listpaper
listpaper

DharmaBook

listpaper

1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/1Parajika/00bhikkhu-vibhaga/00bhikkhu-vibhaga-p.html (28 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/1Parajika/00bhikkhu-vibhaga/00bhikkhu-vibhaga-s.html (23 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/1Parajika/00bhikkhu-vibhaga/vin01m.mul0.xml (53 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/1Parajika/01parajika1-p.html (120 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/1Parajika/01parajika1-s.html (72 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/1Parajika/02parajika2-p.html (74 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/1Parajika/02parajika2-s.html (69 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/1Parajika/03parajika3-p.html (55 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/1Parajika/03parajika3-s.html (51 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/1Parajika/04parajika4-p.html (83 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/1Parajika/04parajika4-s.html (56 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/2Sanghadisea/05sanghadisesa01-p.html (48 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/2Sanghadisea/05sanghadisesa01-s.html (36 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/2Sanghadisea/06sanghadisesa02-p.html (34 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/2Sanghadisea/06sanghadisesa02-s.html (29 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/2Sanghadisea/07sanghadisesa03-p.html (14 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/2Sanghadisea/07sanghadisesa03-s.html (12 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/2Sanghadisea/08sanghadisesa04-p.html (12 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/2Sanghadisea/08sanghadisesa04-s.html (9 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/2Sanghadisea/09sanghadisesa05-p.html (50 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/2Sanghadisea/09sanghadisesa05-s.html (40 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/2Sanghadisea/10sanghadisesa06-p.html (45 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/2Sanghadisea/10sanghadisesa06-s.html (29 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/2Sanghadisea/11sanghadisesa07-p.html (16 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/2Sanghadisea/11sanghadisesa07-s.html (15 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/2Sanghadisea/12sanghadisesa08-p.html (29 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/2Sanghadisea/12sanghadisesa08-s.html (31 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/2Sanghadisea/13sanghadisesa09-p.html (17 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/2Sanghadisea/13sanghadisesa09-s.html (17 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/2Sanghadisea/14sanghadisesa10-p.html (11 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/2Sanghadisea/14sanghadisesa10-s.html (9 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/2Sanghadisea/15sanghadisesa11-p.html (7 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/2Sanghadisea/15sanghadisesa11-s.html (7 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/2Sanghadisea/16sanghadisesa12-p.html (7 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/2Sanghadisea/16sanghadisesa12-s.html (7 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/2Sanghadisea/17sanghadisesa13-p.html (25 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/2Sanghadisea/17sanghadisesa13-s.html (21 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/3Aniyata/18aniyata-p.html (17 Kb)
1Vinaya-Pitaka/1Parajika-Pali/3Aniyata/18aniyata-s.html (16 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/1Nisaggiya/19n-pacittiya1-10-p.html (81 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/1Nisaggiya/19n-pacittiya1-10-s.html (64 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/1Nisaggiya/20n-pacittiya11-20-p.html (53 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/1Nisaggiya/20n-pacittiya11-20-s.html (46 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/1Nisaggiya/21n-pacittiya21-30-p.html (71 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/1Nisaggiya/21n-pacittiya21-30-s.html (66 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/2Pacittiya/22pacittiya1-10-p.html (162 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/2Pacittiya/22pacittiya1-10-s.html (92 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/2Pacittiya/23pacittiya11-20-p.html (65 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/2Pacittiya/23pacittiya11-20-s.html (38 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/2Pacittiya/24pacittiya21-30-p.html (72 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/2Pacittiya/24pacittiya21-30-s.html (54 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/2Pacittiya/25pacittiya31-40-p.html (79 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/2Pacittiya/25pacittiya31-40-s.html (54 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/2Pacittiya/26pacittiya41-50-p.html (65 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/2Pacittiya/26pacittiya41-50-s.html (40 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/2Pacittiya/27pacittiya51-60-p.html (58 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/2Pacittiya/27pacittiya51-60-s.html (36 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/2Pacittiya/28pacittiya61-70-p.html (74 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/2Pacittiya/28pacittiya61-70-s.html (39 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/2Pacittiya/29pacittiya71-82-p.html (62 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/2Pacittiya/29pacittiya71-82-s.html (38 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/2Pacittiya/30pacittiya83-92-p.html (66 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/2Pacittiya/30pacittiya83-92-s.html (35 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/3Patidesaniya/31patidesaniya-p.html (33 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/3Patidesaniya/31patidesaniya-s.html (24 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/4Sekhiya/32sekha-dhamma-p.html (253 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/4Sekhiya/32sekha-dhamma-s.html (47 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/5Adhikaranasamatha-Dhamma/33adhikaranasamatha-p.html (2 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/5Adhikaranasamatha-Dhamma/33adhikaranasamatha-s.html (1 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/6Bhikkhuni-Vibhangha/34bhikkhuni-vibhanga-p.html (41 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/6Bhikkhuni-Vibhangha/34bhikkhuni-vibhanga-s.html (27 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/6Bhikkhuni-Vibhangha/35bhikkhuni-sanghadisesa-p.html (113 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/6Bhikkhuni-Vibhangha/35bhikkhuni-sanghadisesa-s.html (49 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/6Bhikkhuni-Vibhangha/36bhikkhuni-n-pacittiya-p.html (91 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/6Bhikkhuni-Vibhangha/36bhikkhuni-n-pacittiya-s.html (21 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/6Bhikkhuni-Vibhangha/37bhikkhuni-pacittiya-p.html (551 Kb)
1Vinaya-Pitaka/2Pacittiya-Pali/6Bhikkhuni-Vibhangha/37bhikkhuni-pacittiya-s.html (198 Kb)
1Vinaya-Pitaka/3Mahavagga-Pali/38-mahakkhandhaka-01-e.html (332 Kb)
1Vinaya-Pitaka/3Mahavagga-Pali/38-mahakkhandhaka-01-p.html (305 Kb)
1Vinaya-Pitaka/3Mahavagga-Pali/38-mahakkhandhaka-01-s.html (220 Kb)
1Vinaya-Pitaka/3Mahavagga-Pali/39-uposathakkhandhaka-02-e.html (121 Kb)
1Vinaya-Pitaka/3Mahavagga-Pali/39-uposathakkhandhaka-02-p.html (117 Kb)
1Vinaya-Pitaka/3Mahavagga-Pali/39-uposathakkhandhaka-02-s.html (92 Kb)
1Vinaya-Pitaka/3Mahavagga-Pali/40-vassupanayikakkhandhaka-03-e.html (93 Kb)
1Vinaya-Pitaka/3Mahavagga-Pali/40-vassupanayikakkhandhaka-03-p.html (70 Kb)
1Vinaya-Pitaka/3Mahavagga-Pali/40-vassupanayikakkhandhaka-03-s.html (42 Kb)
1Vinaya-Pitaka/3Mahavagga-Pali/41-pavaranakkhandhaka-04-e.html (59 Kb)
1Vinaya-Pitaka/3Mahavagga-Pali/41-pavaranakkhandhaka-04-p.html (121 Kb)
1Vinaya-Pitaka/3Mahavagga-Pali/41-pavaranakkhandhaka-04-s.html (82 Kb)
1Vinaya-Pitaka/3Mahavagga-Pali/42-cammakkhandhaka-05-p.html (67 Kb)
1Vinaya-Pitaka/3Mahavagga-Pali/42-cammakkhandhaka-05-s.html (53 Kb)
1Vinaya-Pitaka/3Mahavagga-Pali/43-bhesajjakkhandhaka-06-p.html (154 Kb)
1Vinaya-Pitaka/3Mahavagga-Pali/43-bhesajjakkhandhaka-06-s.html (134 Kb)
1Vinaya-Pitaka/3Mahavagga-Pali/44-kathinakkhandhaka-07-p.html (64 Kb)
1Vinaya-Pitaka/3Mahavagga-Pali/44-kathinakkhandhaka-07-s.html (37 Kb)
1Vinaya-Pitaka/3Mahavagga-Pali/45-civarakkhandhaka-08-p.html (131 Kb)
1Vinaya-Pitaka/3Mahavagga-Pali/45-civarakkhandhaka-08-s.html (106 Kb)
1Vinaya-Pitaka/3Mahavagga-Pali/46-campeyyakkhandhaka-09-p.html (181 Kb)
1Vinaya-Pitaka/3Mahavagga-Pali/46-campeyyakkhandhaka-09-s.html (94 Kb)
1Vinaya-Pitaka/3Mahavagga-Pali/47-kosambakkhandhaka-10-p.html (75 Kb)
1Vinaya-Pitaka/3Mahavagga-Pali/47-kosambakkhandhaka-10-s.html (61 Kb)
1Vinaya-Pitaka/6Patimokkha/Patimokkha-Rule-Index-p.html (71 Kb)
1Vinaya-Pitaka/6Patimokkha/Patimokkha-Word-Index-p.html (8 Kb)
1Vinaya-Pitaka/6Patimokkha/Patimokkha1-p.html (12 Kb)
1Vinaya-Pitaka/6Patimokkha/Patimokkha2-p.html (24 Kb)
1Vinaya-Pitaka/6Patimokkha/Patimokkha3-p.html (62 Kb)
1Vinaya-Pitaka/6Patimokkha/bhikkhuni-patimokkha-e.html (49 Kb)
1Vinaya-Pitaka/6Patimokkha/index.html (53 Kb)
1Vinaya-Pitaka/6Patimokkha/ola-b.jpg (39 Kb)
1Vinaya-Pitaka/index.html (32 Kb)
1Vinaya-Pitaka/ola-b.jpg (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/00-D1Introduction-e.html (51 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/01-brahmajala-e.html (162 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/01-brahmajala-p.html (35 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/01-brahmajala-s.html (62 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/02-samannaphala-e.html (103 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/02-samannaphala-e2.html (75 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/02-samannaphala-s.html (37 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/02samannaphala-p.html (101 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/03-ambattha-e.html (100 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/03-ambattha-p.html (100 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/03-ambattha-s.html (34 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/04-sonadanda-e.html (52 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/04-sonadanda-p.html (91 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/04-sonadanda-s.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/05-kutadanta-e.html (65 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/05-kutadanta-p.html (112 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/05-kutadanta-s.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/06-mahali-e.html (49 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/06-mahali-p.html (94 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/06-mahali-s.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/07-jaliya-e.html (1 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/07-jaliya-p.html (57 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/07-jaliya-s.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/08-kassapasihanada-e.html (97 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/08-kassapasihanada-p.html (75 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/08-kassapasihanada-s.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/09-potthapada-e.html (58 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/09-potthapada-p.html (87 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/09-potthapada-s.html (29 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/10-subha-e.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/10-subha-p.html (67 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/10-subha-s.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/11-kevaddha-e.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/11-kevaddha-e2.html (56 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/11-kevaddha-p.html (81 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/11-kevaddha-s.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/12-lohicca-e.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/12-lohicca-e2.html (44 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/12-lohicca-p.html (79 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/12-lohicca-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/13-tevijja-e.html (51 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/13-tevijja-p.html (68 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha1/13-tevijja-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha2/14-mahapadana-p.html (113 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha2/14-mahapadana-s.html (54 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha2/15-mahanidana-e2.html (33 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha2/15-mahanidana-p.html (33 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha2/15-mahanidana-s.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha2/16-mahaparinibbana-e2.html (175 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha2/16-mahaparinibbana-p.html (198 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha2/16-mahaparinibbana-part-e3.html (59 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha2/16-mahaparinibbana-s.html (126 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha2/17-mahasudassana-p.html (51 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha2/17-mahasudassana-s.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha2/18-janavasabha-p.html (34 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha2/18-janavasabha-s.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha2/19-mahagovinda-p.html (56 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha2/19-mahagovinda-s.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha2/20-mahasamaya-e2.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha2/20-mahasamaya-p.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha2/20-mahasamaya-s.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha2/21-sakkapanha-p.html (40 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha2/21-sakkapanha-part-e2.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha2/21-sakkapanha-s.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha2/22-mahasatipatthana-e2.html (33 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha2/22-mahasatipatthana-p.html (62 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha2/22-mahasatipatthana-s.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha2/23-payasi-p.html (85 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha2/23-payasi-s.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha3/24-pathika-p.html (65 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha3/24-pathika-s.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha3/25-udumbarika-sihanada-p.html (54 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha3/25-udumbarika-sihanada-s.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha3/26-cakkavatti-sihanada-p.html (103 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha3/26-cakkavatti-sihanada-s.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha3/27-agganna-p.html (41 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha3/27-agganna-s.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha3/28-sampasadaniya-p.html (34 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha3/28-sampasadaniya-s.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha3/29-pasadika-p.html (75 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha3/29-pasadika-s.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha3/30-lakkhana-p.html (73 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha3/30-lakkhana-s.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha3/31-sigala-e2.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha3/31-sigala-p.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha3/31-sigala-s.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha3/32-atanatiya-p.html (33 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha3/32-atanatiya-s.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha3/33-sangiti-p.html (126 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha3/33-sangiti-s.html (54 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha3/34-dasuttara-p.html (84 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/Digha3/34-dasuttara-s.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/1Digha-Nikaya/index.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/001-mulapariyaya-p.html (96 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/001-mulapariyaya-po.html (73 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/001-mulapariyaya-s.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/001-mulapariyaya-sutta-e1.html (102 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/001-mulapariyaya-sutta-e2.html (41 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/002-sabbasava-p.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/002-sabbasava-s.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/002-sabbasava-sutta-e1.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/002-sabbasava-sutta-e2.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/003-dhammadayada-p.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/003-dhammadayada-s.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/003-dhammadayada-sutta-e1.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/004-bhayabera-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/004-bhayabera-s.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/004-bhayabera-sutta-e1.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/004-bhayabera-sutta-e2.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/005-anangana-p.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/005-anangana-s.html (30 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/005-anangana-sutta-e1.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/006-akankheyya-p.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/006-akankheyya-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/006-akankheyya-sutta-e1.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/007-vatthupama-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/007-vatthupama-s.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/007-vatthupama-sutta-e1.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/007-vatthupama-sutta-e2.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/008-salleka-sutta-e1.html (33 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/008-salleka-sutta-e2.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/008-salleka-sutta-s.html (43 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/008-sallekha-p.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/009-sammaditthi-p.html (32 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/009-sammaditthi-s.html (38 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/009-sammaditthi-sutta-e1.html (37 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/009-sammaditthi-sutta-e2.html (33 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/009-sammaditthi-sutta-po.html (29 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/010-satipatthana-p.html (31 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/010-satipatthana-s.html (41 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/010-satipatthanai-sutta-e1.html (45 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/010-satipatthanai-sutta-e2.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/011-culasihanada-p.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/011-culasihanada-s.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/011-culasihanada-sutta-e1.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/011-culasihanada-sutta-e2.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/011-culasihanada-sutta-po.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/012-mahasihanada-p.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/012-mahasihanada-s.html (57 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/012-mahasihanada-sutta-e1.html (54 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/012-mahasihanada-sutta-e2.html (34 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/013-mahadukkhakkhanda-sutta-e1.html (47 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/013-mahadukkhakkhanda-sutta-e2.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/013-mahadukkhakkhandha-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/013-mahadukkhakkhandha-s.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/014-culadukkhakkhanda-sutta-e1.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/014-culadukkhakkhanda-sutta-po.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/014-culadukkhakkhandha-p.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/014-culadukkhakkhandha-s.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/015-anumana-p.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/015-anumana-s.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/015-anumana-sutta-e1.html (29 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/016-cetokhila-p.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/016-cetokhila-s.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/016-cetokhila-sutta-e1.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/017-vanapattha-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/017-vanapattha-s.html (36 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/017-vanapattha-sutta-e1.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/018-madhupindika-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/018-madhupindika-s.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/018-madhupindika-sutta-e1.html (30 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/018-madhupindika-sutta-e2.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/018-madhupindika-sutta-po.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/019-dvedhavitakka-p.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/019-dvedhavitakka-s.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/019-dvedhavitakka-sutta-e1.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/019-dvedhavitakka-sutta-e2.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/019-dvedhavitakka-sutta-po.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/020-vitakkasantana-p.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/020-vitakkasantana-s.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/020-vitakkasanthana-sutta-e1.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/020-vitakkasanthana-sutta-e2.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/021-kakacupama-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/021-kakacupama-s.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/021-kakacupama-sutta-e1.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/021-kakacupama-sutta-e2.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/021-kakacupama-sutta-po.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/022-alagaddupama-p.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/022-alagaddupama-po.html (44 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/022-alagaddupama-s.html (37 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/022-alagagaddupama-sutta-e1.html (43 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/023-vammika-p.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/023-vammika-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/023-vammika-sutta-e1.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/024-rathavinita-p.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/024-rathavinita-s.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/024-rathavinita-sutta-e1.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/024-rathavinita-sutta-e2.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/025-nivapa-p.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/025-nivapa-s.html (34 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/025-nivapa-sutta-e1.html (32 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/026-ariyapariyesana-p.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/026-ariyapariyesana-s.html (45 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/026-ariyapariyesana-sutta-e1.html (42 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/027-culahatthipadopama-p.html (30 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/027-culahatthipadopama-s.html (29 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/027-culahatthipadopama-sutta-e1.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/028-mahahatthipadopama-p.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/028-mahahatthipadopama-s.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/028-mahahatthipadopama-sutta-e1.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/029-mahasaropama-p.