|=།―=====―==―==―=― =―=――=― =―====―===༴=།
| |ཁམསགསུམ་དབང་སྡུད་ཀྱི་ས་སྦོར་བཟླས་པའི་མཐར། པུམ་པ་བྷཱུྃ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡངས་རྫོགས་དབུས༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་ | | |
|ཕ|རྣམས༔
སྣང་སྟོང་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུར་གསལ༔ རང་གི་ཐུགས་སྲག་སྔགས་ཕྲེང་ལས༔ འོད་ཟེར་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་སྤྲོས༔ སྙོམས་འཇུག་བྱང་སེམས་བངུད་རྩི་|བ|
|༡བད|ཡིས༔
བུམ་པ་ཡོངས་སུ་གང་ར་གྱཱུར༔ ཅེས་མོས་ལ་སྔགས་བརྒྱ་རྩ་ལས་མིཉུང་འི་མར། ལས་བུམ་ངུ་སྐད་ཅིག་གིས་ཁྲོ་བོ་རྟ་གྲིན་དམར་པོ་གཡས་དྨའི་དབྱུག་ཏོ་| ར|
ངྦ|དང་།
གཡོན་མེའི་ཞགས་པ་ཐོགས་པརགསལ་བའི་སྐུས་རྔོ་་རྗེ་བདུད་རྩིའི་རྡུལ་ཕྲབ་བབས་པསགང་བསམ། ཨ་ཧྱ་གྲཱི་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེསབཟླས་རིལབུདངགི་ཝཾམཁའའགྲོ་དང་| ཟཱི|
| |རྒྱལཆེ་གྱིགསཀྶི
བརླབཐར་དབྱངབསསལ་རྟེནསྙིངམཆོདབཏད། ཡིགབརྒྱ། ཨོཾ་ཨཿཧཱ༔ བུམ་ལྷ་རྗེས་ཆགས་བདེ་ཆེན་བངུད་རྩིར་ཞུ། །ལས་བུམ་ཁྲོ་བོས་བགེགས་ཟློག་ཕྲིན་|8 |
| |
ལསམཛོད། །ཅེསསོལ། །ཨིཾ་ཨཱཿཧ་སྣ་ཧཱ་བཛ་མ་ཡ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་གུཔ་ཎ་ཀརྨ་སྭ་བྷཱབ་ཨཱདྨ་ཀོ྅་ཧཾ། ཨཾ༔ ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡི༔ ཡེ་ཤེསརིག་རྩལ་ང་|
====================1=༔