www.dharmabook.ru tibetan OCRདམིགས་པའི་སྙིང་བརྩེ་བ་དང་། དངོས་པོར་དམིགས་པ་མེད་པ་དང་། ཆོས་
ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པ་དང་།
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གཅིག་ཏུ་རྟོགས་པ་
དང་།
མི་སྐྱེ་བ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དང་། ཆོས་ཟབ་མོ་ལ་ངེས་པར་རྟོགས་པའི་
བཟོད་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དང་།
ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐབས་ཀྱི་
སྒོ་ནས་རབ་ཏུ་སྟོན་པ་དང་།
རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་གཅོད་པ་དང་། མཚན་
མར་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་མེད་པ་དང་།
འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་
འདོར་བ་ད་ང་།
འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པ་སྤོང་བ་དང་། ཞི་
གནས་སྒོམ་[༡]པ་དང་།
ཤེས་རབ་ད་ང་ཐབས་ལ་མཁས་པར་བྱེད་པ་དང་།
སེམས་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་
དང་།
མངོན་པར་ཞེན་པའི་གནས་མ་ཡིན་པ་དང་། ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་
དུ་དུས་མཉམ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བ་ད་ང་།
གདུལ་བྱ་ད་ང་
མཐུན་པར་ཐམས་ཅད་དུ་བདག་གི་ལུས་རབ་ཏུ་སྟོན་པ་ཞེས་བྱ་
བ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་་
བ་རྣམ་པ་ཉི་ཤུ་པོ་འདིས་ཀྱང་སྔ་མ་བཞིན་དུ་ས་བདུན་པ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་
ཡིན་ནོ།
སེམས་ཅན་ཀུན་ཡིད་ཤེས་པ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པས་བརྩེ་བ་
དང་།
སངས་རྒྱས་ཞིང་བཟང་སྒྲུབ་[༢]པ་དང་། ཡོངས་སུ་བརྟག་ཕྱིར་སངས་
རྒྱས་
བསྟེན། དབང་པོ་ཤེས་ད་ང་རྒྱལ་བ་ཡི། ཞིང་སྦྱོང་སྒྱུ་མ་ལྟར་གནས་
དང་།
བསམས་བཞིན་སྲིད་པ་ལེན་པ་དང་། ལས་ནི་རྣམ་པ་འདི་བརྒྱད་
བཤད་༑
ཅེས་བྱ་བ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་ཤེས་པ་དང་།
འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མངོན་པར་ཤེས་པས་
བརྩེ་བ་དང་།
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་རྟེན་གསེར་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོར་ཡོངས་སུ་
བསྒྱུར་བ་དང་།
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཆོས་ཡོངས་སུ་བརྟག་པས་སངས་རྒྱས་
52---242

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*