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/029-mahasaropama-s.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/029-mahasaropama-sutta-e1.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/030-culasaropama-p.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/030-culasaropama-s.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/030-culasaropama-sutta-e1.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/031-culagosinga-p.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/031-culagosinga-s.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/031-culagosinga-sutta-e1.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/032-mahagosinga-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/032-mahagosinga-s.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/032-mahagosinga-sutta-e1.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/033-mahagopalaka-p.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/033-mahagopalaka-s.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/033-mahagopalaka-sutta-e1.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/034-culagopalaka-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/034-culagopalaka-s.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/034-culagopalaka-sutta-e1.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/034-culagopalaka-sutta-po.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/035-culasaccaka-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/035-culasaccaka-s.html (30 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/035-culasaccaka-sutta-e1.html (30 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/035-culasaccaka-sutta-po.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/036-mahasaccaka-p.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/036-mahasaccaka-s.html (47 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/036-mahasaccaka-sutta-e1.html (52 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/036-mahasaccaka-sutta-e2.html (32 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/037-culatanhasankhaya-p.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/037-culatanhasankhaya-s.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/037-culatanhasankhaya-sutta-e1.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/038-mahatanhasankhaya-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/038-mahatanhasankhaya-s.html (49 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/038-mahatanhasankhaya-sutta-e1.html (60 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/038-mahatanhasankhaya-sutta-po.html (38 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/039-maha-assapura-p.html (37 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/039-maha-assapura-s.html (29 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/039-mahaassapura-sutta-e1.html (32 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/040-cula-assapura-p.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/040-cula-assapura-s.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/040-culaassapura-sutta-e1.html (31 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/041-saleyyaka-p.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/041-saleyyaka-s.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/041-saleyyaka-sutta-e1.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/041-saleyyaka-sutta-e2.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/042-veranjaka-p.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/042-veranjaka-s.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/042-veranjake-sutta-e1.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/043-mahavedalla-p.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/043-mahavedalla-s.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/043-mahavedalla-sutta-e1.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/043-mahavedalla-sutta-po.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/044-culavedalla-p.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/044-culavedalla-s.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/044-culavedalla-sutta-e1.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/044-culavedalla-sutta-e2.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/045-culadhammasamadana-p.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/045-culadhammasamadana-s.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/045-culadhammasamadana-sutta-e1.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/045-culadhammasamadana-sutta-e2.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/046-mahadhammasamadana-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/046-mahadhammasamadana-s.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/046-mahadhammasamadana-sutta-e1.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/047-vimamsaka-p.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/047-vimamsaka-s.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/047-vimamsaka-sutta-e1.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/048-kosambiya-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/048-kosambiya-s.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/048-kosambiya-sutta-e1.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/049-brahmanimantana-sutta-e1.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/049-brahmanimantanika-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/049-brahmanimantanika-po.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/049-brahmanimantanika-s.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/050-maratajjaniya-p.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/050-maratajjaniya-s.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/050-maratajjhaniya-sutta-e1.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/index.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/051-kandaka-e1.html (0 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/051-kandaka-p.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/051-kandaka-s.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/052-atthakanagara-e1.html (30 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/052-atthakanagara-p.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/052-atthakanagara-s.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/053-sekha-e1.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/053-sekha-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/053-sekha-s.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/054-potaliya-e1.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/054-potaliya-p.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/054-potaliya-po.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/054-potaliya-s.html (30 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/055-jivaka-e1.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/055-jivaka-p.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/055-jivaka-s.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/056-upali-e1.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/056-upali-p.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/056-upali-s.html (40 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/057-kukkuravatiya-e1.html (41 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/057-kukkuravatiya-e2.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/057-kukkuravatiya-p.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/057-kukkuravatiya-po.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/057-kukkuravatiya-s.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/058-abhayarajakumara-e1.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/058-abhayarajakumara-e2.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/058-abhayarajakumara-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/058-abhayarajakumara-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/059-bahuvedaniya-e1.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/059-bahuvedaniya-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/059-bahuvedaniya-po.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/059-bahuvedaniya-s.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/060-apannaka-e1.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/060-apannaka-p.html (29 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/060-apannaka-po.html (49 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/060-apannaka-s.html (51 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/061-ambalatthika-rahulovada-e1.html (53 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/061-ambalatthika-rahulovada-e2.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/061-ambalatthika-rahulovada-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/061-ambalatthika-rahulovada-s.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/062-maha-rahulovada-e1.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/062-maha-rahulovada-p.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/062-maha-rahulovada-s.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/063-cula-malunkhyaputta-e1.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/063-cula-malunkhyaputta-e2.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/063-cula-malunkhyaputta-p.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/063-cula-malunkhyaputta-s.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/064-maha-malunkhyaputta-e1.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/064-maha-malunkhyaputta-p.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/064-maha-malunkhyaputta-s.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/065-bhaddali-e1.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/065-bhaddali-p.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/065-bhaddali-s.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/066-latukikopama-e1.html (31 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/066-latukikopama-p.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/066-latukikopama-s.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/067-catuma-e1.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/067-catuma-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/067-catuma-s.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/068-nalakapana-e1.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/068-nalakapana-p.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/068-nalakapana-s.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/069-gulissani-e1.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/069-gulissani-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/069-gulissani-s.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/070-kitagiri-e1.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/070-kitagiri-p.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/070-kitagiri-po.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/070-kitagiri-s.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/071-tevijja-vacchagotta-e1.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/071-tevijja-vacchagotta-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/071-tevijja-vacchagotta-po.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/071-tevijja-vacchagotta-s.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/072-aggi-vacchagotta-e1.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/072-aggi-vacchagotta-e2.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/072-aggi-vacchagotta-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/072-aggi-vacchagotta-po.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/072-aggi-vacchagotta-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/073-maha-vacchagotta-e1.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/073-maha-vacchagotta-p.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/073-maha-vacchagotta-s.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/074-dighanakha-e1.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/074-dighanakha-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/074-dighanakha-po.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/074-dighanakha-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/075-magandiya-e1.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/075-magandiya-e2.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/075-magandiya-p.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/075-magandiya-po.html (31 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/075-magandiya-s.html (30 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/076-sandaka-e1.html (32 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/076-sandaka-p.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/076-sandaka-s.html (42 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/077-mahasakuludayi-e1.html (47 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/077-mahasakuludayi-p.html (37 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/077-mahasakuludayi-s.html (60 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/078-samanamandika-e1.html (64 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/078-samanamandika-p.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/078-samanamandika-po.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/078-samanamandika-s.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/079-culasakuludayi-e1.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/079-culasakuludayi-p.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/079-culasakuludayi-s.html (36 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/080-vekhanassa-e1.html (38 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/080-vekhanassa-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/080-vekhanassa-s.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/081-ghatikara-e1.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/081-ghatikara-p.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/081-ghatikara-s.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/082-ratthapala-e1.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/082-ratthapala-e2.html (30 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/082-ratthapala-p.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/082-ratthapala-s.html (48 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/083-makhadeva-e1.html (46 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/083-makhadeva-p.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/083-makhadeva-s.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/084-madhura-e1.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/084-madhura-p.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/084-madhura-s.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/085-bodhirajakumara-e1.html (31 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/085-bodhirajakumara-p.html (42 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/085-bodhirajakumara-s.html (64 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/086-angulimala-e1.html (50 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/086-angulimala-p.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/086-angulimala-s.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/087-piyajatika-e1.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/087-piyajatika-e2.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/087-piyajatika-p.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/087-piyajatika-s.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/088-bahitika-e1.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/088-bahitika-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/088-bahitika-s.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/089-dhammacetiya-e1.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/089-dhammacetiya-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/089-dhammacetiya-s.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/090-kannakathala-s.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/090-kannakatthala-e1.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/090-kannakatthala-p.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/091-brahmayu-e1.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/091-brahmayu-p.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/091-brahmayu-s.html (34 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/092-sela-e1.html (32 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/092-sela-p.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/092-sela-s.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/093-assalayana-e1.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/093-assalayana-p.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/093-assalayana-s.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/094-ghotamukha-e1.html (30 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/094-ghotamukha-p.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/094-ghotamukha-s.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/095-canki-e1.html (32 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/095-canki-e2.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/095-canki-p.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/095-canki-s.html (36 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/096-phasukari-e1.html (38 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/096-phasukari-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/096-phasukari-s.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/097-dhananjani-e1.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/097-dhananjani-p.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/097-dhananjani-s.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/098-vasettha-e1.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/098-vasettha-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/098-vasettha-s.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/099-subha-e1.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/099-subha-p.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/099-subha-s.html (32 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/100-sangarava-e1.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/100-sangarava-p.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/100-sangarava-s.html (39 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima2/index.html (39 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/101-devadaha-e1.html (0 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/101-devadaha-p.html (33 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/101-devadaha-s.html (47 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/102-pancattaya-e.html (46 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/102-pancattaya-p.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/102-pancattaya-po.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/102-pancattaya-s.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/103-kinti-e.html (34 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/103-kinti-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/103-kinti-s.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/104-samagama-e.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/104-samagama-p.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/104-samagama-s.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/105-sunakkhatta-e.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/105-sunakkhatta-e2.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/105-sunakkhatta-p.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/105-sunakkhatta-po.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/105-sunakkhatta-s.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/106-ananjasappaya-e.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/106-ananjasappaya-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/106-ananjasappaya-s.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/107-ganakamoggallana-e.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/107-ganakamoggallana-e2.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/107-ganakamoggallana-p.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/107-ganakamoggallana-s.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/108-gopakamoggallana-e.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/108-gopakamoggallana-e2.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/108-gopakamoggallana-p.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/108-gopakamoggallana-s.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/109-mahapunnama-e.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/109-mahapunnama-p.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/109-mahapunnama-po.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/109-mahapunnama-s.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/110-culapunnama-e.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/110-culapunnama-e2.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/110-culapunnama-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/110-culapunnama-po.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/110-culapunnama-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/111-anupada-e.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/111-anupada-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/111-anupada-s.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/112-chabbisodhana-e.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/112-chabbisodhana-p.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/112-chabbisodhana-s.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/113-sappurisa-e.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/113-sappurisa-p.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/113-sappurisa-po.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/113-sappurisa-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/114-sevitabba-asevitabba-e.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/114-sevitabba-asevitabba-p.html (38 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/114-sevitabba-asevitabba-s.html (55 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/115-bahudhatuka-e.html (62 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/115-bahudhatuka-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/115-bahudhatuka-po.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/115-bahudhatuka-s.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/116-isigili-e.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/116-isigili-p.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/116-isigili-s.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/117-mahacattarisaka-e.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/117-mahacattarisaka-e2.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/117-mahacattarisaka-p.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/117-mahacattarisaka-s.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/118-anappanasati-e.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/118-anappanasati-e2.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/118-anappanasati-p.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/118-anappanasati-s.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/119-kayagatasati-e.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/119-kayagatasati-e2.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/119-kayagatasati-p.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/119-kayagatasati-s.html (31 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/120-sankharuppatti-e.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/120-sankharuppatti-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/120-sankharuppatti-s.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/121-culasunnata-e.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/121-culasunnata-e2.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/121-culasunnata-p.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/121-culasunnata-po.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/121-culasunnata-s.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/122-mahasunnata-e.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/122-mahasunnata-p.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/122-mahasunnata-po.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/122-mahasunnata-s.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/123-acchariyabbhutta-e.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/123-acchariyabbhutta-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/123-acchariyabbhutta-s.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/124-bakkula-e.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/124-bakkula-p.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/124-bakkula-s.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/125-dantabhumi-e.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/125-dantabhumi-e2.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/125-dantabhumi-p.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/125-dantabhumi-s.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/126-bhumija-e.html (29 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/126-bhumija-e2.