www.dharmabook.ru tibetan OCRབུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་དོན་ཏོ། འདི་ནི་དམ་ཚིག་ཅེས་པ་ནི་གོང་དུ་བསྟན་
པའི་དམ་
རྫས་ལ་སོགས་པའི་སྤྱད་པའི་ཚུལ་ལོ། མཆོག་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་འབྲས་
བུ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་
ཀྱི་རབ་ཡིན་པས་སོ། སང་ས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ནི་རྡོ་
རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་པ་ལྔའོ།
མཉེས་པ་ནི་སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་
སྤྱད་པས་
དགྱེས་པ་དང་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལ་བྱའོ། མཆོག་ནི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སོ།
དངོས་གྲུབ་ཀྱང་[༡]ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཐོབ་པའི་དོན་ཏོ། ཐམས་ཅད་ནི་འཇིག་རྟེན་
པའི་
སྤྱོད་པ་གྲུབ་ཀྱང་བསྡུའོ། དེ་བས་ན་དམ་ཚིག་མཆོག་ཅེས་བྱའོ། གཞན་
ཡང་རྣལ་འབྱོར་པས་
དམ་ཚིག་དང་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ལྡན་པར་བྱ་དགོས་པར་་་་་
བསྟན་པ།
རྟག་པ་ཞེས་པ་ནི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའོ། གཞན་
ནི་བད་ག་ལས་
གཞན་པ་འཕགས་པ་རྣམས་སོ། འཕྲོག་པ་ནི་བད་ག་གིར་བྱ་བའོ།
སྤྱིར་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བསྒོམ་ཞིང་ཐོབ་པར་བྱ་བ་ལའང་བྱའོ།
གནོད་སྦྱིན་དང་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པའི་ནོར་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པའི་སྒོ་ནས་བླངས་
ཤིང་སྤྱོད་པ་
ལ་ཡང་བྱའོ། རྨད་དུ་བྱུང་བ་གསོད་པ་དང་། ཞེས་པ་ནི་ཆོས་
ཐམས་ཅད་
བདག་མེད་པའི་རང་བཞིན་དུ་མི་བལྟ་[༢]ཞིང་། བདག་ཏུ་བལྟ་[༢]བ་
ལ་སོགས་པའི་
ལྟ་བ་ལོག་པའོ། དེ་ལ་དེ་སྐད་ཅིའི་ཕྱིར་བྱ་ཞེ་ན། ཡང་དག་་་་
པའི་དོན་གྱི་གནས་
བྱེད་པ་དང་ངན་སོང་དུ་གཏོང་བའི་ཕྱིར་རོ། གསོ་བ་ནི་
སྤོང་བའོ། རྨད་དུ་བྱུང་བ་ནི་ད་ཀོན་མཆོག་གསུམ་ད་ང་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་
སེམས་ཅན་མང་པོ་
ལ་གནོད་པར༐བྱེད་པའོ[༤]། གསོད་པ་ནི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་
པར་སྙིང་རྗེ
འི་སྒོ་ནས་བསྒྲལ་བའོ། འདོད་པ་ནི་སྐུ་གསུང་ཐུགས། ཆགས་པ་
ནི་གཞན་
མི་སེམས་པའོ། རྡོ་རྗེ་ནི་མི་ཕྱེད་པའི་དོན་ཏོ། དེ་ཉིད་ནི་མ་ནོར་་
བའོ༑
སྤྱོད་པ་ནི་བསྒོམ་པའོ། མདོར་ན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྒྱུན་མི་འཆད་
23---287

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*