www.dharmabook.ru tibetan OCRའདི་ཡིས་རྡོ་རྗེ་ཅན་མཉེས་ཤིང་། ཡེ་ཤེས་མེ་ཡང་རབ་མཉེས་སོ།
རྒྱལ་བ་རྟག་པ་མཉེས་པ་དང་། གསེར་གྱི་འོད་ཀྱང་མཉེས་འགྱུར་ཞིང་།
པདྨ་གར་ད་བང་མཉེས་པར་འགྱུར། རྟ་མཆོག་བདག་པོ་མཉེས་འགྱུར་ཞིང་།
དེ་བཞིན་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱིན་དབང་ཕྱུག་ཆེ།
སྟོབས་ཆེན་རླུང་དང་ཁྱབ་འཇུག་དང་། འདོད་པའི་ལྷ་དང་གཤོལ་ལྡན་དང་།
ཟླ་བ་ཉི་མ་འཇིགས་པའི་གཟའ། ས་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པ་དང་། ལུས་
ང་ན་
དེ་བཞིན་སྲིན་པོ་དང་། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་ནི་ཀླུ། དྲི་ཟ་ལྷ་མིན་་་་་་་་
མིའམ་ཅི།
སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གནས་པའི་ལྷ། འོག་མིན་དུ་ནི་གནས་པ་དང་།
གང་ཡང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོར་གནས། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་གནས་པ་དང་།
འཕྲུལ་དགའ་ཡི་ནི་ལྷ་རྣམས་དང་། གང་ཡང་གནས་གཙང་ཉེར་སོན་དང་།
འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་གནས། མི་མཇེད་ཁམས་སུ་གན་ས་པ་དང་།
གླིང་བཞི་པར་གནས་སེམས་ཅན་དང་། གང་ཡང་ཁམས་གསུམ་གནས་པ་དང་།
རྩྭ་ལྕུག་འཁྲི་ཤིང་ལ་སོགས་པ། སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་སེམས་ཅན་དང་། གང་
ཡང་རབ་
དགའི་སར་གནས་དང་། གང་ཡང་དྲི་མེད་ཕ་རོལ་སོན་། འོད་་་་་་་
འཕྲོ་བ་ལ་གནས་པ་དང་།
མི་གཡོའི་གོ་འཕང་ལ་གནས་དང་། ཆོས་སྤྲིན་
རྗེས་སོང་གང་དག་དང་། གང་དག་སྦྱང་དཀའ་ལ་གན་ས་དང་། རིང་དུ་
སོང་བར་
གནས་པ་དང་། འོད་བྱེད་པ་ལ་གནས་པ་དང་། གང་དག་མངོན་
གྱུར་
གན་ས་པ་དང་། ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་གང་གནས་དང་། ས་བཅུའི་་་་་་་་
དབང་ཕྱུག་མགོན་པོ་དང་།
གང་ཡང་འཕགས་པའི་གང་ཟག་བརྒྱད།
རྫོགས་སངས་རྒྱས་དང་ཉན་ཐོས་དང་། བསེ་རུ་ལྟ་བུ་རྣམས་དང་ནི། ཡི་་་་་
དྭགས་དམྱལ་བ་
དུད་འགྲོ་དང་། ལྷ་དང་ལྷ་མིན་མི་རྣམས་ཀུན། སྦྱིན་སྲེག་
23-- 81

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*