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/126-bhumija-p.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/126-bhumija-s.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/127-anuruddha-e.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/127-anuruddha-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/127-anuruddha-s.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/128-upakkilesa-e.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/128-upakkilesa-p.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/128-upakkilesa-s.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/129-balapandita-e.html (31 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/129-balapandita-p.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/129-balapandita-s.html (37 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/130-devaduta-e.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/130-devaduta-p.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/130-devaduta-s.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/131-baddekaratta-e.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/131-baddekaratta-e2.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/131-baddekaratta-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/131-baddekaratta-po.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/131-baddekaratta-s.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/132-ananda-bhaddekaratta-e.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/132-ananda-bhaddekaratta-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/132-ananda-bhaddekaratta-s.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/133-mahakaccana-bhaddekaratta-e.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/133-mahakaccana-bhaddekaratta-p.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/133-mahakaccana-bhaddekaratta-s.html (30 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/134-lomasakangiya-bhaddekaratta-e.html (36 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/134-lomasakangiya-bhaddekaratta-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/134-lomasakangiya-bhaddekaratta-po.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/134-lomasakangiya-bhaddekaratta-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/135-culakammavibhanga-e.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/135-culakammavibhanga-e2.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/135-culakammavibhanga-p.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/135-culakammavibhanga-po.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/135-culakammavibhanga-s.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/136-mahakammavibhanga-e.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/136-mahakammavibhanga-e2.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/136-mahakammavibhanga-p.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/136-mahakammavibhanga-po.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/136-mahakammavibhanga-s.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/137-salayatanavibhanga-e.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/137-salayatanavibhanga-p.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/137-salayatanavibhanga-s.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/138-uddesavibhanga-e.html (32 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/138-uddesavibhanga-e2.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/138-uddesavibhanga-p.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/138-uddesavibhanga-s.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/139-aranavibhanga-e.html (33 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/139-aranavibhanga-p.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/139-aranavibhanga-s.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/140-dhatuvibhanga-e.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/140-dhatuvibhanga-e2.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/140-dhatuvibhanga-p.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/140-dhatuvibhanga-po.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/140-dhatuvibhanga-s.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/141-saccavibhanga-e.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/141-saccavibhanga-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/141-saccavibhanga-s.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/142-dakkinavibhanga-e.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/142-dakkinavibhanga-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/142-dakkinavibhanga-s.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/143-anathapindikovada-e.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/143-anathapindikovada-p.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/143-anathapindikovada-s.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/144-channovada-e.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/144-channovada-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/144-channovada-po.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/144-channovada-s.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/145-punnovada-e.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/145-punnovada-p.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/145-punnovada-po.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/145-punnovada-s.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/146-nandakovada-e.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/146-nandakovada-p.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/146-nandakovada-s.html (35 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/147-cularahulovada-e.html (39 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/147-cularahulovada-p.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/147-cularahulovada-s.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/148-chachakka-e.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/148-chachakka-e2.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/148-chachakka-p.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/148-chachakka-s.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/149-mahasalayatanika-e.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/149-mahasalayatanika-e2.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/149-mahasalayatanika-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/150-nagaravindeyya-e.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/150-nagaravindeyya-p.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/150-nagaravindeyya-po.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/151-pindapataparisuddhi-e.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/151-pindapataparisuddhi-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/152-indriyabhavana-e.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/152-indriyabhavana-e2.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima3/152-indriyabhavana-p.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/index.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/01-Devata-Samyutta/01-Nalavaggo-e.html (329 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/01-Devata-Samyutta/01-Nalavaggo-p.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/01-Devata-Samyutta/01-Nalavaggo-s.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/01-Devata-Samyutta/02-Nandanavaggo-e.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/01-Devata-Samyutta/02-Nandanavaggo-p.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/01-Devata-Samyutta/02-Nandanavaggo-s.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/01-Devata-Samyutta/03-Sattivaggo-e.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/01-Devata-Samyutta/03-Sattivaggo-p.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/01-Devata-Samyutta/03-Sattivaggo-s.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/01-Devata-Samyutta/04-Satullapakayikavaggo-e.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/01-Devata-Samyutta/04-Satullapakayikavaggo-p.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/01-Devata-Samyutta/04-Satullapakayikavaggo-s.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/01-Devata-Samyutta/05-Adittavaggo-e.html (30 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/01-Devata-Samyutta/05-Adittavaggo-p.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/01-Devata-Samyutta/05-Adittavaggo-s.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/01-Devata-Samyutta/06-Jaravaggo-e.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/01-Devata-Samyutta/06-Jaravaggo-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/01-Devata-Samyutta/06-Jaravaggo-s.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/01-Devata-Samyutta/07-Anvavaggo-e.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/01-Devata-Samyutta/07-Anvavaggo-p.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/01-Devata-Samyutta/07-Anvavaggo-s.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/01-Devata-Samyutta/08-Jhatvavaggo-e.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/01-Devata-Samyutta/08-Jhatvavaggo-p.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/01-Devata-Samyutta/08-Jhatvavaggo-s.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/02-Devaputta-Samyutta/01-Suriyavaggo-e.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/02-Devaputta-Samyutta/01-Suriyavaggo-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/02-Devaputta-Samyutta/01-Suriyavaggo-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/02-Devaputta-Samyutta/02-Anathapindikavaggo-e.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/02-Devaputta-Samyutta/02-Anathapindikavaggo-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/02-Devaputta-Samyutta/02-Anathapindikavaggo-s.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/02-Devaputta-Samyutta/03-Nanatitthiyavaggo-e.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/02-Devaputta-Samyutta/03-Nanatitthiyavaggo-p.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/02-Devaputta-Samyutta/03-Nanatitthiyavaggo-s.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/03-Kosala-Samyutta/01-Bandhanavaggo-e.html (32 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/03-Kosala-Samyutta/01-Bandhanavaggo-p.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/03-Kosala-Samyutta/01-Bandhanavaggo-s.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/03-Kosala-Samyutta/02-Aputtakavaggo-e.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/03-Kosala-Samyutta/02-Aputtakavaggo-p.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/03-Kosala-Samyutta/02-Aputtakavaggo-s.html (35 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/03-Kosala-Samyutta/03-Kosalavaggo-e.html (37 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/03-Kosala-Samyutta/03-Kosalavaggo-p.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/03-Kosala-Samyutta/03-Kosalavaggo-s.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/04-Mara-Samyutta/01-Ayuvaggo-e.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/04-Mara-Samyutta/01-Ayuvaggo-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/04-Mara-Samyutta/01-Ayuvaggo-s.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/04-Mara-Samyutta/02-Rajjavaggo-e.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/04-Mara-Samyutta/02-Rajjavaggo-p.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/04-Mara-Samyutta/02-Rajjavaggo-s.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/04-Mara-Samyutta/03-Maravaggo-e.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/04-Mara-Samyutta/03-Maravaggo-p.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/04-Mara-Samyutta/03-Maravaggo-s.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/05-Bhikkhuni-Samyutta/01-Bhikkhunisamyutta-e.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/05-Bhikkhuni-Samyutta/01-Bhikkhunisamyutta-p.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/05-Bhikkhuni-Samyutta/01-Bhikkhunisamyutta-s.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/06-Brahma-Samyutta/01-Kokalikavaggo-e.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/06-Brahma-Samyutta/01-Kokalikavaggo-p.html (30 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/06-Brahma-Samyutta/01-Kokalikavaggo-s.html (34 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/06-Brahma-Samyutta/02-Parinibbanavaggo-e.html (40 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/06-Brahma-Samyutta/02-Parinibbanavaggo-p.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/06-Brahma-Samyutta/02-Parinibbanavaggo-s.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/07-Brahmana-Samyutta/01-Arahantavaggo-e.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/07-Brahmana-Samyutta/01-Arahantavaggo-p.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/07-Brahmana-Samyutta/01-Arahantavaggo-s.html (31 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/07-Brahmana-Samyutta/02-Upasakavaggo-e.html (39 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/07-Brahmana-Samyutta/02-Upasakavaggo-p.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/07-Brahmana-Samyutta/02-Upasakavaggo-s.html (31 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/08-Vangisa-Thera-Samyutta/01-Vangisavaggo-e.html (35 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/08-Vangisa-Thera-Samyutta/01-Vangisavaggo-p.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/08-Vangisa-Thera-Samyutta/01-Vangisavaggo-s.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/09-Vana-Samyutta/01-Vanavaggo-e.html (31 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/09-Vana-Samyutta/01-Vanavaggo-p.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/09-Vana-Samyutta/01-Vanavaggo-s.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/10-Yakkha-Samyutta/01-Indakavaggo-e.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/10-Yakkha-Samyutta/01-Indakavaggo-p.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/10-Yakkha-Samyutta/01-Indakavaggo-s.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/11-Sakka-Samyutta/01-Suviravaggo-e.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/11-Sakka-Samyutta/01-Suviravaggo-p.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/11-Sakka-Samyutta/01-Suviravaggo-s.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/11-Sakka-Samyutta/02-Sattavatavaggo-e.html (36 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/11-Sakka-Samyutta/02-Sattavatavaggo-p.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/11-Sakka-Samyutta/02-Sattavatavaggo-s.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/11-Sakka-Samyutta/03-Sakkapancakam-e.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/11-Sakka-Samyutta/03-Sakkapancakam-p.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta1/11-Sakka-Samyutta/03-Sakkapancakam-s.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/01-Buddhavaggo-e.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/01-Buddhavaggo-p.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/02-Aharavaggo-e.html (69 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/02-Aharavaggo-p.html (31 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/03-Dasabalavaggo-e.html (48 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/03-Dasabalavaggo-p.html (42 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/04-Kalarakhattiyavaggo-e.html (62 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/04-Kalarakhattiyavaggo-p.html (42 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/05-Gahapativaggo-e.html (71 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/05-Gahapativaggo-p.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/06-Dukkhavaggo-e.html (38 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/06-Dukkhavaggo-p.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/07-Mahavaggo-e.html (37 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/07-Mahavaggo-p.html (65 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/08-Samanabrahmanavaggo-e.html (107 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/08-Samanabrahmanavaggo-p.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/09-01-Satthuvaggo-e.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/09-01-Satthuvaggo-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/09-02-Sikkhavaggo-e.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/09-02-Sikkhavaggo-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/09-03-Yogavaggo-e.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/09-03-Yogavaggo-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/09-04-Chandavaggo-e.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/09-04-Chandavaggo-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/09-05-Ussolhivaggo-e.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/09-05-Ussolhivaggo-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/09-06-Appativanivaggo-e.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/09-06-Appativanivaggo-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/09-07-Atappavaggo-e.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/09-07-Atappavaggo-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/09-08-Viriyavaggo-e.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/09-08-Viriyavaggo-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/09-09-Sataccavaggo-e.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/09-09-Sataccavaggo-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/09-10-Sativaggo-e.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/09-10-Sativaggo-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/09-11-Sampajannavaggo-e.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/09-11-Sampajannavaggo-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/09-12-Appamadavaggo-e.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/09-12-Appamadavaggo-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/10-Abhisamayavaggo-e.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/10-Abhisamayavaggo-p.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/13-Dhatu-Samyutta/01-Nanattavaggo-e.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/13-Dhatu-Samyutta/01-Nanattavaggo-p.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/13-Dhatu-Samyutta/02-Sattadhatuvaggo-e.html (33 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/13-Dhatu-Samyutta/02-Sattadhatuvaggo-p.html (34 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/13-Dhatu-Samyutta/03-Kammapathavaggo-e.html (51 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/13-Dhatu-Samyutta/03-Kammapathavaggo-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/13-Dhatu-Samyutta/03-Kammapathavaggo-s.html (33 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/13-Dhatu-Samyutta/04-Catudhatuvaggo-e.html (39 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/13-Dhatu-Samyutta/04-Catudhatuvaggo-p.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/13-Dhatu-Samyutta/04-Catudhatuvaggo-s.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/14-Anamatagga-Samyutta/01-Tinakatthavaggo-e.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/14-Anamatagga-Samyutta/01-Tinakatthavaggo-p.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/14-Anamatagga-Samyutta/01-Tinakatthavaggo-s.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/14-Anamatagga-Samyutta/02-Duggatavaggo-e.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/14-Anamatagga-Samyutta/02-Duggatavaggo-p.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/14-Anamatagga-Samyutta/02-Duggatavaggo-s.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/15-Kassapa-Samyutta/01-Kassapavaggo-e.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/15-Kassapa-Samyutta/01-Kassapavaggo-p.html (53 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/15-Kassapa-Samyutta/01-Kassapavaggo-s.html (93 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/16-Labhasakkara-Samyutta/01-Darunavaggo-e.html (114 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/16-Labhasakkara-Samyutta/01-Darunavaggo-p.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/16-Labhasakkara-Samyutta/01-Darunavaggo-s.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/16-Labhasakkara-Samyutta/02-Pativaggo-e.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/16-Labhasakkara-Samyutta/02-Pativaggo-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/16-Labhasakkara-Samyutta/02-Pativaggo-s.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/16-Labhasakkara-Samyutta/03-Matugamavaggo-e.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/16-Labhasakkara-Samyutta/03-Matugamavaggo-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/16-Labhasakkara-Samyutta/03-Matugamavaggo-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/16-Labhasakkara-Samyutta/04-Sanghabhedavaggo-e.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/16-Labhasakkara-Samyutta/04-Sanghabhedavaggo-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/16-Labhasakkara-Samyutta/04-Sanghabhedavaggo-s.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/17-Rahula-Samyutta/01-Pathamovaggo-e.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/17-Rahula-Samyutta/01-Pathamovaggo-p.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/17-Rahula-Samyutta/01-Pathamovaggo-s.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/17-Rahula-Samyutta/02-Dutiyovaggo-e.html (42 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/17-Rahula-Samyutta/02-Dutiyovaggo-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/17-Rahula-Samyutta/02-Dutiyovaggo-s.html (29 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/17-Rahula-Samyutta/02-Dutiyovaggo-s2.html (334 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/18-Lakkhana-Samyutta/01-Pathamovaggo-e.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/18-Lakkhana-Samyutta/01-Pathamovaggo-p.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/18-Lakkhana-Samyutta/01-Pathamovaggo-s.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/18-Lakkhana-Samyutta/02-Dutiyovaggo-e.html (38 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/18-Lakkhana-Samyutta/02-Dutiyovaggo-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/18-Lakkhana-Samyutta/02-Dutiyovaggo-s.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/19-Opamma-Samyutta/01-Pathamovaggo-e.html (44 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/19-Opamma-Samyutta/01-Pathamovaggo-p.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/20-Bhikkhu-Samyutta/01-Pathamovaggo-e.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/20-Bhikkhu-Samyutta/01-Pathamovaggo-p.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/20-Bhikkhu-Samyutta/01-Pathamovaggo-s.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/01-01-Nakulapituvaggo-e.html (31 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/01-01-Nakulapituvaggo-p.html (49 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/01-01-Nakulapituvaggo-s.html (56 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/01-02-Aniccavaggo-e.html (73 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/01-02-Aniccavaggo-p.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/01-02-Aniccavaggo-s.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/01-03-Bharavaggo-e.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/01-03-Bharavaggo-p.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/01-03-Bharavaggo-s.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/01-04-Natumhakavaggo-e.html (29 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/01-04-Natumhakavaggo-p.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/01-05-Attadipavaggo-e.html (31 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/01-05-Attadipavaggo-p.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/02-01-Upayavaggo-e.html (38 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/02-01-Upayavaggo-p.html (49 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/02-01-Upayavaggo-s.html (52 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/02-02-Arahattavaggo-e.html (69 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/02-02-Arahattavaggo-p.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/02-02-Arahattavaggo-s.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/02-03-Khajjaniyavaggo-e.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/02-03-Khajjaniyavaggo-p.html (48 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/02-04-Theravaggo-e.html (62 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/02-04-Theravaggo-p.html (64 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/02-05-Pupphavaggo-e.html (97 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/02-05-Pupphavaggo-p.html (42 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/03-01-Antavaggo-e.html (61 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/03-01-Antavaggo-p.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/03-02-Dhammakathikavaggo-e.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/03-02-Dhammakathikavaggo-p.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/03-03-Avijjavaggo-e.