www.dharmabook.ru tibetan OCRདུ་མི་རུང་བར་བསྟན་པའི་དོན་ཏོ། ད་པུང་པ་རབ་བརྐྱང་མགུལ་པ་ནས།
བརྟན་ཞིང་མི་གཡོ་བར་ནི་འཁྱུད་། ཅེས་པ་ནི་དེ་ལྟར་བསྐྱེད་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
སེམས༐
འབྱུང་ལ་[༡]ཁད་པའི་དུས་སུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རྟགས་སུ་སོ་
སོར་[༢]
ལག་པ་བརྐྱང་ཞིང་མི་གཡོ་བར་འཁྱུད་པར་བྱ་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། བྱང་་»
ཆུབ་སེམས་ནི་བྱུ
ང་བའི་ཚེ། ཞེས་པ་ནི་དེ་ལྟར་རོལ་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་་་་
བྱུང་བ་
དང་འོག་གི་ཚིག་གཉིས་ཀྱི་དོན་བསམ་པར་བྱའོ།མཁས་པས་སྔགས་ནི་
ཕཊ་བརྗོད་པས། ཐམས་ཅད་བདུད་ནི་རྣམ་པར་འཇོམས། ཞེས་པ་ལྟར་»
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བྱུང་
མ་ཐག་ཏུ་ཕཊ་ཅེས་བརྗོད་པས་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་
སྤངས་[༢]པར་
སེམས་པ་དང་། ཡང་ཕཊ་ཅེས་བརྗོད་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་་་་་་
ལས་ཁྲོ་བོ་
ད་ང་ཁྲོ་མོ་གྲངས་མེད་འཕྲོས་པས། ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་་་་་་་་
ཁམས་ཀྱི་
བགེགས་དང་སྲིན་པོ་ལ་སོགས་པའི་བདུད་རྣམས་འཇོམས་པར་བསམ་
པའི་དོན་ཏོ།
ཡང་ཕཊ་ཅེས་བརྗོད་པས་མཆོད་པའི་ལྷ་མོར་གྱུར་ནས་ཕྱོགས་
བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བླ་ན་མེད་པའི་མཆོད་་་་་
པས་མཆོད་
ཅིང་ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ་བ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་རེ་བ་ཐམས་
ཅད་རྫོགས་པར་
བྱེད་པར་བསམ་པའི་དོན་ཏོ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛ་བཛྲ་
སྭ༐
བྷཱ་ཝ་[༤]ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ། ཞེས་པ་ནི་གོང་མ་ལྟར་ཉོན་མོངས་པ༐སྤོང་བ་[༥]དང་།
ཁྲོ་བོ་དང་ཁྲོ་མོ་སྤྲོས་ཤིང་བདུད་ཚར་གཅོད་པར་བྱ་བ་[༦]དང་། མཆོད་པའི་ལྷ་་
མོར་
གྱུར་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བླ་ན་མེད་པའི་བདེ་བས་ཚིམ་ཞིང་རྒྱས་པར་
བྱེད་པ་དང་།
སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས་པ་རྣམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆོད་
པའི་རང་བཞིན་
ཡིན་པས་བདག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོད་པའི་
རྡོ་རྗེའི་
རང་བཞིན་ནོ། ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། སྔགས་འདིའི་དོན་བསྒོམ་ཞིང་་
23----334

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*