===========================༴
| |===༴======================། |
|གྦ | | |ྃ༁༔ ༔ཧྲཱིཿངོ་མཚར་ཕུན་ཚོགས་བདེ་ཆེན་ཞིང་༔ བཀོད་པ་ཚད་མེད་ཕོ་བྲང་ནས༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་| | | |
|ཇ| | |
ཐམས་་ཅད་ཀྱི༔ ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ལམ་མེ་བ༔ ཚེ་དཔག་མེདམགོན་ཅོམ་ལྡན་འདས༔ ཡབ་ཡུམ་སྲས་| | |
|སྟ| | |
དང་བཙུན་མོ་དང་༔ འངུས་པའི་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི༔་ ཐུགས་རྗེས་འདི་ལ་བྱིན་གྱིས་རབས༔ བརྩེ་བས།་འདི་ཡི་ལམ་སྣ་| | | ་ |
|ཉྫ| |དྲོངས༔
དགོངས་པས་འདི་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ནུས་པས་འདི་ཡི་ར་གཅོད་སོལ༔ ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔ ནང་གི་བར་| | | |
| 1=========ར============|
============================
NextPage