྚ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།
འབྲས་མ་གྲུགས་པའིའི་འོ།
ཨོཾ་སརྦ་སམྦ་དེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞོ་ཟན་གྱིའོ། ཨོཾ་ཨ་པྲ་ཏི་
ཏཏ་བཛྲཱ་
ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཏིལ་གྱི་སྣུམ་དང་ཀུ་ཤ་རྣམས་ཀྱིའོ། ཨོཾ་བཛྲ་བི་ཛཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།
གྲ་མ་མེད་པའི་འབྲས་ཀྱི་སོ་བའི་འོ། ཨོཾ་བཛྲ་བེ་གཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ནས་ཀྱིའོ། ཨོཾ་
མ་ཧཱ་བ་ལཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།
སྲན་མའིའོ། ཨོཾ་བཛྲ་གྷསྨ་རཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། གྲོའིའོ།
ཡང་ན། ཨུ་དུམྺཱ་ར་ཨ་ཤྭཐེ་། ལ་ཀྵ་ནྱ་གྲོ་དྷ་སྐྱེས་བཟང་། ཨ་མྲ་དང་ནི་་་་་་་
སེང་ལྡེང་སོགས། ཡམ་ཤིང་རིམ་པས་སྦྱིན་སྲེག་བྱ། འབྲས་བུ་སོགས་ཀྱང་་་་
དེ
འི་ཐུགས་ཀར། ཡི་གེ་གསུམ་སྤེལ་སྦྱིན་སྲེག་བྱ། དེ་ལ་ཞུ་བའི་རྫས་ཐམས་
་ཅད་
ཞལ་དུའོ། ཡམ་ཤིང་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལའོ། ཞོ་ཟན་ད་ང་བཅའ་བ་
དང་
ཞལ་བསིལ་ལ་སོགས་པ་ཕྱག་ཏུའོ། དྲི་ཐུགས་ཀར་རོ། མེ་ཏོག་ད་བུ་ལའོ།
བདུག་སྤོས་འབར་བ་ལའོ། ཞབས་བསིལ་ཞབས་དག་ལའོ། མར་མེ་དང་
མཆོད་ཡོན་མདུན་དུ་ད་བུལ་བར་བྱའོ། སྔ་མ་བཞིན་དུ་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པ་
23----78

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*