=======―====―==―=―==― ―===―===7=
| |ཞུགས༑ སྐུའི་ནང་བརྒྱུད་མངུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྟེ་བ་ནས་བདག་བསྐྱེད་ལྟེ་ར་ཞུགས་ཏེ་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལ་ཐིམ་པསམཁྱེན་རབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ས་པར་བསམ། རྒྱལ་པོའི་ཕོ་ཉ་ལྟ་|
| |པུའི་ཛཔ་
དགོས་ལ་བདག་དོན་བྱིན་རབས་བསྡུ་བའི་དམིགས་པ་དང་། གཞན་དོན་ཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་དམིགས་གཉིས་ལས། ཇམ་རིགས་ཞི་དེ་ཉིད་ལ་དད་པོ་|ཟྭ|
|
ང|གཞན་དོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དམིགས་པ་སྔོན་ངུ་འགྲོ་བ་གཏེར་གཞུང་ཚིག་གིས་གསལ་བ་ལྟར་ཏེ། ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་འཁོར་ཞིང་འོད་ཟེར་ས་ས་འགྲོརིགས་དྲུག་གི་སེམས་|ཟ|
| 7|
ཅན་ཐམསཅད་ལ་ཕོག་པས་ལས་དང་ཉོན་མོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་མ་རིག་པའི་དྲི་མ་སྠྱངས་ལ་ལུས་ངག་ཡིདགསུམ་རྡོ་ཇ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོར་སངས་རྒྱས་པར་བསམ། ཡང་འོད་|ཟ|
| ཟེར་སྣ་ལྔ་
མ་མཁའི་ཁམས་ཐམས་ཅདཁྱབ་པར་སྤྲོས་ས། རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ། བྱང་སེམས་ཉན་རང་འཕགས་པ་སོ་སྐྱེས་1 |༠ ཅ|
| |
རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་ཡོན་ཏནམ་ཁའ་དང་མཉམ་ར་སྤེལ་ལ་དེ་དག་གི་བྱིན་རབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་ངུ་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་|ཆ|
=================