www.dharmabook.ru tibetan OCRཞུགས་པ་ནི་མཐོང་བའི་སའོ། ལན་ཅིག་ཕྱིར་འོང་བ་ནི་བསྲབས་པའི་སའོ།
ཕྱིར་མི་འོང་བ་ནི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་སའོ། ད་གྲ་བཅོམ་པ་ནི་བྱས་པ་
རྟོགས་པའི་སའོ།
ཞུགས་པ་གསུམ་ནི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སའོ། རང་སངས་རྒྱས་
རྣམས་[༡]ནི་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཞེས་བྱ་སྟེ།
དེ་ལྟར་ས་བརྒྱད་དེ[༢]། ཉན་
ཐོས་ཀྱི་རིགས་ལ་སོགས་པའི་
ཤེས་པའི་ཁྱད་པར་རྣམས་སོ། འདིར་རིགས་ཀྱི་ས་
ལ་སོགས་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་རྟོགས་[༢]ི
པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པས་
མིང་ཙམ་ཞིག་བརྗོད་པ་ཡིན་ལ་དེ་བས་ན་རྒྱུ་དང་མཚན་ཉིད་མ་བརྗོད་དོ་ཞེས་
བརྩད་པར་མི་བྱའོ།
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་དགུ་ནི་གཅིག་ཡིན་པས་ས་དགུ་
འདས་ནས་ཞེས་བཤད༐
པར་བྱའོ[༤]།
ཐོག་པ་གསུམ་གྱི་
དོན་ཐོབ་པ་ནི་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི།
ཐོབ་པའི་མཚན་ཉིད་ངེས་འབྱུང་དང་། ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། གཞན་
དག་ནི་ཚུལ་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གོ་སླའོ།

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་
རྟོགས་པའི་རྒྱན་ལས།
སེང་གེ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱི་གཞུང་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་
པས་ད་ཀའ་[༥]འགྲེལ་དུ་བྱས་པ་ལས་སྐབས་དང་པོའི༐
འགྲེལ་པ་[༦]བཤད་པའོ།
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་རྟོགས་པ་ནི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ལམ་
ཤེས་པ་ཉིད་
གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་གྱིས་[༧]འོད་ནི་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་
བའོ༑
རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འོད་ནི་ལས་ལས་སྐྱེས་པའོ།
е-2---44о-

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*