1=།=―====―====བར==―==――==―===――=―==―====༴
| ལ༔|༄༅། །ནས་དག་པ།
སྣོད་བཙུད་ཐམསཅང་གཟུགས་སྒྲ་ངི་རོ་རེག་བྱ་ཆོས་སུ་མ་འདུས་པ་མེད་པས། དེ་ཐམས་ཅད་འདོད་ཡོན་ཕྱི་ཡི་མཆོད་ར་ཞི་ས་| |
|
གནས་འམ་བཞེངས་པ། བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བངུད་རྩི་ལྔ་ལས་གྲུབ་ཅིང་ཤ་ལྔ་ང་དེར་འདུས་པས་ནང་མཆོད་ངུ་གཞི་ནས་བཞེངས་པ། བཅུད་ཀྱི་སྐྱེ་གྲོ་ཕོ་མོ་| |
|ཟ|
ཐམས་ཅད་ཐབས་དང་ཤེསརབ་ཀྱི་རང་བཞིན་གསང་མཆོད་ངུ་གཞི་ནས་བཞེངས་པ། དེ་ལྟར་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཐབས་དང་ཤེསབ་ཟུང་འཇུག་འོད་གསལ་སྤྲོས་པའིམཐའ་|༦ 5
| |
ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ། དེཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་མཆོད་ར་གཞིར་བཞེངས་པའོ། །དེ་ལྟརམ་རྟོགས་པའི་ལས་དང་པོ་བ་རྣམས་ཀྱི་བསྒོམ་ཚུལ་ནི། ནས་གསུམ་གྱི་ཡི་གེ་གསུམ་|་ར|
| |ལས་རྃ་ཡ་ཁ་
འཕྲོས་པས་ཆོད་པའི་ངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བསྲེགརྶགཏོར་སྦྱངས་པསནས་ཞིངཁམས་དང་། ང་གཞལ་ཡསཁང་། སྣོད་བྷྭ་ལས་བྱུང་བའི་རིན་ཆེན་སྣོད་| |
| |ངུ།
ཧཱུྃ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ་ང་། མེ་ཏོག་དང་། བདུག་སྤོས་དང་། མརམེ་དང་། དྲི་ཆབ་དང་། ཞལ་ཟས་དང་། རོལ་མོའི་ལྷམོ་མཆོད་|སྲི|
=1============================