ཧི་མ་ལ་ཡ།

ཚིག འབྲུག་ལྷ་རྒྱལ།ཧི་མ་ལ་ཡ།

ངའི་ཡིད་ཆེས་ཀྱིས་སྒྲེང་བའི་སྤོབས་པའི་རྒྱལ་མཚན།

ངའི་དཔའ་སྙིང་གི་མགོ་བོ་མཐོན་པོ།

ལོ་ངོ་ཁྲི་སྟོང་གི་གྲང་ལྷག་བསྲན་ནས།

སྲིད་པའི་སྤྱི་གཙུག་ན་སྟོབས་ཀྱིས་འགྲེང་ཡོད།

རླུང་རྟ་གྲངས་མེད་གངས་རྩེ་ནས་བསྐྱོད་དུས།

ཀི་བསྭོ་ལྷ་རྒྱལ་གྱི་དཔུང་པ་སྦོམ་པོ།

སུམ་གཉིས་ས་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བསྲིངས་ཡོད།

ཨོ། ཧི་མ་ལ་ཡ།

ཁྱོད་ཀྱི་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་རྔམ་ཟིལ་ལས།

ངའི་མགོ་བོ་མི་དུད་པའི་དམ་བཅའ་རྙེད་ཡོད།

ཧི་མ་ལ་ཡ།

ཉམས་མེད་ཀྱི་དཔའ་གདེང་།

བློ་སྤོབས་ཀྱི་མགོ་བོ།ཧི་མ་ལ་ཡ།

ངའི་ལྷག་བསམ་གྱིས་སྤུངས་པའི་འོ་མའི་ལྷུན་པོ།

ངའི་ཡིད་གཞུང་གི་ཁ་དོག་དཀར་པོ།

ལོ་ངོ་ཁྲི་སྟོང་གི་བདེན་པ་སྲུང་ནས།

སྲིད་པའི་སྤྱི་གཙུག་ན་འོད་ཀྱིས་འགྲེང་ཡོད།

དར་ལྕོག་གྲངས་མེད་རླུང་གིས་སྐྱོད་དུས།

དབྱངས་གསལ་སོ་བཞི་ཡི་སྨོན་ལམ་དག་མོ།

འགྲོ་དྲུག་བདེ་བའི་དགེ་བ་རུ་བསྔོས་ཡོད།

ཨོ། ཧི་མ་ལ་ཡ།

ཁྱོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཤེལ་གྱི་ངོ་བོ་ལས།

ངའི་སེམས་གཤིས་མི་འགྱུར་བའི་དམ་བཅའ་རྙེད་ཡོད།

ཧི་མ་ལ་ཡ།

ལྷད་མེད་ཀྱི་བྱམས་སེམས།

མི་གཤིས་ཀྱི་འོད་སྣང་།