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/03-03-Avijjavaggo-p.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/03-04-Kukkulavaggo-e.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/03-04-Kukkulavaggo-p.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/03-05-Ditthivaggo-e.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/21-Khandha-Samyutta/03-05-Ditthivaggo-p.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/22-Radha-Samyutta/01-Pathamamaravaggo-e.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/22-Radha-Samyutta/01-Pathamamaravaggo-p.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/22-Radha-Samyutta/02-Dutiyamaravaggo-e.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/22-Radha-Samyutta/02-Dutiyamaravaggo-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/22-Radha-Samyutta/03-Ayacanavaggo-e.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/22-Radha-Samyutta/03-Ayacanavaggo-p.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/22-Radha-Samyutta/04-Upanisinnavaggo-e.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/22-Radha-Samyutta/04-Upanisinnavaggo-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/23-Ditthi-Samyutta/01-Sotapattivaggo-e.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/23-Ditthi-Samyutta/01-Sotapattivaggo-p.html (40 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/23-Ditthi-Samyutta/02-Gamanavaggo-e.html (67 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/23-Ditthi-Samyutta/02-Gamanavaggo-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/23-Ditthi-Samyutta/03-TatiyaGamanavaggo-e.html (85 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/23-Ditthi-Samyutta/03-TatiyaGamanavaggo-p.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/23-Ditthi-Samyutta/04-CatutthaGamanavaggo-e.html (85 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/23-Ditthi-Samyutta/04-CatutthaGamanavaggo-p.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/24-Okkantika-Samyutta/01-Cakkhuvaggo-e.html (88 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/24-Okkantika-Samyutta/01-Cakkhuvaggo-p.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/25-Uppada-Samyutta/01-Uppadavaggo-e.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/25-Uppada-Samyutta/01-Uppadavaggo-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/26-Kilesa-Samyutta/01-Kilesavaggo-e.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/26-Kilesa-Samyutta/01-Kilesavaggo-p.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/27-Sariputta-Samyutta/01-Sariputtavaggo-e.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/27-Sariputta-Samyutta/01-Sariputtavaggo-p.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/28-Naga-Samyutta/01-Nagavaggo-e.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/28-Naga-Samyutta/01-Nagavaggo-p.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/29-Supanna-Samyutta/01-Supannavaggo-e.html (44 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/29-Supanna-Samyutta/01-Supannavaggo-p.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/30-Gandhabbakaya-Samyutta/01-Gandhabbavaggo-e.html (41 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/30-Gandhabbakaya-Samyutta/01-Gandhabbavaggo-p.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/31-Valaha-Samyutta/01-Valahakavaggo-e.html (106 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/31-Valaha-Samyutta/01-Valahakavaggo-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/32-Vacchagotta-Samyutta/01-Vacchagottavaggo-e.html (50 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/32-Vacchagotta-Samyutta/01-Vacchagottavaggo-p.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/33-Jhana-Samyutta/01-Jhanavaggo-e.html (93 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta3/33-Jhana-Samyutta/01-Jhanavaggo-p.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/01-Aniccavaggo-e.html (65 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/01-Aniccavaggo-p.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/01-Aniccavaggo-s.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/02-Yamakavaggo-e.html (29 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/02-Yamakavaggo-p.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/02-Yamakavaggo-s.html (30 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/03-Sabbavaggo-e.html (42 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/03-Sabbavaggo-p.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/03-Sabbavaggo-s.html (37 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/04-Jatidhammavaggo-e.html (65 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/04-Jatidhammavaggo-p.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/04-Jatidhammavaggo-s.html (37 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/05-Sabbaniccavaggo-e.html (35 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/05-Sabbaniccavaggo-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/05-Sabbaniccavaggo-s.html (37 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/06-Avijjavaggo-e.html (31 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/06-Avijjavaggo-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/06-Avijjavaggo-s.html (40 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/07-Migajalavaggo-e.html (57 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/07-Migajalavaggo-p.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/07-Migajalavaggo-s.html (39 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/08-Gilanavaggo-e.html (54 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/08-Gilanavaggo-p.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/08-Gilanavaggo-s.html (45 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/09-Channavaggo-e.html (60 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/09-Channavaggo-p.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/09-Channavaggo-s.html (69 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/10-Chalavaggo-e.html (91 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/10-Chalavaggo-p.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/10-Chalavaggo-s.html (49 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/11-Yogakkhemivaggo-e.html (62 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/11-Yogakkhemivaggo-p.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/11-Yogakkhemivaggo-s.html (32 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/12-Lokakamagunavaggo-E.html (37 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/12-Lokakamagunavaggo-p.html (31 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/12-Lokakamagunavaggo-s.html (62 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/13-Gahapativaggo-e.html (76 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/13-Gahapativaggo-p.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/13-Gahapativaggo-s.html (57 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/14-Devadahavaggo-e.html (69 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/14-Devadahavaggo-p.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/14-Devadahavaggo-s.html (40 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/15-Navapuranavaggo-e.html (37 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/15-Navapuranavaggo-p.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/15-Navapuranavaggo-s.html (43 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/16-Nandikkhayavaggo-e.html (52 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/16-Nandikkhayavaggo-p.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/16-Nandikkhayavaggo-s.html (31 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/17-Satthipeyyalo-e.html (39 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/17-Satthipeyyalo-p.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/17-Satthipeyyalo-s.html (62 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/18-Samuddavaggo-e.html (73 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/18-Samuddavaggo-p.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/18-Samuddavaggo-s.html (51 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/19-Asivisavaggo-p.html (61 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/19-Asivisavaggo-s.html (51 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/34-Salayatana-Samyutta/19-asivisavaggo-e.html (78 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/35-Vedana-Samyutta/01-Sagathavaggo-e.html (85 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/35-Vedana-Samyutta/01-Sagathavaggo-p.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/35-Vedana-Samyutta/01-Sagathavaggo-s.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/35-Vedana-Samyutta/02-Rahogatavaggo-e.html (30 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/35-Vedana-Samyutta/02-Rahogatavaggo-p.html (37 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/35-Vedana-Samyutta/02-Rahogatavaggo-s.html (36 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/35-Vedana-Samyutta/03-Atthasatapariyayavaggo-e.html (43 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/35-Vedana-Samyutta/03-Atthasatapariyayavaggo-p.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/35-Vedana-Samyutta/03-Atthasatapariyayavaggo-s.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/36-Matugama-Samyutta/01-Matugamavaggo-e.html (31 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/36-Matugama-Samyutta/01-Matugamavaggo-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/36-Matugama-Samyutta/02-Anuruddhavaggo-e.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/36-Matugama-Samyutta/02-Anuruddhavaggo-p.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/36-Matugama-Samyutta/03-Balavaggo-e.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/36-Matugama-Samyutta/03-Balavaggo-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/37-Jambukhadaka-Samyutta/01-Jambukhadakasamyuttam-e.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/37-Jambukhadaka-Samyutta/01-Jambukhadakasamyuttam-p.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/38-Samandaka-Samyutta/01-Samandakanisamyuttam-e.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/38-Samandaka-Samyutta/01-Samandakanisamyuttam-p.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/39-Moggalana-Samyutta/01-Moggallanasamyuttam-e.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/39-Moggalana-Samyutta/01-Moggallanasamyuttam-p.html (42 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/40-Citta-Samyutta/01-Cittavaggo-e.html (51 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/40-Citta-Samyutta/01-Cittavaggo-p.html (40 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/41-Gamini-Samyutta/01-Gamanivaggo-e.html (46 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/41-Gamini-Samyutta/01-Gamanivaggo-p.html (97 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/42-Asankhata-Samyutta/01-Asankhatavaggo-e.html (105 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/42-Asankhata-Samyutta/01-Asankhatavaggo-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/42-Asankhata-Samyutta/02-Dutiyaasankhatavaggo-e.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/42-Asankhata-Samyutta/02-Dutiyaasankhatavaggo-p.html (41 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/43-Avyakata-Samyutta/01-Abyakatavaggo-e.html (37 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/43-Avyakata-Samyutta/01-Abyakatavaggo-p.html (66 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/01-Avijjavaggo-e.html (72 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/01-Avijjavaggo-p.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/02-Viharavaggo-e.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/02-Viharavaggo-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/03-Micchattavaggo-e.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/03-Micchattavaggo-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/04-Patipattivaggo-e.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/04-Patipattivaggo-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/05-Annatitthiyapeyyalo-e.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/05-Annatitthiyapeyyalo-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/06-Suriyapeyyalo-e.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/06-Suriyapeyyalo-p.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/07-Ekadhammapeyyalo-e.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/07-Ekadhammapeyyalo-p.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/08-Dutiyaekadhammapeyyalo-e.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/08-Dutiyaekadhammapeyyalo-p.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/09-Gangapeyyalo-e.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/09-Gangapeyyalo-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/10-Dutiyagangapeyyalo-e.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/10-Dutiyagangapeyyalo-p.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/11-Tatiyagangapeyyalo-e.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/11-Tatiyagangapeyyalo-p.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/12-Catutthagangapeyyalo-e.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/12-Catutthagangapeyyalo-p.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/13-Appamadavaggo-e.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/13-Appamadavaggo-p.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/14-Balakaraniyavaggo-e.html (66 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/14-Balakaraniyavaggo-p.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/15-Esanavaggo-e.html (96 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/15-Esanavaggo-p.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/16-Oghavaggo-e.html (200 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/44-Magga-Samyutta/16-Oghavaggo-p.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/45-Bojjhanga-Samyutta/01-Pabbatavaggo-p.html (219 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/45-Bojjhanga-Samyutta/02-Gilanavaggo-p.html (36 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/45-Bojjhanga-Samyutta/03-Udayivaggo-p.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/45-Bojjhanga-Samyutta/04-Nivaranavaggo-p.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/45-Bojjhanga-Samyutta/05-Cakkavattivaggo-p.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/45-Bojjhanga-Samyutta/06-Bojjhangavaggo-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/45-Bojjhanga-Samyutta/07-Anapanavaggo-p.html (69 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/45-Bojjhanga-Samyutta/08-Nirodhavaggo-p.html (90 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/45-Bojjhanga-Samyutta/09-Gangapeyyalo-p.html (93 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/45-Bojjhanga-Samyutta/10-Appamadavaggo-p.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/45-Bojjhanga-Samyutta/11-Balakaraniyavaggo-p.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/45-Bojjhanga-Samyutta/12-Esanavaggo-p.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/45-Bojjhanga-Samyutta/13-Oghavaggo-p.html (53 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/45-Bojjhanga-Samyutta/14-Punagangapeyyalo-p.html (58 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/45-Bojjhanga-Samyutta/15-Punaappamadavaggo-p.html (52 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/45-Bojjhanga-Samyutta/16-Punabalakaraniyavaggo-p.html (43 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/45-Bojjhanga-Samyutta/17-Punaesanavaggo-p.htm.html (71 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/45-Bojjhanga-Samyutta/18-Punaoghavaggo-p.html (1 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/46-Satipatthana-Samyutta/01-Ambapalivaggo-p.html (1 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/46-Satipatthana-Samyutta/01-Ambapalivaggo-s.html (38 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/46-Satipatthana-Samyutta/02-Nalandavaggo-p.html (49 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/46-Satipatthana-Samyutta/02-Nalandavaggo-s.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/46-Satipatthana-Samyutta/03-Silatthitavaggo-p.html (36 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/46-Satipatthana-Samyutta/03-Silatthitavaggo-s.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/46-Satipatthana-Samyutta/04-Ananussutavaggo-p.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/46-Satipatthana-Samyutta/05-Amatavaggo-p.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/46-Satipatthana-Samyutta/06-Gangapeyyalavaggo-p.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/46-Satipatthana-Samyutta/07-Appamadavaggo-p.html (1 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/46-Satipatthana-Samyutta/08-Balakaraniyavaggo-p.html (1 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/46-Satipatthana-Samyutta/09-Esanavaggo-p.html (1 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/46-Satipatthana-Samyutta/10-Oghavaggo-p.html (1 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/47-Indriya-Samyutta/01-Suddhakavaggo-p.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/47-Indriya-Samyutta/02-Mudutaravaggo-p.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/47-Indriya-Samyutta/03-Chalindriyavaggo-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/47-Indriya-Samyutta/04-Sukhindriyavaggo-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/47-Indriya-Samyutta/04-Sukhindriyavaggo-s.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/47-Indriya-Samyutta/05-Jaravaggo-p.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/47-Indriya-Samyutta/05-Jaravaggo-s.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/47-Indriya-Samyutta/06-Sukarakhatavaggo-p.html (34 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/47-Indriya-Samyutta/07-Sambodhivaggo-p.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/47-Indriya-Samyutta/08-Gangapeyyalo-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/47-Indriya-Samyutta/09-Appamadavaggo-p.html (1 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/47-Indriya-Samyutta/10-Balakaraniyavaggo-p.html (1 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/47-Indriya-Samyutta/11-Esanavaggo-p.html (1 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/47-Indriya-Samyutta/12-Oghavaggo-p.html (1 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/47-Indriya-Samyutta/13-Punagangapeyyalo-p.html (1 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/47-Indriya-Samyutta/14-Punaappamadavaggo-p.html (1 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/47-Indriya-Samyutta/16-Punaesanavaggo-p.html (1 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/47-Indriya-Samyutta/17-Punaoghavaggo-p.html (1 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/48--Sammappadhana-Samyutta/01-Gangapeyyalo-p.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/48--Sammappadhana-Samyutta/02-Appamadavaggo-p.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/48--Sammappadhana-Samyutta/03-Balakaraniyavaggo-p.html (1 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/48--Sammappadhana-Samyutta/04-Esanavaggo-p.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/48--Sammappadhana-Samyutta/05-Oghavaggo-p.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/49-Bala-Samyutta/01-Gangapeyyalavaggo-p.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/49-Bala-Samyutta/02-Appamadavaggo-p.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/49-Bala-Samyutta/03-Balakaraniyavaggo-p.html (1 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/49-Bala-Samyutta/04-Esanavaggo-p.html (1 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/49-Bala-Samyutta/05-Oghavaggo-p.html (1 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/49-Bala-Samyutta/06-Punagangapyalo-p.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/49-Bala-Samyutta/07-Punaappamadavaggo-p.html (1 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/49-Bala-Samyutta/08-Punabalakaraniyavaggo-p.html (1 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/49-Bala-Samyutta/09-Punaesanavaggo-p.html (1 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/49-Bala-Samyutta/10-Punaoghavaggo-p.html (1 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/50-Iddhipada-Samyutta/01-Capalavaggo-p.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/50-Iddhipada-Samyutta/01-Capalavaggo-s.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/50-Iddhipada-Samyutta/02-Pasadakampanavaggo-p.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/50-Iddhipada-Samyutta/02-Pasadakampanavaggo-s.html (47 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/50-Iddhipada-Samyutta/03-Ayogulavaggo-p.html (56 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/50-Iddhipada-Samyutta/03-Ayogulavaggo-s.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/50-Iddhipada-Samyutta/04-Gangapeyyalavaggo-p.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/51-Anuruddha-Samyutta/01-Rahogatavaggo-p.html (0 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/51-Anuruddha-Samyutta/01-Rahogatavaggo-s.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/51-Anuruddha-Samyutta/02-Sahassavaggo-p.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/51-Anuruddha-Samyutta/02-Sahassavaggo-s.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/52-Jhana-Samyutta/01-Gangapeyyalavaggo-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/52-Jhana-Samyutta/01-Gangapeyyalavaggo-s.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/53-Anapana-Samyutta/01-Ekadhammavaggo-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/53-Anapana-Samyutta/01-Ekadhammavaggo-s.html (40 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/53-Anapana-Samyutta/02-Anandavaggo-p.html (47 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/53-Anapana-Samyutta/02-Anandavaggo-s.html (61 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/54-Sotapatti-Samyutta/01-Veludvaravaggo-p.html (33 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/54-Sotapatti-Samyutta/02-Rajakaramavaggo-p.html (46 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/54-Sotapatti-Samyutta/03-Sarakanivaggo-p.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/54-Sotapatti-Samyutta/04-Punnabhisandavaggo-p.html (59 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/54-Sotapatti-Samyutta/05-Sagathapunnabhisandavaggo-p.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/54-Sotapatti-Samyutta/06-Sappannavaggo-p.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/54-Sotapatti-Samyutta/07-Mahapannavaggo-p.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/55-Sacca-Samyutta/01-Samadhivaggo-p.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/55-Sacca-Samyutta/02-Dhammacakkappavattanavaggo-p.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/55-Sacca-Samyutta/03-Kotigamavaggo-p.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/55-Sacca-Samyutta/04-Simsapavanavaggo-p.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/55-Sacca-Samyutta/05-Papatavaggo-p.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/55-Sacca-Samyutta/06-Abhisamayavaggo-p.html (29 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/55-Sacca-Samyutta/07-Amakadhannapeyyalavaggo-p.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/55-Sacca-Samyutta/08-Dutiyaamakadhannapeyyalavaggo-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/55-Sacca-Samyutta/09-Tatiyaamakadhannapeyyalavaggo-p.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/55-Sacca-Samyutta/10-Catutthaamakadhannapeyyalavaggo-p.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/55-Sacca-Samyutta/11-Pancagatipeyyalavaggo-p.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/index.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/001-Cittapariyadanavaggo-e.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/001-Cittapariyadanavaggo-p.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/001-Cittapariyadanavaggo-s.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/002-Nivaranappahanavaggo-e.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/002-Nivaranappahanavaggo-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/002-Nivaranappahanavaggo-s.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/003-Akammaniyavaggo-e.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/003-Akammaniyavaggo-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/003-Akammaniyavaggo-s.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/004-Adantavaggo-e.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/004-Adantavaggo-p.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/004-Adantavaggo-s.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/005-Sukavaggo-e.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/005-Sukavaggo-p.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/005-Sukavaggo-s.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/006-Pabhassaravaggo-e.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/006-Pabhassaravaggo-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/006-Pabhassaravaggo-s.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/007-Viriyarambhavaggo-e.