1==― ====―==―===―==―====―=―=――==༴=
| |ཡོད་མམྱོང་བ་སྒྱུ་མ་ང་མིག་ཡོར་བཞིན་ངུ་རྟོགས་པའི་སྒོ་ནས་བསྒྲལ་ཞིང་རྟོགས་ཚོག་ཆོས་ཀྱི་བྱིངས་སུ་དག་པ་འཁོར་འདས་རོ་མཉམ་འི་ཀློང་ངུ་མཆོད་པར་བསམ་འོ། །|
| |
རྟོགས་ས་བདག་བསྒྲལ་ནས་ཐུགས་རྗེས་གཞན་སྒྲོལ་བའི་ཕྱིར་བདགགི་ཐུགས་ཀ་ས་སྤོས་པའི་རཾ་ཡིག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བས་བསྒྲལ་བྱའི་སྙིང་ནང་གི་ས་བོན་ངབག་ཆགས་| ༠ ཇ|
| གྔ |
དང་བཅས་པ་བསྲེགས་ནས་རྣམ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་བྱིངས་སུ་སྒྲོལ་བའོ། །དེཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི། སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ས་ང་གིས་རྣམ་ར་| ༔ ༴
| 7ཿ|
ག་པ་རྒྱལ་བའི་ཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཆོད་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་དང་། མཆོད་བྱེད་ཀྱི་གང་ག་མཆོད་པ་གསུམ་ཀ་མི་དམིགས་ཤིང་ཅིར་ཡང་གྲུབ་པ་|ཟ|
| |
མེད་པའི་གནས་ལུགས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དོན་ངན་པ་འཁོར་གསུམ་དམིགས་མེད་ཕྱག་ར་ཆེན་པོའི་མཆོད་པ་སྟེ། མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །བསྟོད་པ་|༠ ཙ|
| |ནི། མཆོཔ
འི་་རྗེས་སུ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་རྗེས་སུ་ངན་ཅིང་རབཏུ་དད་པའི་ཡིད་ཀྱིས་ཀུན་ནས་སླངས་ཏེ་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་ས་སྟོདེ། ཀརྨམཱ་|ད|
===================ས