www.dharmabook.ru tibetan OCR[༡]«པེ་»«སྣར་ཀྱི། [༢]«པེ་»«སྣར་»རྒུབ།
[༡]«པེ་»«སྣར་»བསླབ། [༢]«པེ་»«སྣར་»རྟགུས། [༢]«པེ་»«སྣར་ བརྒུབ།
[༡]ཱ«པེ་»«སྣར་ བསྐྱེད། [༢]ུ«པེ་»«སྣརཱ་»བསླབ། [༢]«པེ་»«སྣར་བསླབ། «པེ་»«སྣར་»
འཇིགས་ཚོགས [༢]«པེ་»«སྣར་» འདུས་པར།
[༡]«པེ་»«སྣར་»་ལ། [༢]«པེ་»«སྣར་»བསྐྱེད་ [༢]«པེ་»«སྣར་»«ཅོ་»སུམ་དུ་མི། [༦]«པེ་»«སྣར་»
---་རྩ།[༢]«པེ་»«སྣར་»བརྟན་པ། [༦]«པེ་»«སྣར་ པོས། [༧]«པེ་»«སྣར་ཡིད་། [༨]«པེ་»
«སྣར་ ནི། [༩]«པེ་»«སྣར་མིན། [༡༧]«པེ་»«སྣར་ བརྟན། [༡༧]«པེ་»«སྣར་ བསྟན།
[༡]«པེ་»«སྣར་»ད་པས་རིམ་གྱི། [༢]«པེ་»«སྣར་»པའི། [༢]«པེ་»«སྣར་»བརྗོད་པར་བྱ་བ། [༤]«པེ་»
«སྣར་»ལས [༥]«པེ་»«སྣར་ ནོ་སྟོང་།
[༡]«པེ་»«སྣར་»བཟླག [༢]«པེ་»«སྣར་»གཟུང་། [༢]«པེ་»«སྣར་སྤང་བའི། [༦]«པེ་»«སྣར་»
མཁའི། [༢]«པེ་»«སྣར་---་པ། [༦]«པེ་»«སྣར་»གཉིས [༧]«པེ་»«སྣར་»དེ།
[༡]«པེ་»«སྣར་»་དེ། [༢]«པེ་»བརྟགས [༢]«པེ་»«སྣར་ པོའི་དྲགས [༦]«སྣར་»་པར།
[༡]«པེ་»ུ«སྣར་---ཡང་། [༢]«པེ་»«སྣརུ་ཀྱིས། [༢]ི«པེ་»«སྣར་»རྩ། [༤]«པེ་ཚང་ས་པ།
[༡]«པེ་»«སྣར་»ལྟག་པ་གཟུང་། [༢]«པེ་»ུ«སྣརཱ་སྦྱིར། [༢]«པེ་»«སྣར་ཀྱིས། [༤]«པེ་»«སྣར་»
ད་ང་། [༢]«པེ་»«སྣར་»བསྐྱུར། «པེ་ ད་གའ། [༧]«པེ་»«སྣར་»་ངོ་།
[༡]«པེ་»«སྣར་»རིག་པར། [༢]«པེ་»«སྣར་»ད་པེས། [༢]ི«པེ་»«སྣར་རྟོག [༦]«པེ་»«སྣར་»
་དུས་མིན། [༢]«པེ་»«སྣར་---ལས། [༦]«པེ་»«སྣར་»ཅན། [༧]«པེ་»«སྣར་---ལ།
[༡]«པེ་»ཞི་བའོ།
[༡]«པེ་»ུ«སྣར་»སྤོང་བ།
[༡]«པེ་»«སྣར་»སློབས་ཏེ། [༢]«པེ་»«སྣར་»འདིར། [༢]ི«པེ་»«སྣར་»་ད་ང་། [༤]«པེ་»«སྣར་»་རྒྱུ་
ཡིན་པའི།
[༥]«པེ་»«སྣར་»འཁྲུང་ངོ་།
[༡]«པེ་»«སྣར་---ན། [༢]«པེ་»«སྣར་སྒོམ། [༢]«པེ་»«སྣར་སྡར་རྟགས་ནས
[༡]«པེ་»ུ«སྣར་»་ཐམས་ཅད། [༢]«པེ་»«སྣར་»ཉིད། [༢]ི«པེ་»«སྣར་»འཕེལ་བའི། [༤]«པེ་»
«སྣར་»་དོ། [༥]«པེ་»«སྣར་»བསྒོམ། [༦]«པེ་»«སྣར་»ལ། [༧]«པེ་»«སྣར་»འཕེན་པ།
[༡]«པེ་»«སྣར་གྱི [༢]«པེ་»«སྣར་---་དུ། [༢]«པེ་»«སྣར་སྒོམ། [༤]«པེ་»གྱིས [༥]«པེ་»
«སྣར་»ལ། [༦]«པེ་»«སྣར་»བའི། [༧]«པེ་»«སྣར་ ལས་རྟགས [༢]«པེ་»«སྣར་ བརྟེན།
«པེ་»«སྣར་»ན། [༡༧]«སྣར་»འགྱུར་བ།
[༡]«པེ་»སྤངས་པར། [༢]«སྣར་»སྟེ། [༢]«སྣར་»་རེ་། [༤]«པེ་»«སྣར་མིན། [༥]«པེ་»«སྣར་»
སྤང་བའི། [༦]«པེ་»«སྣར་---ལ།
[༡]«པེ་»«སྣར་ བ། [༢]«པེ་»«སྣར་»བུ [༢]«པེ་»«སྣར་»གསུངས་ཏེ། [༤]«པེ་»«སྣར་»ན།
62---201

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*