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/007-Viriyarambhavaggo-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/007-Viriyarambhavaggo-s.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/008-Kalyanamittavaggo-e.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/008-Kalyanamittavaggo-p.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/008-Kalyanamittavaggo-s.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/009-Pamadavaggo-e.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/009-Pamadavaggo-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/009-Pamadavaggo-s.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/010-Ajjhattikavaggo-e.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/010-Ajjhattikavaggo-p.html (36 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/010-Ajjhattikavaggo-s.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/011-Adhammavaggo-e.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/011-Adhammavaggo-p.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/011-Adhammavaggo-s.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/012-Anapattivaggo-e.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/012-Anapattivaggo-p.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/012-Anapattivaggo-s.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/013-Ekapuggalavaggo-e.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/013-Ekapuggalavaggo-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/013-Ekapuggalavaggo-s.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/014-Etadaggapali-e.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/014-Etadaggapali-p.html (50 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/014-Etadaggapali-s.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/015-Atthanapali-e.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/015-Atthanapali-p.html (63 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/015-Atthanapali-s.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/016-Ekadhammapali-e.html (70 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/016-Ekadhammapali-p.html (335 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/1-ekanipata/016-Ekadhammapali-s.html (73 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/001-Vassupanayikavaggo-e.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/001-Vassupanayikavaggo-p.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/001-Vassupanayikavaggo-s.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/002-Adhikaranavaggo-e.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/002-Adhikaranavaggo-p.html (32 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/002-Adhikaranavaggo-s.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/003-Balavaggo-e.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/003-Balavaggo-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/003-Balavaggo-s.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/004-Samacittavaggo-e.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/004-Samacittavaggo-p.html (41 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/004-Samacittavaggo-s.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/005-Parisavaggo-e.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/005-Parisavaggo-p.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/005-Parisavaggo-s.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/006-Puggalavaggo-e.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/006-Puggalavaggo-p.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/006-Puggalavaggo-s.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/007-Sukhavaggo-e.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/007-Sukhavaggo-p.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/007-Sukhavaggo-s.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/008-Sanimittavaggo-e.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/008-Sanimittavaggo-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/008-Sanimittavaggo-s.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/009-Dhammavaggo-e.html (1 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/009-Dhammavaggo-p.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/009-Dhammavaggo-s.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/010-Balavaggo-e.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/010-Balavaggo-p.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/010-Balavaggo-s.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/011-Asavaggo-e.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/011-Asavaggo-p.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/011-Asavaggo-s.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/012-Ayacanavaggo-e.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/012-Ayacanavaggo-p.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/012-Ayacanavaggo-s.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/013-Danavaggo-e.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/013-Danavaggo-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/013-Danavaggo-s.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/014-Santharavaggo-e.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/014-Santharavaggo-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/014-Santharavaggo-s.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/015-Samapattivaggo-e.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/015-Samapattivaggo-p.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/015-Samapattivaggo-s.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/016-Kodhavaggo-e.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/016-Kodhavaggo-p.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/016-Kodhavaggo-s.html (30 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/017-Sattarasamovaggo-e.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/017-Sattarasamovaggo-p.html (134 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/2-dukanipata/017-Sattarasamovaggo-s.html (170 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/001-balavaggo-e.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/001-balavaggo-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/001-balavaggo-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/002-rathakaravaggo-e.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/002-rathakaravaggo-p.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/002-rathakaravaggo-s.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/003-puggalavaggo-e.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/003-puggalavaggo-p.html (30 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/003-puggalavaggo-s.html (31 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/004-devadutavaggo-e.html (30 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/004-devadutavaggo-p.html (37 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/004-devadutavaggo-s.html (43 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/005-culavaggo-e.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/005-culavaggo-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/005-culavaggo-s.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/006-brahmanavaggo-e.html (39 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/006-brahmanavaggo-p.html (48 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/006-brahmanavaggo-s.html (53 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/007-mahavaggo-e.html (77 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/007-mahavaggo-p.html (94 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/007-mahavaggo-s.html (106 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/008-anandavaggo-e.html (29 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/008-anandavaggo-p.html (31 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/008-anandavaggo-s.html (34 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/009-samanavaggo-e.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/009-samanavaggo-p.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/009-samanavaggo-s.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/010-lonaphalavaggo-e.html (37 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/010-lonaphalavaggo-p.html (46 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/010-lonaphalavaggo-s.html (41 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/011-sambodhivaggo-e.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/011-sambodhivaggo-p.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/011-sambodhivaggo-s.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/012-apayikavaggo-e.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/012-apayikavaggo-p.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/012-apayikavaggo-s.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/013-bharanduvaggo-e.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/013-bharanduvaggo-p.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/013-bharanduvaggo-s.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/014-yodhajivavaggo-e.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/014-yodhajivavaggo-p.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/014-yodhajivavaggo-s.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/015-mangalavaggo-e.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/015-mangalavaggo-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/015-mangalavaggo-s.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/016-patipadavaggo-e.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/016-patipadavaggo-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/016-patipadavaggo-s.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/017-kammapathapeyyalam-e.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/017-kammapathapeyyalam-p.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/017-kammapathapeyyalam-s.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/018-Ragapeyyalam-e.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/018-Ragapeyyalam-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara1/3-tikanipata/018-Ragapeyyalam-s.html (65 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/001-bhandagamavaggo-e.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/001-bhandagamavaggo-e2.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/001-bhandagamavaggo-p.html (40 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/001-bhandagamavaggo-s.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/002-caravaggo-e.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/002-caravaggo-e2.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/002-caravaggo-p.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/002-caravaggo-s.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/003-uruvelavaggo-e.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/003-uruvelavaggo-e2.html (29 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/003-uruvelavaggo-p.html (46 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/003-uruvelavaggo-s.html (29 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/004-cakkavaggo-e.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/004-cakkavaggo-e2.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/004-cakkavaggo-p.html (47 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/004-cakkavaggo-s.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/005-rohitassavaggo-e.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/005-rohitassavaggo-e2.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/005-rohitassavaggo-p.html (35 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/005-rohitassavaggo-s.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/006-punnabhisandavaggo-e.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/006-punnabhisandavaggo-e2.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/006-punnabhisandavaggo-p.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/006-punnabhisandavaggo-s.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/007-pattakammavaggo-e.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/007-pattakammavaggo-e2.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/007-pattakammavaggo-p.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/007-pattakammavaggo-s.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/008-apannakavaggo-e.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/008-apannakavaggo-e2.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/008-apannakavaggo-p.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/008-apannakavaggo-s.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/009-macalavaggo-e.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/009-macalavaggo-e2.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/009-macalavaggo-p.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/009-macalavaggo-s.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/010-asuravaggo-e.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/010-asuravaggo-e2.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/010-asuravaggo-p.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/010-asuravaggo-s.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/011-valahakavaggo-e.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/011-valahakavaggo-e2.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/011-valahakavaggo-p.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/011-valahakavaggo-s.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/012-kesivaggo-e.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/012-kesivaggo-e2.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/012-kesivaggo-p.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/012-kesivaggo-s.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/013-bhayavaggo-e.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/013-bhayavaggo-e2.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/013-bhayavaggo-p.html (38 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/013-bhayavaggo-s.html (35 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/014-puggalavaggo-e.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/014-puggalavaggo-e2.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/014-puggalavaggo-p.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/014-puggalavaggo-s.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/015-abhavaggo-e.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/015-abhavaggo-e2.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/015-abhavaggo-p.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/015-abhavaggo-s.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/016-indriyavaggo-e.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/016-indriyavaggo-e2.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/016-indriyavaggo-p.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/016-indriyavaggo-s.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/017-patipadavaggo-e.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/017-patipadavaggo-e2.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/017-patipadavaggo-p.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/017-patipadavaggo-s.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/018-sacetaniyavaggo-e.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/018-sacetaniyavaggo-e2.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/018-sacetaniyavaggo-p.html (30 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/018-sacetaniyavaggo-s.html (31 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/019-brahmanavaggo-e.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/019-brahmanavaggo-e2.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/019-brahmanavaggo-p.html (36 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/019-brahmanavaggo-s.html (33 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/020-mahavaggo-e.html (62 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/020-mahavaggo-e2.html (68 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/020-mahavaggo-p.html (82 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/020-mahavaggo-s.html (78 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/021-sappurisavaggo-e.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/021-sappurisavaggo-e2.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/021-sappurisavaggo-p.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/021-sappurisavaggo-s.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/022-parisasobhanavaggo-e.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/022-parisasobhanavaggo-e2.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/022-parisasobhanavaggo-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/022-parisasobhanavaggo-s.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/023-sucaritavaggo-e.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/023-sucaritavaggo-e2.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/023-sucaritavaggo-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/023-sucaritavaggo-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/024-kammavaggo-e.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/024-kammavaggo-e2.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/024-kammavaggo-p.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/024-kammavaggo-s.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/025-apattibhayavaggo-e.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/025-apattibhayavaggo-e2.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/025-apattibhayavaggo-p.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/025-apattibhayavaggo-s.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/026-abhinnavaggo-e.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/026-abhinnavaggo-e2.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/026-abhinnavaggo-p.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/026-abhinnavaggo-s.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/027-kammapathavaggo-e.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/027-kammapathavaggo-e2.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/027-kammapathavaggo-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/027-kammapathavaggo-s.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/028-ragadipeyyalam-e.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/028-ragadipeyyalam-p.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara2/4-catukkanipata/028-ragadipeyyalam-s.html (476 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/001-sekhabalavaggo-e.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/001-sekhabalavaggo-p.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/001-sekhabalavaggo-s.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/002-balavaggo-e.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/002-balavaggo-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/002-balavaggo-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/003-pancangikavaggo-e.html (30 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/003-pancangikavaggo-p.html (36 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/003-pancangikavaggo-s.html (35 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/004-sumanavaggo-e.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/004-sumanavaggo-p.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/004-sumanavaggo-s.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/005-mundarajavaggo-e.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/005-mundarajavaggo-p.html (56 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/005-mundarajavaggo-s.html (55 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/006-nivaranavaggo-e.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/006-nivaranavaggo-p.html (31 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/006-nivaranavaggo-s.html (37 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/007-sannavaggo-e.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/007-sannavaggo-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/007-sannavaggo-s.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/008-anagatabhayavaggo-e.html (43 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/008-anagatabhayavaggo-p.html (57 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/008-anagatabhayavaggo-s.html (75 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/009-theravaggo-e.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/009-theravaggo-p.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/009-theravaggo-s.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/010-kakudhavaggo-e.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/010-kakudhavaggo-p.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/010-kakudhavaggo-s.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/011-phasuviharavaggo-e.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/011-phasuviharavaggo-p.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/011-phasuviharavaggo-s.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/012-andhakavindavaggo-e.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/012-andhakavindavaggo-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/012-andhakavindavaggo-s.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/013-gilanavaggo-e.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/013-gilanavaggo-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/013-gilanavaggo-s.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/014-rajavaggo-e.html (29 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/014-rajavaggo-p.html (35 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/014-rajavaggo-s.html (44 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/015-tikandakivaggo-e.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/015-tikandakivaggo-p.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/015-tikandakivaggo-s.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/016-saddhammavaggo-e.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/016-saddhammavaggo-p.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/016-saddhammavaggo-s.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/017-aghatavaggo-e.html (30 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/017-aghatavaggo-p.html (35 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/017-aghatavaggo-s.html (42 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/018-upasakavaggo-e.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/018-upasakavaggo-p.html (33 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/018-upasakavaggo-s.html (37 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/019-arannakavaggo-e.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/019-arannakavaggo-p.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/019-arannakavaggo-s.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/020-sonavaggo-e.html (40 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/020-sonavaggo-p.html (49 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/020-sonavaggo-s.html (52 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/021-kimbilavaggo-e.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/021-kimbilavaggo-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/021-kimbilavaggo-s.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/022-akkosakavaggo-e.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/022-akkosakavaggo-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/022-akkosakavaggo-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/023-dighacarikavaggo-e.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/023-dighacarikavaggo-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/023-dighacarikavaggo-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/024-avasikavaggo-e.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/024-avasikavaggo-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/024-avasikavaggo-s.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/025-duccaritavaggo-e.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/025-duccaritavaggo-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/025-duccaritavaggo-s.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/026-upasampadavaggo-e.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/026-upasampadavaggo-p.html (45 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara3/5-pancakanipata/026-upasampadavaggo-s.html (66 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/001-ahuneyyavaggo-e.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/001-ahuneyyavaggo-p.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/001-ahuneyyavaggo-s.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/002-saraniyavaggo-e.html (32 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/002-saraniyavaggo-p.html (42 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/002-saraniyavaggo-s.html (45 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/003-anuttariyavaggo-e.html (39 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/003-anuttariyavaggo-p.html (43 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/003-anuttariyavaggo-s.html (48 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/004-devatavaggo-e.