|=། ―=―=―========―=====―=――==― ==―ང―བ=―― ―==༴
| |ཕུལ།
བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་གཙྪས་གཤེགས་སུ་གསོལ། ཕྱི་མཆོད་སྒོ་དྲུང་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ལ་མཆོད་གཏོར་ཕུལ་ནང་དུ་ལོག་ས། རང་ཉིད་སྐད་ཅི༦གགིསའམདཔལནརྗེགཤེམཐིནགཟ|
| སྠཱ|
བེ་ཅོན་དང་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་པ་ཁྲོ་བོའི་ཆས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བབྱན་པའི་སྐུར་གྱུར། ཨོཾ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧ་ཕཊ༔ རཾ་ཡཾཁཾ། ཨ་ཨཱཿཏ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿལན་གསུམ་གྱིས་བགེགས་གཏོར་|
|༡ཇཱ་ |བརབ།
ཧ་ཧྲཱིཿགཉིས་སྣང་འཁྲུལ་འི་སོགས་ཚིག་རྐང་གཉིས་ར་བགེགསགཏོར་ཕྱིདོར། ཧ་ཧ་ཧ་ཨ་སུམྡྷ་ནི་སོགས་ངསྔགས་དང་། གུ་གུལབདུག །ལུངསཐུན་གྱིས་བྲབ། མཚམས་འོག་|
|
ང|འཇུག་དགོས་རྣམས་དམིགསབས་ཁྱབཔར་བྱས་ལ། གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་སོགས་བརྗོད་བ་ང་། ཕྱོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་རྡོ་ཛའི་སྲུང་གུར་མེ་རི་འབརབ་དང་ཅས་པའི་ང་ངུ་དག་དང་|
||
བསྲུང་བྱ་ཐམས་ད་ཚུད་པར་བསམ། རཀའི་སྔགས་གསུམ། ཡེ་དྷར། སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཅོད་པསབརྟན་བར་བྱས། བདེ་བའི་དུ་ཞུགས་ས་ཚིག་བངུན་གསོལ་འདེབས་དང་། ཐུས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་| ༠ |
| |
འདེབས་དད་། སྐྱབས་སེམས། མཆོད་བརླབས་བརྩམས་བསྟོད་པའི་བར་དང་། བཟླསཔའི་གོར་ཕྲེང་བ་བྱིནརླབས་སྯི་འགྲེ་ལྟར་གས་བརྒྱ་ཙབརྗོདནས། བཟླས་དམིགས་གསབཏབསྟེ་རྩསྔགསཅི་འགྲོ་དང། བསྙེན་|ཙྲ|
========================༔