|=1======― ====―― =―======――=― =
| མ(|༄༅། མཛད་ཤི་འཕོས་་ ནས་ཀྱང་བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོར་འགྱུར་བ་གདོན་མི་འོ། |ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་| |
| )། |
པའི་སྒོར་ཞུགས་ནས་རྩ་བ་ཡན་ལག་གི་ཉམས་ཆག་གང་བྱུང་ཡང་། ཉིནརེ་བཞིནརྡོར་སེམས་སྒོམ་བཟླས་འབད་གལ་ཆེ་བ་ཡིནནོ། །བཞི་པ་མཐུན་རྐྱེན་ཚོགས་རྫོགས་པ་ ར་| |
| ཟ(|
བྱེད་མཎྜལ་ནི། མཐུན་རྐྱེན་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྫོགས་ཕྱིར༔ སྐུགསུམ་ཞིངཁམས་རྒྱཚོའ་མཎྜལ་འབུལ༔ ཞེས་པ་ལྟར། མཐུན་རྐྱེན་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་|༦
|
ཕ|ཀྱི་ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཐབས་མཆོག་རྨད་དུ་བྱུང་བ་མཎྜལ་ཉིད་དུ་བསྔགས་ས། མདོ་ལས། ཛི་སྲིད་ཚོགསགཉིས་མ་པ་དེ་ནིམ་རྫོགས་པར། །དེ་སྲིད་སྟོང་| ་ཛ|
|
ཉིད་དམ་པ་དེ་ནི་རྟོགས་མི་བྱེད། །ཅེས་དང་། རྒྱུད་ལས། །སངས་རྒྱས་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅདལ། །སྟོང་གསུམ་ཞིངཁམས་མ་ལུས་པ། |འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་བགྱན་པ་|
| |འདི།
ཆོད་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་རྫོགས། །ཞེས་པ་ལྟར། ཏེ་ལོ་པས། བུ་སྣང་བ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་དི། །དོསྐྱེ་མེད་པ་མ་རྟོགས་པར། །ཚོགས་གཉིས་|༩ རེ|
======================