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/004-devatavaggo-p.html (34 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/004-devatavaggo-s.html (36 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/005-dhammikavaggo-e.html (44 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/005-dhammikavaggo-p.html (63 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/005dhammikavaggo-s.html (60 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/006-mahavaggo-e.html (77 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/006-mahavaggo-p.html (101 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/006-mahavaggo-s.html (96 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/007-anagamivaggo-e.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/007-anagamivaggo-p.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/007-anagamivaggo-s.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/008-arahattavaggo-e.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/008-arahattavaggo-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/008-arahattavaggo-s.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/009-sitivaggo-e.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/009-sitivaggo-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/009-sitivaggo-s.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/010-anisamsavaggo-e.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/010-anisamsavaggo-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/010-anisamsavaggo-s.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/011-tikavaggo-e.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/011-tikavaggo-p.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/011-tikavaggo-s.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/012-samannavaggo-e.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/012-samannavaggo-p.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/012-samannavaggo-s.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/7-sattakanipata/001-dhanavaggo-e.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/7-sattakanipata/001-dhanavaggo-p.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/7-sattakanipata/001-dhanavaggo-s.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/7-sattakanipata/002-anusayavaggo-e.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/7-sattakanipata/002-anusayavaggo-p.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/7-sattakanipata/002-anusayavaggo-s.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/7-sattakanipata/003-vajjisattakavaggo-e.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/7-sattakanipata/003-vajjisattakavaggo-p.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/7-sattakanipata/003-vajjisattakavaggo-s.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/7-sattakanipata/004-devatavaggo-e.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/7-sattakanipata/004-devatavaggo-p.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/7-sattakanipata/004-devatavaggo-s.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/7-sattakanipata/005-mahayannavaggo-e.html (41 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/7-sattakanipata/005-mahayannavaggo-p.html (59 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/7-sattakanipata/005-mahayannavaggo-s.html (51 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/7-sattakanipata/006-abyakatavaggo-e.html (46 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/7-sattakanipata/006-abyakatavaggo-p.html (58 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/7-sattakanipata/006-abyakatavaggo-s.html (64 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/7-sattakanipata/007-mahavaggo-e.html (62 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/7-sattakanipata/007-mahavaggo-p.html (87 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/7-sattakanipata/007-mahavaggo-s.html (101 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/7-sattakanipata/008-vinayavaggo-e.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/7-sattakanipata/008-vinayavaggo-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/7-sattakanipata/008-vinayavaggo-s.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/7-sattakanipata/009-samanavaggo-e.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/7-sattakanipata/009-samanavaggo-p.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/7-sattakanipata/009-samanavaggo-s.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/7-sattakanipata/010-ahuneyyavaggo-e.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/7-sattakanipata/010-ahuneyyavaggo-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara4/7-sattakanipata/010-ahuneyyavaggo-s.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/001-mettavaggo-e.html (33 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/001-mettavaggo-p.html (45 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/001-mettavaggo-s.html (45 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/002-mahavaggo-e.html (55 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/002-mahavaggo-p.html (69 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/002-mahavaggo-s.html (77 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/003-gahapativaggo-e.html (41 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/003-gahapativaggo-p.html (49 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/003-gahapativaggo-s.html (62 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/004-danavaggo-e.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/004-danavaggo-p.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/004-danavaggo-s.html (34 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/005-uposathavaggo-e.html (47 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/005-uposathavaggo-p.html (62 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/005-uposathavaggo-s.html (62 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/006-gotamivaggo-e.html (33 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/006-gotamivaggo-p.html (40 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/006-gotamivaggo-s.html (50 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/007-capalavaggo-e.html (32 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/007-capalavaggo-p.html (46 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/007-capalavaggo-s.html (40 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/008-yamakavaggo-e.html (35 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/008-yamakavaggo-p.html (44 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/008-yamakavaggo-s.html (43 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/009-sativaggo-e.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/009-sativaggo-p.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/009-sativaggo-s.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/010-samannavaggo-e.html (1 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/010-samannavaggo-p.html (1 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/010-samannavaggo-s.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/011-ragadipeyyalam-e.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/011-ragadipeyyalam-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara5/8-atthakanipata/011-ragadipeyyalam-s.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/09-navakanipata/001-sambodhivaggo-e.html (35 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/09-navakanipata/001-sambodhivaggo-p.html (40 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/09-navakanipata/001-sambodhivaggo-s.html (41 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/09-navakanipata/002-sihanadavaggo-e.html (33 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/09-navakanipata/002-sihanadavaggo-p.html (45 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/09-navakanipata/002-sihanadavaggo-s.html (47 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/09-navakanipata/003-sattavasavaggo-e.html (29 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/09-navakanipata/003-sattavasavaggo-p.html (35 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/09-navakanipata/003-sattavasavaggo-s.html (36 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/09-navakanipata/004-mahavaggo-e.html (70 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/09-navakanipata/004-mahavaggo-p.html (90 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/09-navakanipata/004-mahavaggo-s.html (83 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/09-navakanipata/005-samannavaggo-e.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/09-navakanipata/005-samannavaggo-p.html (36 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/09-navakanipata/005-samannavaggo-s.html (39 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/09-navakanipata/006-khemavaggo-e.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/09-navakanipata/006-khemavaggo-p.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/09-navakanipata/006-khemavaggo-s.html (37 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/09-navakanipata/007-satipatthanavaggo-e.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/09-navakanipata/007-satipatthanavaggo-p.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/09-navakanipata/007-satipatthanavaggo-s.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/09-navakanipata/008-sammappadhanavaggo-e.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/09-navakanipata/008-sammappadhanavaggo-p.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/09-navakanipata/008-sammappadhanavaggo-s.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/09-navakanipata/009-iddhipadavaggo-e.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/09-navakanipata/009-iddhipadavaggo-p.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/09-navakanipata/009-iddhipadavaggo-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/09-navakanipata/010-ragadipeyyalam-e.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/09-navakanipata/010-ragadipeyyalam-p.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/09-navakanipata/010-ragadipeyyalam-s.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/001-anisamsavaggo-e.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/001-anisamsavaggo-p.html (52 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/001-anisamsavaggo-s.html (46 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/002-nathavaggo-e.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/002-nathavaggo-p.html (35 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/002-nathavaggo-s.html (40 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/003-mahavaggo-e.html (64 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/003-mahavaggo-p.html (78 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/003-mahavaggo-s.html (80 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/004-upalivaggo-e.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/004-upalivaggo-p.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/004-upalivaggo-s.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/005-akkosavaggo-e.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/005-akkosavaggo-p.html (42 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/005-akkosavaggo-s.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/006-sacittavaggo-e.html (34 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/006-sacittavaggo-p.html (37 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/006-sacittavaggo-s.html (38 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/007-yamakavaggo-e.html (35 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/007-yamakavaggo-p.html (37 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/007-yamakavaggo-s.html (35 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/008-akankhavaggo-e.html (30 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/008-akankhavaggo-p.html (37 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/008-akankhavaggo-s.html (32 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/009-theravaggo-e.html (37 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/009-theravaggo-p.html (48 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/009-theravaggo-s.html (44 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/010-upalivaggo-e.html (50 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/010-upalivaggo-p.html (68 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/010-upalivaggo-s.html (65 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/011-samanasannavaggo-e.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/011-samanasannavaggo-p.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/011-samanasannavaggo-s.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/012-paccorohanivaggo-e.html (29 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/012-paccorohanivaggo-p.html (32 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/012-paccorohanivaggo-s.html (32 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/013-parisuddhavaggo-e.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/013-parisuddhavaggo-p.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/013-parisuddhavaggo-s.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/014-sadhuvaggo-e.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/014-sadhuvaggo-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/014-sadhuvaggo-s.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/015-ariyavaggo-e.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/015-ariyavaggo-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/015-ariyavaggo-s.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/016-puggalavaggo-e.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/016-puggalavaggo-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/016-puggalavaggo-s.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/017-janussonivaggo-e.html (42 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/017-janussonivaggo-p.html (52 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/017-janussonivaggo-s.html (44 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/018-sadhuvaggo-e.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/018-sadhuvaggo-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/018-sadhuvaggo-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/019-ariyamaggavaggo-e.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/019-ariyamaggavaggo-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/019-ariyamaggavaggo-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/020-aparapuggalavaggo-e.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/020-aparapuggalavaggo-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/020-aparapuggalavaggo-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/021-karajakayavaggo-e.html (34 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/021-karajakayavaggo-p.html (57 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/021-karajakayavaggo-s.html (68 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/022-samannavaggo-e.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/022-samannavaggo-p.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/022-samannavaggo-s.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/023-ragadipeyyalam-e.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/023-ragadipeyyalam-p.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/10-dasakanipata/023-ragadipeyyalam-s.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/11-ekadasakanipata/001-nissayavaggo-e.html (32 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/11-ekadasakanipata/001-nissayavaggo-p.html (38 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/11-ekadasakanipata/001-nissayavaggo-s.html (47 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/11-ekadasakanipata/002-anussativaggo-e.html (63 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/11-ekadasakanipata/002-anussativaggo-p.html (74 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/11-ekadasakanipata/002-anussativaggo-s.html (81 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/11-ekadasakanipata/003-samannavaggo-e.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/11-ekadasakanipata/003-samannavaggo-p.html (654 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/11-ekadasakanipata/003-samannavaggo-s.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/11-ekadasakanipata/004-ragadipeyyalo-e.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/11-ekadasakanipata/004-ragadipeyyalo-p.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/11-ekadasakanipata/004-ragadipeyyalo-s.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/4Anguttara-Nikaya/index.html (133 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/01Khuddakapatha/01-KhpBJTSinhala.doc (109 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/01Khuddakapatha/01-Khuddakapatha-p1.html (42 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/01Khuddakapatha/01-Khuddakapatha-p2a.html (48 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/01Khuddakapatha/01-Khuddakapatha-p2b.html (135 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/01Khuddakapatha/02-Khp-Index-BJT-p.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/01Khuddakapatha/03-Khp-Index-Sutta-1-p.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/01Khuddakapatha/03-Khp-Index-Sutta-2-p.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/01Khuddakapatha/04-Khp-links-1-p.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/01Khuddakapatha/04-Khp-links-2-p.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/01Khuddakapatha/index.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/01Khuddakapatha/ola-b.jpg (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/00-Introduction-e1.html (35 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/00-Preface-e1.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/00-Preface-e2.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/00-The-Prosody-e.html (59 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/01-Yamakavaggo-e1.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/01-Yamakavaggo-e2.html (33 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/01-Yamakavaggo-p1.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/01-Yamakavaggo-p2.html (44 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/02-Appamadavaggo-e1.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/02-Appamadavaggo-e2.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/02-Appamadavaggo-p1.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/02-Appamadavaggo-p2.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/03-Cittavaggo-e1.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/03-Cittavaggo-e2.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/03-Cittavaggo-p1.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/03-Cittavaggo-p2.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/04-Pupphavaggo-e1.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/04-Pupphavaggo-e2.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/04-Pupphavaggo-p1.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/04-Pupphavaggo-p2.html (32 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/05-Balavaggo-e1.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/05-Balavaggo-e2.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/05-Balavaggo-p1.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/05-Balavaggo-p2.html (32 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/06-Panditavaggo-e1.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/06-Panditavaggo-e2.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/06-Panditavaggo-p1.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/06-Panditavaggo-p2.html (29 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/07-Arahantavaggo-e1.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/07-Arahantavaggo-e2.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/07-Arahantavaggo-p1.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/07-Arahantavaggo-p2.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/08-Sahassavaggo-e1.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/08-Sahassavaggo-e2.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/08-Sahassavaggo-p1.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/08-Sahassavaggo-p2.html (34 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/09-Papavaggo-e1.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/09-Papavaggo-e2.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/09-Papavaggo-p1.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/09-Papavaggo-p2.html (33 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/10-Dandavaggo-e1.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/10-Dandavaggo-e2.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/10-Dandavaggo-p1.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/10-Dandavaggo-p2.html (41 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/11-Jaravaggo-e1.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/11-Jaravaggo-e2.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/11-Jaravaggo-p1.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/11-Jaravaggo-p2.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/12-Attavaggo-e1.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/12-Attavaggo-e2.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/12-Attavaggo-p1.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/12-Attavaggo-p2.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/13-Lokavaggo-e1.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/13-Lokavaggo-e2.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/13-Lokavaggo-p1.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/13-Lokavaggo-p2.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/14-Buddhavaggo-e1.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/14-Buddhavaggo-e2.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/14-Buddhavaggo-p1.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/14-Buddhavaggo-p2.html (40 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/15-Sukhavaggo-e1.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/15-Sukhavaggo-e2.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/15-Sukhavaggo-p1.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/15-Sukhavaggo-p2.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/16-Piyavaggo-e1.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/16-Piyavaggo-e2.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/16-Piyavaggo-p1.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/16-Piyavaggo-p2.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/17-Kodhavaggo-e1.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/17-Kodhavaggo-e2.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/17-Kodhavaggo-p1.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/17-Kodhavaggo-p2.html (29 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/18-Malavaggo-e1.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/18-Malavaggo-e2.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/18-Malavaggo-p1.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/18-Malavaggo-p2.html (47 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/19-Dhammatthavaggo-e1.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/19-Dhammatthavaggo-e2.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/19-Dhammatthavaggo-p1.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/19-Dhammatthavaggo-p2.html (34 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/20-Maggavaggo-e1.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/20-Maggavaggo-e2.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/20-Maggavaggo-p1.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/20-Maggavaggo-p2.html (38 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/21-Pakinnakavaggo-e1.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/21-Pakinnakavaggo-e2.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/21-Pakinnakavaggo-p1.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/21-Pakinnakavaggo-p2.html (32 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/22-Nirayavaggo-e1.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/22-Nirayavaggo-e2.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/22-Nirayavaggo-p1.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/22-Nirayavaggo-p2.html (31 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/23-Nagavaggo-e1.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/23-Nagavaggo-e2.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/23-Nagavaggo-p1.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/23-Nagavaggo-p2.html (31 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/24-Tanhavaggo-e1.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/24-Tanhavaggo-e2.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/24-Tanhavaggo-p1.html (29 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/24-Tanhavaggo-p2.html (67 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/25-Bhikkhuvaggo-e1.