www.dharmabook.ru tibetan OCRབསྲུང་བས[༡]ནི་བཟོད་པ་ད་ང་ལྡན་པར་འགྱུར་ར་རོ། སྐྱོ་བ་བརྣག་[༢]ིཔར་ནུས་ན་
བརྩོན་
འགྲུས་རྩོམ་མོ། ལེ་ལོ་དང་བྲལ་ན་བསམ་གཏན་རྫོགས་པར་བྱེད་ད་དོ།
བསམ་གཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཤེས་རབ་ཐོབ་
པར་བྱ་བ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པར་རྟོགས་པའི་གོ་རིམས་ཀྱིས་བསྟན་
ཏོ༑
དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་[༢]ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ[༤]་ཆོས་དང་
ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ་རབ་ཏུ་སྦྱིན་པར་བྱེད༐
པ་ད་ང་[༥]། བད་ག་ཉིད་གཅིག་པུ་དུལ་
བར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ནི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཡིད་ལ་བྱེད་པའོ།

སོགས་པའི་སྒྲས་ནི་དངོས་པོ་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་སྟེ། དེ་

སྤང་བ་[༦]ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་སོ། སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་[༧]མི་སྙན་པར་སྨྲ་བ་ནི་གཤེ་
བ་
ལ་སོགས་པ་བརྗོད་པའོ། དེ་བཟོད་པ་ནི་བཟོད་པའོ། འདུན་པ་ནི༐དགེ་
བ་[༨]མངོན་པར་འདོད་པའོ།
དེས་བསྐྱེད་[༩]པ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་སོ། ཐེག་པ་
གཞན་དང་མ་འདྲེས་པའི་སེམས་རྩེ་གཅིག་པ་ཉིད་ནི་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ལམ་
དང་ཐ་དད་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་
དམིགས་པ༐ལ་དམིགས་པ་[༡༠]ནི་བསམ་གཏན་
ནོ༑
བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྔོ་[༡༧]བར་བྱེད་པ་ནི་
སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་བསོད་ནམས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཚང་རྒྱ་བ་ཉིད་དུ་
ཡོངས་སུ་བསྔོ་ཞིང་སྟོབས་པ[༡༧]་ནི་ཤེས་རབ་བོ
འདི་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པར་བྱེད་པ་
ལ་སོགས་པ་
ཞེས་བྱ་བ་སྦྱིན་པར་བྱ་བ་ད་ང་། སྦྱིན་པ་པོ་ལ་སོགས་པ་དེར་གང་མི་
དམིགས་པ་སྟེ།
དེར་གོ་ཆ་བགོས་པ་ཉིད་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་པའི་བར་དུ་བརྩོན་་་་
འགྲུས་བརྩམས༐
པས་སོ[༡༧]། སྦྱིན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་་་་
སྤངས་
པས་འདིར་གཞན་གྱི་དོན་ལ་དམ་འཆའ་བ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་སོ། དེ་མེད་ན་
མི་འབྱུང་བའི་སྦྱིན་པ་དང་།
བཟོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་ནི་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་
е-2---442

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*