|===―=======―=ཌ=======―==――===――==༴ ༴
| |ཀྱང་།
དོན་ནི་དང་པོ་ཡན་ཆད་ཀྱི་རྟོགས་པ་ལ་འཇུག་པར་གསུངས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་ཇིས་བྲལ་ཆེན་པོའི་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་གཙོ་བོར་ལུང་གིས་བསྟན་| སྔ|
| བ|པ་ལྟར།
ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚར་ངུ་དངར་བ་ལས། སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ། རིག་པ་འཛིན་མ། ངག་དབང་ཀུན་བཟང་དེ་ཆེན་དབང་མ་ཉིད་| ར|
|
ས༑ མཆོག་གླིང་བ་ཆོས་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་ད་འདུན། དགཐེར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ས། གཏེར་སློབ་མཁན་པོ། ཀརྨརིན་ཆེན་དར་ཚྱས་ཀྱིས་རིག་འཛིན་|
| ༤ |
རྩལ་འཆང་རྣམས་ཀྱི་ལ་ལུང་སྔ་ཕྱིར་ཐོབ་པ་ཡིད་ལ་དེས་པ་རྣམས་མ་ ལ་གྱི་ཚུལ་དུ་བྲིས་ཏེ་ཕུལ་བ་གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའ་གཙོམོ་རྡ་རྗེ་ཕག་མོ་ཐུགས་དགྱེས་པའི་མཆོདསྤྲིན་|ཙ|
| ―་ |དུ་གྱུར་ཙིག །
སརྦ་ངཱ་མདྒ་ལཾ་ཀུར་ཝནྟུ།། །། | ༠ ཙ|
=====================1=1