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/25-Bhikkhuvaggo-e2.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/25-Bhikkhuvaggo-p1.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/25-Bhikkhuvaggo-p2.html (49 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/26-Brahmanavaggo-e1.html (36 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/26-Brahmanavaggo-e2.html (49 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/26-Brahmanavaggo-p1.html (42 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/26-Brahmanavaggo-p2.html (91 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/27-Dhp-Index-p1.html (67 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/27-Dhp-Index-p2.html (67 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/28-Dhp-Links-p1.html (57 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/28-Dhp-Links-p2.html (57 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/29-DhpBJTSinh.doc (165 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/02Dhammapada/index.html (37 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/03Udana/01-Bodhivaggo-p1.html (37 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/03Udana/01-Bodhivaggo-p2.html (47 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/03Udana/02-Mucalindavaggo-p1.html (42 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/03Udana/02-Mucalindavaggo-p2.html (55 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/03Udana/03-Nandavaggo-p1.html (55 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/03Udana/03-Nandavaggo-p2.html (72 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/03Udana/04-Meghiyavaggo-p1.html (53 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/03Udana/04-Meghiyavaggo-p2.html (70 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/03Udana/05-Sonavaggo-p1.html (58 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/03Udana/05-Sonavaggo-p2.html (71 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/03Udana/06-Jaccandhavaggo-p1.html (74 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/03Udana/06-Jaccandhavaggo-p2.html (91 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/03Udana/07-Cullavaggo-p1.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/03Udana/07-Cullavaggo-p2.html (39 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/03Udana/08-Pataligamiyavaggo-p1.html (56 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/03Udana/08-Pataligamiyavaggo-p2.html (75 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/03Udana/12-UdanaBJTSinhala.doc (573 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/03Udana/index.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/04Itivuttaka/01-Ekakanipato-p1.html (53 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/04Itivuttaka/01-Ekakanipato-p2.html (96 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/04Itivuttaka/02-Dukanipato-p1.html (55 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/04Itivuttaka/02-Dukanipato-p2.html (102 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/04Itivuttaka/03-Tikanipato-p1.html (124 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/04Itivuttaka/03-Tikanipato-p2.html (215 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/04Itivuttaka/04-Catukkanipato-p1.html (40 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/04Itivuttaka/04-Catukkanipato-p2.html (69 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/04Itivuttaka/05-It-Index-Sutta-p.html (87 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/04Itivuttaka/06-It-Index-BJT-p.html (90 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/04Itivuttaka/08-ItivuttakaBJTSinhala.doc (485 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/04Itivuttaka/index.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/05Suttanipata/1-uraga-vagga-p.html (72 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/05Suttanipata/1-uragavagga-e.html (45 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/05Suttanipata/1-uragavagga-s.html (60 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/05Suttanipata/2-cula-vagga-e.html (38 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/05Suttanipata/2-culla-vagga-p.html (63 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/05Suttanipata/3-maha-vagga-e.html (91 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/05Suttanipata/3-maha-vagga-p.html (124 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/05Suttanipata/4-attaka-vagga-e.html (36 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/05Suttanipata/4-atthaka-vagga-p.html (59 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/05Suttanipata/5-parayana-vagga-e.html (30 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/05Suttanipata/5-parayana-vagga-p.html (56 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/06Vimanavatthu/01-pithavagga-p.html (50 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/06Vimanavatthu/02-Cittalatavagga-p.html (36 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/06Vimanavatthu/03-Paricchattakavagga-p.html (57 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/06Vimanavatthu/04-Manjetthakavagga-p.html (43 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/06Vimanavatthu/05-Maharathavagga-p.html (55 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/06Vimanavatthu/06-Payasivagga-p.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/06Vimanavatthu/07-Sunikkhittavagga-p.html (56 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/06Vimanavatthu/07-Sunikkhittavagga-s.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/07Petavatthu/1-Uragavagga-p.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/07Petavatthu/1-Uragavagga-s.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/07Petavatthu/2-Ubbarivagga-p.html (79 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/07Petavatthu/2-Ubbarivagga-s.html (37 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/07Petavatthu/3-Culavagga-p.html (34 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/07Petavatthu/3-Culavagga-s.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/07Petavatthu/4-Mahavagga-p.html (97 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/07Petavatthu/4-Mahavagga-s.html (38 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/01-Ekaka-nipatha-p.html (62 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/01-Ekaka-nipatha-s.html (39 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/02-Duka-nipatha-p.html (43 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/03-Tika-nipatha-p.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/04-Catukka-nipatha-p.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/05-Panchaka-nipatha-p.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/05-Panchaka-nipatha-s.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/06-Chakka-nipatha-p.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/06-Chakka-nipatha-s.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/07-Sattaka-nipatha-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/07-Sattaka-nipatha-s.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/08-Atthaka-nipatha-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/08-Atthaka-nipatha-s.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/09-Navaka-nipatha-p.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/09-Navaka-nipatha-s.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/10-Dasaka-nipatha-p.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/10-Dasaka-nipatha-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/11-Ekadasaka-nipatha-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/11-Ekadasaka-nipatha-s.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/12-Dvadasaka-nipatha-p.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/12-Dvadasaka-nipatha-s.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/13-terasa-nipatha-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/13-terasa-nipatha-s.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/14-cuddasa-nipatha-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/14-cuddasa-nipatha-s.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/15-Solasaka-nipatha-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/15-Solasaka-nipatha-s.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/20-Satti-nipatha-p.html (66 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/20-Satti-nipatha-s.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/21-Maha-nipatha-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/30-Timsa-nipatha-p.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/40-Cattalisa-nipatha-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/50-Panyasa-nipatha-p.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/60-Satthi-nipatha-p.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/08Theragatha/70-Maha-nipatha-p.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/09Therigatha/01-Ekaka-nipatha-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/09Therigatha/01-Ekaka-nipatha-s.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/09Therigatha/02-Duka-nipatha-p.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/09Therigatha/02-Duka-nipatha-s.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/09Therigatha/03-Tika-nipatha-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/09Therigatha/03-Tika-nipatha-s.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/09Therigatha/04Chatukka-nipatha-p.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/09Therigatha/04Chatukka-nipatha-s.html (1 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/09Therigatha/05Panchaka-nipatha-p.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/09Therigatha/05Panchaka-nipatha-s.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/09Therigatha/06-Chakka-nipatha-p.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/09Therigatha/07-Sattaka-nipatha-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/09Therigatha/08-Attaka-nipatha-p.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/09Therigatha/09-Navaka-nipatha-p.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/09Therigatha/11-Ekadasaka-nipatha-p.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/09Therigatha/12-Dwadasaka-nipatha-p.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/09Therigatha/16-Solasa-nipatha-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/09Therigatha/17-Maha-nipatha-incomplete-s.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/09Therigatha/20-Visati-nipatha-p.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/09Therigatha/30-Timsa-nipatha-p.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/09Therigatha/30-Timsa-nipatha-s.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/09Therigatha/40-Chattalisa-nipatha-p.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/09Therigatha/40-Chttalisa-nipatha-s.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/09Therigatha/50-Maha-nipatha-p.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/10Jataka/01-Ekaka-nipatha-p.html (66 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/10Jataka/02-Duka-nipatha-p.html (75 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/10Jataka/03-Tika-nipatha-p.html (47 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/10Jataka/04-Catukka-nipatha-p.html (66 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/10Jataka/05-Pancaka-nipatha-p.html (43 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/10Jataka/06-Chakka-nipatha-p.html (41 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/10Jataka/07-Sattaka-nipatha-p.html (53 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/10Jataka/08-Atthaka-nipatha-p.html (29 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/10Jataka/09-Navaka-nipatha-p.html (35 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/10Jataka/10-Dasaka-nipatha-p.html (62 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/10Jataka/11-Ekadasaka-nipatha-p.html (37 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/10Jataka/12-Dwadasaka-nipatha-p.html (41 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/10Jataka/13-Terasaka-nipatha-p.html (51 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/10Jataka/14-Pakinnaka-nipatha-p.html (92 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/10Jataka/20-Visati-nipatha-p.html (112 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/10Jataka/30-Timsati-nipatha-p.html (106 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/10Jataka/30-Tinsa-nipatha-s.html (71 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/10Jataka/40-Cattalisa-nipatha-p.html (77 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/10Jataka/40-Chattalisa-nipatha-s.html (48 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/10Jataka/50-Pannasaka-nipatha-s.html (36 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/10Jataka/50-Pannyasa-nipatha-p.html (52 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/10Jataka/60-Satthi-nipatha-p.html (32 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/10Jataka/60-Satti-nipatha-s.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/10Jataka/70-Sattati-nipatha-p.html (45 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/10Jataka/70-Sattati-nipatha-s.html (33 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/10Jataka/80-Asiti-nipatha-p.html (159 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/1-Maha-niddesa/01-Kamma-sutta-niddesa-p.html (56 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/1-Maha-niddesa/01-Kamma-sutta-niddesa-s.html (58 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/1-Maha-niddesa/02-Guhattaka-sutta-niddesa-p.html (94 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/1-Maha-niddesa/02-Guhattaka-sutta-niddesa-s.html (80 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/1-Maha-niddesa/03-Duttattaka-sutta-niddesa-p.html (47 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/1-Maha-niddesa/03-Duttattaka-sutta-niddesa-s.html (45 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/1-Maha-niddesa/04-Suddhattaka-sutta-niddesa-p.html (43 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/1-Maha-niddesa/04-Suddhattaka-sutta-niddesa-s.html (38 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/1-Maha-niddesa/05-Paramattaka-sutta-niddesa-p.html (35 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/1-Maha-niddesa/05-Paramattaka-sutta-niddesa-s.html (37 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/1-Maha-niddesa/06-Jara-sutta-niddesa-p.html (58 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/1-Maha-niddesa/06-Jara-sutta-niddesa-s.html (47 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/1-Maha-niddesa/07-Tissametteyya-sutta-niddesa-p.html (57 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/1-Maha-niddesa/07-Tissametteyya-sutta-niddesa-s.html (52 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/1-Maha-niddesa/08-Pasura-sutta-niddesa-p.html (44 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/1-Maha-niddesa/08-Pasura-sutta-niddesa-s.html (34 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/1-Maha-niddesa/09-Magandiya-sutta-niddesa-p.html (65 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/1-Maha-niddesa/09-Magandiya-sutta-niddesa-s.html (72 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/1-Maha-niddesa/10-Pura-beda-sutta-niddesa-p.html (114 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/1-Maha-niddesa/10-Pura-beda-sutta-niddesa-s.html (105 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/1-Maha-niddesa/11-Kalahavivada-sutta-niddesa-p.html (75 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/1-Maha-niddesa/11-Kalahavivada-sutta-niddesa-s.html (70 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/1-Maha-niddesa/12-Culaviyuha-sutta-niddesa-p.html (44 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/1-Maha-niddesa/12-Culaviyuha-sutta-niddesa-s.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/1-Maha-niddesa/13-Mahaviyuha-sutta-niddesa-p.html (93 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/1-Maha-niddesa/13-Mahaviyuha-sutta-niddesa-s.html (77 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/1-Maha-niddesa/14-Tuvataka-sutta-niddesa-p.html (149 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/1-Maha-niddesa/15-Atthadanda-sutta-niddesa-p.html (152 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/1-Maha-niddesa/15-Atthadanda-sutta-niddesa-s.html (402 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/1-Maha-niddesa/16-Sariputta-sutta-niddesa-p.html (153 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/2-Culla-niddesa/00-parayanavagga-p.html (66 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/2-Culla-niddesa/01-Ajitasuttaniddeso-p.html (57 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/2-Culla-niddesa/01-Ajithamanawakapuchcha-niddesa-s.html (43 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/2-Culla-niddesa/02-Tissametteyyasuttaniddeso-p.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/2-Culla-niddesa/02-Tissametteyye-sutta-niddesa-s.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/2-Culla-niddesa/03-Punnamanawaka-sutta-niddeso-p.html (69 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/2-Culla-niddesa/04-Mettagumanawaka-sutta-niddesa-s.html (67 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/2-Culla-niddesa/04-Mettagumanawaka-sutta-niddeso-p.html (113 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/2-Culla-niddesa/05-Dhothakamanawaka-sutta-niddesa-incomplete-s.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/2-Culla-niddesa/05-Dhothakamanawaka-sutta-niddesa-p.html (61 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/2-Culla-niddesa/06-Upasivamanawaka-sutta-niddesa-p.html (48 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/2-Culla-niddesa/07-Nandasuttaniddeso-p.html (48 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/2-Culla-niddesa/08-Hemakasuttaniddeso-p.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/2-Culla-niddesa/09-Todeyyasuttaniddeso-p.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/2-Culla-niddesa/10-Kappasuttaniddeso-p.html (36 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/2-Culla-niddesa/11-Jatukannisuttaniddeso-p.html (34 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/2-Culla-niddesa/12-Bhadravudhasuttaniddeso-p.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/2-Culla-niddesa/13-Udayasuttaniddeso-p.html (41 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/2-Culla-niddesa/14-Posalasuttaniddeso-p.html (38 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/2-Culla-niddesa/15-Mogharajasuttaniddeso-p.html (50 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/2-Culla-niddesa/16-Pingiyasuttaniddeso-p.html (31 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/2-Culla-niddesa/17-Parayananugitiniddeso-p.html (145 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/11Niddesa/2-Culla-niddesa/18-Khaggavisanasuttainiddeso-p.html (293 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/02-Ditthi-katha-p.html (366 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/02-Ditthi-katha-s.html (168 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/03-Anapanasati-katha-p.html (224 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/03-Anapanasati-katha-s.html (142 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/04-Indriya-katha-p.html (168 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/05-Vimokkha-katha-p.html (115 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/05-Vimokkha-katha-s.html (201 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/06-Gati-katha-p.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/06-Gati-katha-s.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/07-Kamma-katha-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/07-Kamma-katha-s.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/08-Vipallasa-katha-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/08-Vipallasa-katha-s.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/09-Magga-katha-p.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/09-Magga-katha-s.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/00-matika-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/01-sutamayanana-katha-p.html (250 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/02-silamayanana-katha-p.html (109 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/03-samadhibhavanamayanana-p.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/04-dhammatthitinana-katha-p.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/05-sammasananana-katha-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/06-udayabbayanana-katha-p.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/07-bhanganupassananana-katha-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/08-adinavanana-katha-p.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/09-muncitukamyatanana-katha-p.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/10-gotrabhunana-katha-p.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/11-magganana-katha-p.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/12-phalanana-katha-p.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/13-vimuttinana-katha-p.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/14-paccakkhananana-katha-p.html (30 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/15-vatthunanattanana-katha-p.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/16-gocarananattanana-katha-p.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/17-cariyananattanana-katha-p.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/18-bhuminanattanana-katha-p.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/19-dhammananattanana-katha-p.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/20-24-nanapancaka-katha-p.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/25-28-patisambhidanana-katha-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/29-31-nanattaya-katha-p.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/32-anandarikasamadhinana-katha-p.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/33-aranaviharanana-katha-p.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/34-nirodhasamapattinana-katha-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/35-parinibananana-katha-p.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/36-samasisatthanana-katha-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/37-sallekhatthanana-katha-p.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/38-viriyarambhanana-katha-p.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/39-atthasandassananana-katha-p.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/40-dassanavisuddhinana-katha-p.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/41-khantinana-katha-p.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/42-pariyogahananana-katha-p.html (2 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/43-padesaviharanana-katha-p.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/44-49-vivatatananachakka-katha-p.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/50-iddhividhanana-katha-p.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/51-sotadhatuvusuddhinana-katha-p.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/52-cetopariyanana-katha-p.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/53-pubbenivasanussatinana-katha-p.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/54-dibbacakkhunana-katha-p.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/55-asavakkhayanana-katha-p.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/56-63-saccananacatukkadavaya-katha-p.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/64-67-suddhikapatisambhidanana-katha-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/68-indriyaparoparijattanana-katha-p.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/69-asayanusayanana-katha-p.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/70-yamakapatihiranana-katha-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/71-mahakarunasamapattinana-katha-p.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/1-Nyanakatha/72-73-sabbannutanana-katha-p.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/10-Mandapeyya-katha-p.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/01-Mahavagga/10-Mandapeyya-katha-s.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/11-Yuganandavagga/01-Yugananda-katha-p.html (57 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/11-Yuganandavagga/01-Yugananda-katha-s.html (59 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/11-Yuganandavagga/02-Sacca-katha-p.html (39 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/11-Yuganandavagga/02-Sacca-katha-s.html (31 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/11-Yuganandavagga/03-Bojjhanga-katha-p.html (43 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/11-Yuganandavagga/03-Bojjhanga-katha-s.html (54 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/11-Yuganandavagga/04-Metta-katha-p.html (30 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/11-Yuganandavagga/04-Metta-katha-s.html (32 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/11-Yuganandavagga/05-Viraga-katha-p.