www.dharmabook.ru tibetan OCRའབྱོར་པའི་རང་རིག་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ཞེས་བྱ་
བ་ལ་སོགས་པས་ནི་ཡུལ་དང་དུས་ཀྱིས་ཆོད་པའི་ད་ངོས་པོ་ཕྲ་མོ་ཤེས་པ་ཉིད་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་རོ།
རང་གི་ལུགས་ལས་ཞེས[༡]་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཡང་དག་པར་་་་་་་
རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བསྐལ་
པ་གྲངས་མེད་པ་གསུམ་མམ། དེའི་་་་་་་
ཕྱེད་དམ་དེ་ད་ག་ཀྱང་ཉུང་བས་མྱུར་བར་ཡང་དག་པར་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་གསུངས་
པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།
ཀུན་རྫོབ་དང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་པ་ནི་ཀུན་རྫོབ་
ཏུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་བྲི་བ་མེད་པ་ཉིད་ད་ང་གང་བ་མེད་པ་
ཉིད་ཡིན་ཏེ།
ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་དབང་གིས་བསགས་པ་ཉེ་བར་དམིགས་པའི་ཕྱིར་ར་རོ། དོན་དམ་
པར་བྲི་བ་མེད་པ་ད་ང་གང་བ་མེད་པ་ནི་དངོས་པོ་མེད་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཐ་སྙད་དུ་་
བྱས་པའི་[༢]ིགཟུགས་ལ་སོགས་པ་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ། འཁོར་གསུམ་ཞེས་བྱ་བ་
ལ་སོགས་པ་ནི་ཡང་དག་
པར་ན་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ་བ་ལ་སོགས་
པར་མི་དམིགས༐
པ་དག་[༢]ིཏུ་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ར་རོ། ཡང་དག་པའི་ཞེས་བྱ་
བ་ལ་སོགས་པ་ནི་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པས་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་
བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་གསུམ་དུ་བསགས་པ་[༤]
ཐོབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། ཆོས་
ཐམས་ཅད་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཕྱི་ད་ང་ནང་གི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་དག་པ་
ཉིད་དུ་དམིགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།
ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་
པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པའ་[༥]ལས་གཞན་པ་དག་ནི་ཡུམ་ཤེས་པ་
ལ་གནས་པ་ཡིན་
པར་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་ར་རོ།
སྨོན་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། དགེ་
བའི་བཤེས་གཉེན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ཙམ་ད་ང་རྗེས་སུ་
འབྲེལ་པ་དང་འཚམ་པ་ཉིད་དུ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།
མངོན་པར་
ཞེན་པའི་རོ་མྱང་[༦]བ་མེད་པ་
ནི་ཆགས་པ་མེད་པ་ལ་ཡང་མ་ཞེན་པ་སྟེ། འཚང་
52---་ཏྲ་08

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*