༔ =======―=―=―==―=―====―==――=ང― ―=― =―===―=༴ ༴
| |
མི་དམིགས་ཀྱང་། །རང་བཞིན་གྲུབ་པའི་ཀྱིལ་འཁོར་ལྷའི། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར། །ས་མ་ཛཿདང་ཨེ་ཧིས་འགུག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཧ་ཧྲཱིཿ|
| |
ཞེས་དམ་ཚིག་དང་ཡེ་ཤེས་བསྐུལ་བའི་སྒྲ་དང་བཅས་ས། ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་སོགས་སྤྱན་འདྲེན་གྱི་ཚིག་རྗོཔ་སྟེ། ལྷོ་ནུབ་རྔ་ཡབ་དཔལ་རི་དྨ་དྲྭ་བའི་ཞིངཁམས་ནས༑ བླ་| རྡ|
|ར|
རིག་འཛིན་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་རྒྱ་ཚོའ་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་མོས་གུས་གངུང་བའི་དབྱངས་ཀྱིས་འབོད་དེ་སྤྱན་འདྲེན་ན། ད་མེད་པས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་གྲོ་| 8
| 2 |
རྣམས་སྒྲོལ་བར་ཐུགས་དམ་བཅས་པ་ལྟར་གཤེགས་ལ། འབྱུངབཞི་ཕྱི་ཡི་བར་ད། རྩ་རླུང་ནང་གི་བར་ད། འཁྲལ་ཏག་གསང་བའི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བསལ་ཞིང་|
| |
མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཅིག་ཅེས་པ་ང་ཅས་སྤྱན་འངེན་གྱི་སྔགས་བརྗོད་ཅིང་སྔགས་དོན་ནི། འབྲུ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ལ༔ བཛྲ་གུ་རུའི་རིགས་ཀྱི་|༠ ཿ|
| |ཙོ༔
པདྨ་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་སྣང་༔ ཞེས་པ་ལྟར་དང་། ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ནི་གསངམཚན་བོད་སྐད་དེ། རྶངས་གྱས་ཐོད་པ་ཡིན་འི་ཕྱིར། དེ་ང་བཀའ་བརྒྱད་|རྲ|
1=1=======================