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/11-Yuganandavagga/05-Viraga-katha-s.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/11-Yuganandavagga/06-Patisambhida-katha-p.html (45 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/11-Yuganandavagga/06-Patisambhida-katha-s.html (47 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/11-Yuganandavagga/07-Dhammacakka-katha-p.html (30 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/11-Yuganandavagga/07-Dhammacakka-katha-s.html (35 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/11-Yuganandavagga/08-Lokuttara-katha-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/11-Yuganandavagga/08-Lokuttara-katha-s.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/11-Yuganandavagga/09-Bala-katha-p.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/11-Yuganandavagga/09-Bala-katha-s.html (30 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/11-Yuganandavagga/10-Sunnata-INCOMPLETE-p.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/11-Yuganandavagga/10-Sunnata-katha-s.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/12-Pannayavagga/01-Panna-katha-s.html (77 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/12-Pannayavagga/02-Iddhi-katha-p.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/12-Pannayavagga/02-Iddhi-katha-s.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/12-Pannayavagga/03-Abhisamaya-katha-p.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/12-Pannayavagga/03-Abhisamaya-katha-s.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/12-Pannayavagga/04-Viveka-katha-p.html (31 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/12-Pannayavagga/04-Viveka-katha-s.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/12-Pannayavagga/05-Cariya-katha-p.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/12-Pannayavagga/05-Cariya-katha-s.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/12-Pannayavagga/06-Patihariya-katha-p.html (8 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/12-Pannayavagga/06-Patihariya-katha-s.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/12-Pannayavagga/07-Samasisa-katha-p.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/12-Pannayavagga/07-Samasisa-katha-s.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/12-Pannayavagga/08-Satipatthana-katha-p.html (39 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/12-Pannayavagga/08-Satipatthana-katha-s.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/12-Pannayavagga/09-Vipassana-katha-p.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/12-Pannayavagga/09-Vipassana-katha-s.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/12-Pannayavagga/10-Matika-katha-p.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/12Patisambhidamagga/index.html (36 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/01-buddha-vagga-p.html (173 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/01-buddha-vagga-s.html (188 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/02-sihasana-dayaka-vagga-p.html (38 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/02-sihasana-dayaka-vagga-s.html (42 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/03-subhuti-vagga-p.html (51 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/03-subhuti-vagga-s.html (59 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/04-kundadhana-vagga-p.html (32 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/04-kundadhana-vagga-s.html (32 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/05-upali-vagga-p.html (40 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/05-upali-vagga-s.html (35 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/06-vijani-vagga-p.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/06-vijani-vagga-s.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/07-sakachintaniya-vagga-p.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/07-sakachintaniya-vagga-s.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/08-nagasamala-vagga-p.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/08-nagasamala-vagga-s.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/09-timirapupphiya-vagga-p.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/09-timirapupphiya-vagga-s.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/10-sudhapindiya-vagga-p.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/10-sudhapindiya-vagga-s.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/11-bhikkhadayi-vagga-p.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/11-bhikkhadayi-vagga-s.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/12-maha-parivara-vagga-p.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/12-maha-parivara-vagga-s.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/13-sereyya-vagga-p.html (29 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/13-sereyya-vagga-s.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/14-Sobhita-Wagga-p.html (23 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/14-Sobhita-Wagga-s.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/15-Chatta-Wagga-p.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/15-Chatta-Wagga-s.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/16-Bandhu-Jeevaka-Wagga-p.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/16-Bandhu-Jeevaka-Wagga-s.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/17-Suparichariya-Wagga-p.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/17-Suparichariya-Wagga-s.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/18-Kumuda-Wagga-p.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/18-Kumuda-Wagga-s.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/19-Kutajapupphiya-Wagga-p.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/19-Kutajapupphiya-Wagga-s.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/20-Tamala-Pupphiya-Wagga-p.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/20-Tamala-Pupphiya-Wagga-s.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/21-Kanikarapupphiya-Wgga-p.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/21-Kanikarapupphiya-Wgga-s.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/22-Hatthi-vgga-p.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/23-Alambana-dayaka-vgga-p.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/23-Alambana-dayaka-vgga-s.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/24-Udakasana-vgga-p.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/24-Udakasana-vgga-s.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/25-Thuwara-dayaka-vgga-p.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/25-Thuwara-dayaka-vgga-s.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/26-Thomaka-vgga-p.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/26-Thomaka-vgga-s.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/27-Akasukkhipiya-vgga-p.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/27-Padumukkepa-vgga-s.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/28-Suwanna-bimbobana-vgga-p.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/28-Suwanna-bimbobana-vgga-s.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/29-Panna-dayaka-vgga-p.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/29-Panna-dayaka-vgga-s.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/30-Chitaka-poojaka-vgga-p.html (16 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/30-Chitaka-poojaka-vgga-s.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/31-Paduma-kesara-vgga-p.html (17 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/31-Paduma-kesara-vgga-s.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/32-Arakka-dayaka-vgga-p.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/32-Arakka-dayaka-vgga-s.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/33-Umma-puppiya-vgga-p.html (30 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/33-Umma-puppiya-vgga-s.html (29 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/34-Gandha-dhupiya-vgga-p.html (38 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/34-Gandha-dhupiya-vgga-s.html (35 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/35-Eka-padumiya-vgga-p.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/35-Eka-padumiya-vgga-s.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/36-Sadda-sagnnaka-vgga-p.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/36-Sadda-sagnnaka-vgga-s.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/37-Mandarawa-puppiya-vgga-p.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/37-Mandarawa-puppiya-vgga-s.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/38-Bodhi-wandaka-vgga-p.html (18 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/38-Bodhi-wandaka-vgga-s.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/39-Awanta-paladayaka-vgga-p.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/39-Awanta-paladayaka-vgga-s.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/40-Pilinda-vachcha-vgga-p.html (127 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/40-Pilinda-vachcha-vgga-s.html (125 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/41-Metteyya-vgga-p.html (96 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/41-Metteyya-vgga-s.html (89 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/42-Baddali-vgga-p.html (49 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/42-Baddali-vgga-s.html (47 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/43-Sakim-sammajjaka-vgga-p.html (46 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/43-Sakim-sammajjaka-vgga-s.html (43 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/44-Eka-vihareeya-vgga-p.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/44-Eka-vihareeya-vgga-s.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/45-Veebetaka-vgga-p.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/45-Veebetaka-vgga-s.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/46-Jagati-dayaka-vgga-p.html (21 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/46-Jagati-dayaka-vgga-s.html (19 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/47-Salakusumiya-vgga-p.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/47-Salakusumiya-vgga-s.html (20 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/48-Nalamaliya-vgga-p.html (27 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/48-Nalamaliya-vgga-s.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/49-Pansukoola-vgga-p.html (57 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/49-Pansukoola-vgga-s.html (51 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/50-Kinkanee-puppiya-vgga-p.html (32 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/50-Kinkanee-puppiya-vgga-s.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/51-Kaneekara-vgga-p.html (28 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/51-Kaneekara-vgga-s.html (25 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/52-Kuranchiya-vgga-s.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/52-Phaladayaka-vgga-p.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/53-Thina-dayaka-vgga-p.html (36 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/53-Thina-dayaka-vgga-s.html (35 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/54-Kachchana-vgga-p.html (96 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/54-Kachchana-vgga-s.html (84 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/55-Baddiya-vgga-p.html (82 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/55-Baddiya-vgga-s.html (73 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Thera-apadana/56-Yava-vgga-p.html (34 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Theri-apadana/01-Sumeda-vagga-p.html (36 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Theri-apadana/01-Sumeda-vagga-s.html (33 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Theri-apadana/02-Eku-posatika-vagga-p.html (108 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Theri-apadana/02-Eku-posatika-vagga-s.html (116 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Theri-apadana/03-Kundala-kesi-vagga-p.html (112 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Theri-apadana/03-Kundala-kesi-vagga-s.html (106 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Theri-apadana/04-Kattiya-vagga-p.html (56 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/13Apadana/Theri-apadana/04-Kattiya-vagga-s.html (55 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/001-Rathana-chankamana-kannda-p.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/001-Rathana-chankamana-kannda-s.html (26 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/002-Sumedha-patthana-kanda-p.html (47 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/002-Sumedha-patthana-kanda-s.html (52 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/01-Deepankara-budda-wansa-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/01-Deepankara-budda-wansa-s.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/02-Kondagnna-budda-wansa-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/02-Kondagnna-budda-wansa-s.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/03-Mangala-budda-wansa-p.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/03-Mangala-budda-wansa-s.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/04-Sumana-budda-wansa-p.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/04-Sumana-budda-wansa-s.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/05-Rewatha-budda-wansa-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/05-Rewatha-budda-wansa-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/06-Sobitha-budda-wansa-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/06-Sobitha-budda-wansa-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/07-Anomanassi-budda-wansa-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/07-Anomanassi-budda-wansa-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/08-Paduma-budda-wansa-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/08-Paduma-budda-wansa-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/09-Narada-budda-wansa-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/09-Narada-budda-wansa-s.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/10-Padumuttara-budda-wansa-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/10-Padumuttara-budda-wansa-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/11-Sumedha-budda-wansa-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/11-Sumedha-budda-wansa-s.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/12-Sujatha-budda-wansa-p.html (12 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/12-Sujatha-budda-wansa-s.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/13-Piyadassee-budda-wansa-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/13-Piyadassee-budda-wansa-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/14-Attadassee-budda-wansa-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/15-Dhammadassee-budda-wansa-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/15-Dhammadassee-budda-wansa-s.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/16-Siddatta-budda-wansa-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/16-Siddatta-budda-wansa-s.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/17-Tissa-budda-wansa-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/17-Tissa-budda-wansa-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/18-Pussa-budda-wansa-p.html (9 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/18-Pussa-budda-wansa-s.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/19-Vipasi-budda-wansa-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/19-Vipasi-budda-wansa-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/20-Sikki-budda-wansa-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/20-Sikki-budda-wansa-s.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/21-Vessabhu-budda-wansa-p.html (11 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/21-Vessabhu-budda-wansa-s.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/22-Kakusanda-budda-wansa-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/23-Konagamana-budda-wansa-p.html (10 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/23-Konagamana-budda-wansa-s.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/24-Kasup-budda-wansa-p.html (13 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/24-Kasup-budda-wansa-s.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/25-Gautama-budda-wansa-p.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/25-Gautama-budda-wansa-s.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/26-Budda-pakinnaka-katha-p.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/26-Budda-pakinnaka-katha-s.html (6 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/27-Dhatu-bhajana-katha-p.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/14Buddhavamsa/27-Dhatu-bhajana-katha-s.html (4 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/15Cariyapitaka/1-Akikthi-vagga-p.html (22 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/15Cariyapitaka/1-Akikthi-vagga-s.html (40 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/15Cariyapitaka/2-Hatthinaga-vagga-p.html (15 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/15Cariyapitaka/2-Hatthinaga-vagga-s.html (30 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/15Cariyapitaka/3-Yunggnajaya-vaggo-p.html (24 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/15Cariyapitaka/3-Yunggnajaya-vaggo-s.html (43 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/15Cariyapitaka/4-Adhitthanaparamita-p.html (7 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/15Cariyapitaka/5-Saccaparamita-p.html (14 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/15Cariyapitaka/6-mettaparamita-p.html (3 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/15Cariyapitaka/7-upekkhaparamita-p.html (5 Kb)
2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/index.html (84 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/1-Dhammasangani/0-matika-p.html (9 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/1-Dhammasangani/1-cittuppadakandam-p.html (266 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/1-Dhammasangani/2-rupadakndam-p.html (135 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/1-Dhammasangani/3-nikkhepakandam-p.html (125 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/1-Dhammasangani/4-atthakathakandam-p.html (65 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/2-Vibhanga/01-khandavibhanga-p.html (165 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/2-Vibhanga/02-ayatanavibhanga-p.html (33 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/2-Vibhanga/03-dhatuvibhanga-p.html (40 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/2-Vibhanga/04-saccavibhanga-p.html (51 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/2-Vibhanga/05-indriyavibhanga-p.html (32 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/2-Vibhanga/06-paticcasamuppadavibhanga-p.html (134 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/2-Vibhanga/07-sathipattanavibhanga-s.html (35 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/2-Vibhanga/07-satipatthanavibhanga-p.html (34 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/2-Vibhanga/08-sammappadhanavibhanga-p.html (18 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/2-Vibhanga/08-sammappadhnavibhanga-s.html (30 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/2-Vibhanga/09-iddhipadavibhanga-p.html (21 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/2-Vibhanga/09-iddipadavibhanga-s.html (34 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/2-Vibhanga/10-bojjangavibhanga-p.html (17 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/2-Vibhanga/10-bojjangavibhanga-s.html (29 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/2-Vibhanga/11-maggavibhanga-p.html (18 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/2-Vibhanga/11-maggavibhanga-s.html (28 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/2-Vibhanga/12-jhanavibhanga-p.html (60 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/2-Vibhanga/12-jhanavibhanga-s.html (104 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/2-Vibhanga/13-appamannavibhanga-p.html (29 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/2-Vibhanga/13-appamannavibhanga-s.html (52 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/2-Vibhanga/14-sikkhapadavibhanga-p.html (18 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/2-Vibhanga/14-sikkhapadavibhanga-s.html (25 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/2-Vibhanga/15-patisambhidavibhanga-p.html (33 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/2-Vibhanga/15-patisambidavibhanga-s.html (46 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/2-Vibhanga/16-nanavibhanga-p.html (77 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/2-Vibhanga/16-nanavibhanga-s.html (116 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/2-Vibhanga/17-khuddakavatthuvibhanga-p.html (108 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/2-Vibhanga/17-khuddakawattuvibhanga-s.html (181 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/2-Vibhanga/18-dhammahadayavibhanga-p.html (75 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/2-Vibhanga/18-dhammahadayavibhanga-s.html (119 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/3-Dhatukatha/01-mathika-p.html (2 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/3-Dhatukatha/01-mathika-s.html (5 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/3-Dhatukatha/01-sangaha-asangahapada-niddesa-p.html (46 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/3-Dhatukatha/01-sangaha-asangahapada-niddesa-s.html (131 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/3-Dhatukatha/02-sangahitena-asangahita-pada-niddeso-p.html (3 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/3-Dhatukatha/02-sangahitena-asangahita-pada-niddeso-s.html (5 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/3-Dhatukatha/03-asangahithena-sangahithapada-niddesa-p.html (6 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/3-Dhatukatha/03-asangahithena-sangahithapada-niddesa-s.html (7 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/3-Dhatukatha/04-sangahithena-sangahithapada-niddesa-p.html (3 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/3-Dhatukatha/04-sangahithena-sangahithapada-niddesa-s.html (4 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/3-Dhatukatha/05-asangahithena-asangahithapada-niddesa-p.html (17 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/3-Dhatukatha/05-asangahithena-asangahithapada-niddesa-s.html (24 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/3-Dhatukatha/06-sampayoga-vippayogapada-niddesa-p.html (24 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/3-Dhatukatha/06-sampayoga-vippayogapada-niddesa-s.html (61 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/3-Dhatukatha/07-sampayuttena-vippayuttapada-niddesa-p.html (4 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/3-Dhatukatha/07-sampayuttena-vippayuttapada-niddesa-s.html (9 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/3-Dhatukatha/08-vippayuttena-sampayuttapada-niddesa-p.html (1 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/3-Dhatukatha/08-vippayuttena-sampayuttapada-niddesa-s.html (1 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/3-Dhatukatha/09-sampayuttena-sampayuttapada-niddesa-p.html (11 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/3-Dhatukatha/09-sampayuttena-sampayuttapada-niddesa-s.html (17 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/3-Dhatukatha/10-vippayuttena-vippayuttapada-niddesa-p.html (19 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/3-Dhatukatha/10-vippayuttena-vippayuttapada-niddesa-s.html (23 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/3-Dhatukatha/11-sangahitena-sampayutta-vipayuttapada-niddesa-p.html (6 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/3-Dhatukatha/11-sangahitena-sampayutta-vipayuttapada-niddesa-s.html (7 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/3-Dhatukatha/12-sampayuttena-sangahita-asangahitapada-niddesa-p.html (11 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/3-Dhatukatha/12-sampayuttena-sangahita-asangahitapada-niddesa-s.html (15 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/3-Dhatukatha/13-asangahithena-sampayutta-vippayuttapada-niddesa-p.html (9 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/3-Dhatukatha/13-asangahithena-sampayutta-vippayuttapada-niddesa-s.html (8 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/3-Dhatukatha/14-vippayuttena-sangahithasangahithapada-niddesa-p.html (26 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/3-Dhatukatha/14-vippayuttena-sangahithasangahithapada-niddesa-s.html (32 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/index.html (64 Kb)
3Abhidhamma-Pitaka/ola-b.jpg (12 Kb)


library
Download Metta_Tripitaka_utf.zip (14 Mb)

on-line 2   30   41   3   1  users.