www.dharmabook.ru tibetan OCR[༡]«པེ་»ུ«སྣར་»་པར། [༢]«ུཔེ་»«སྣུར་»ནི། [༢]ི«པེ་»«སྣར་»སྟེ། [༤]«པེ་»«སྣར་»བསྒྲུབ།
[༢]«པེ་»ུ«སྣར་ བ། [༦]«པེ་»«སྣར་ བསྐྱོད་།
«པེ་»«སྣར་»དེ།ུ[༢]«པེ་»«སྣརུ་རིམ་གྱིས་པ་པ། [༢]«པེ་»«སྣར་ངོ་། [༤]«པེ་»«སྣརུ་»
བསད་། [༢]«པེ་»«སྣར་ མར། [༦]«པེ་»«སྣར་»གསལ། [༧]«པེ་»«སྣར་»བཀས་བསྒོམ་པ།[༨]«པེ་»
«སྣར་»བསྟིམ།
«སྣརུ་»བརྩུག [༢][༢]ི«པེ་»«སྣར་»ལ། [༦]«པེ་»«སྣར་ གནན། [༢]«པེ་»«སྣར་»ུཔོ། [༦]«པེ་»
«སྣར་»སྟེངས་སུ [༧]«པེ་»«སྣར་»་དུག [༨]«སྣར་»ཁམས [༩]«པེ་»«སྣར་»མ། [༡༧]«པེ་»
«སྣར་---་ཡང་།
«པེ་»ུ«སྣར་ ཚི། [༢]«པེ་»«སྣུར་»་ན། [༢]«པེ་»«སྣར་»བླགས། [༢]«པེ་»«སྣར་»་ནས
[༢]«
པེ་»ུ«སྣར་བསྒོམས། [༦]«པེ་»«སྣར་»་སུ།
«པེ་»བ་ཅད་། «སྣརུ་བཅད་གཅིག [༢]«པེ་»«སྣུར་»པར། [༢]«པེ་»«སྣར་»གྱིས། [༢]«པེ་»
«སྣར་»ཐིམས། [༢]«པེ་»«སྣར་»ལྔ་ཡིསུ [༦]«པེ་ པ།
«པེ་»«སྣར་»སྤྲོས [༢]«པེ་»«སྣར་»་ཀྱི། [༢]«པེ་»«སྣར་»་རིན་ཆེན། [༤]«པེ་»«སྣར་»བཟང་།
[༢]«པེ་»«སྣར་---ཡེ་ཤེས།ུ་
«པེ་»ུ«སྣར་»ུབཏད་། [༢]«པེ་»«སྣར་»འགྲུབ། [༢]«པེ་»«སྣར་ཧྲཱིཿ།ུ[༤]«པེ་»«སྣར་»ཤེས
[༢]«
པེ་»«སྣར་»་ཁུགས་པ། [༦]ུ«པེ་»«སྣར་»གྱི།[༧]«པེ་»་སོ། [༨]«སྣར་སྨད་།
[༡]«པེ་»«སྣར་»[༢]«ཅོ་»དཀྲིས། [༢]«པེ་»«སྣར་ གྲིའི། [༤]«པེ་»«སྣར་ དན། [༥]«པེ་»
«སྣརུ་ཛི། [༦]ུ«པེ་»«སྣར་ བརྒྱན།
[༡]«པེ་»«སྣར་»་ལྔའི་ཚོ་གས་གནས། [༢]«པེ་»«སྣར་རྟུག [༢]ི«པེ་»«སྣར་»གནང་། [༤]«པེ་»
«སྣར་»ུ། [༢]«པེ་»«སྣར་»པ་བརྟུལ། [༦]«པེ་»«སྣར་»ཙུགས། [༧]«པེ་»«སྣར་»པའི། [༨]«པེ་»
«སྣར་ བསྟན།
[༡]«པེ་»«སྣར་» [༢]«པེ་»«སྣར་གྱིས [༢]ི«པེ་»«སྣར་ རྟེན།
[༡]«པེ་»«སྣར་»གང་། [༢]«པེ་»«སྣར་བཞག [༢]ི«སྣར་»ན། [༤]«པེ་»«སྣར་ནོ། [༥]«པེ་»
«སྣར་---་ཞུས་པུ། [༦]«པེ་»«སྣར་»འཇལ།
«པེ་»«སྣར་ མེད་། [༢]«པེ་»«སྣར་ད་ང་། [༢]ི«པེ་»«སྣར་»་འཇིག
[༡]«པེ་»«སྣར་»ཐོབ། [༢]«པེ་»«སྣར་»ུབཞི། [༢]«པེ་»«སྣར་»བ། [༤]«པེ་»«སྣར་ བཏད་།
[༥]«པེ་»«སྣརུ་རིངས [༦]«པེ་»«སྣར་»བསྐལ་པ།
[༡]«པེ་»«སྣར་»ཡི། [༢]«པེ་»«སྣར་»་སྐད་གསར་བ་ཅད་ཀྱིས་བྱས་པའོ།
23---229 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*