www.dharmabook.ru tibetan OCRཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་སེམས་ཅན་རྫས་སྣ་ཚོགས་[༡]ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྲེད་པས་
གདུངས་[༢]
པ་ནི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ད་དོ། དེ་ཉིད་བརྟན་[༢]པའི་ཕྱིར་རྡོ་རྗེའོ།
དེའི་ལོང་ས་སྤྱོད་ནི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད༐ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་
རབ་[༤]དང་མཉམ་པའི་ཛམྦྷ༐
ལར་སྣང་[༥]བར་བྱས་ནས་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་
སུ་རྫོགས་
པ་སྟེ། དེ་བསྐྱེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྡོ་རྗེ་་་་་
ལོངས་སྤྱོད་ཅེས་བྱའོ། ཛཾ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ནམ་མཁའ་ལ་ལེའུ་དང་པོར་
གསུངས་པའི་
ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་པར་བསམས་ལ། ཤར་ཕྱོགས་སུ་
མི་བསྐྱོད་
པའི་སྦྱོར་བས་འདུག་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས་དབུས་སུ་ཡི་གེ་ ཛཾ ཛཾ་ལས་ཉི་མའི་
དཀྱིལ་འཁོར་དེའི་སྟེང་དུ་
ཡི་གེ་ ཛཾ ཛཾ་ལས་གསེར་གྱི་ཁ་དོག་ཅན་འོད་ཟེར་སེར་པོའི་
ཚོགས་
ཀྱིས་ནམ་མཁའ་གང་བའི་འོད་ཟེར་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ལ། འཇིག་རྟེན་གྱི་་་་་་་
ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་མཉམ་པ
འི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་
ཛམྦྷ་
ལའི་གཟུགས་འཛིན་པར་སྤྲུལ་ལ་ ཛཾ་དེར་གཞུག་[༦]པར་བྱ་སྟེ། ཡི་གེ་དེ་ཉིད་
ལས་
རྨུགས་འཛིན་ཆུ་དབང་སྔོན་པོའམ་སེར་པོར་བསམ་མོ། གནོད་སྦྱིན་གཟུགས་
འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་གོ་སླའོ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཆོ་ག་ཡིས། ཞེས་བྱ་
བ་ནི་ཡི་གེ་
ཧཱུྃ་ལས་དེའི་ལག་པ་གཡས་པར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར། དེའི་སྟེང་དུ་
ཡི་གེ་
ཛཾ་གསེར་གྱི་མདོག་ལྟ་བུ་བསྒོམས་ལ་དེ་ནས་ཕྱི་རོལ་ལམ་ཡིད་ཀྱིས[༧]ཆུ་དབུལ་
ལོ༑
རྒྱུད་འདི་ལས་ལྷ་ཐམས་ཅད་ལས་གང་ལའང་ཁྱད་པར་དུ་དགག་པ་ནི་་
མེད་དེ་དེ་དག་ནི་
ཞལ་གསུམ་པ་ཡིན་ནོ། དེ་ཡང་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ལེའུ་བཅུ་[༨]
གསུམ་པ་ལས།
ཞལ་གསུམ་འབར་བའི་འོད་འཕྲོ་བ། བསམ་གཏན་འོད་
བཟང་[༩]བསྒོམ་པར་བྱ། རྒྱལ་བའི་གཙུག་ཏོར་གཟི་བརྗིད་ཕུང་། གང་་་
གཞན་
སྔགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཅན། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པའོ།
23---884

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*