།=―==―=―==―==―==―=―==―=―=― ―===―=―==―==―===――===༔
| |ས་བསྒྲལ་བྱ་སྒྲོལ་བྱེད་མེད་པ་འོད་གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངང་ལ་ཉམ་ར་ཞག །མཚོན་ཆ་མ་བཏབ་པའི་སྔོན་དུཿ་ཐུན་རྫས་མཚོན་ར་དམིགས་ཏེ་རཀྟ་འདེབས་པ་|
| |
དང་༑ བསྒྲལ་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་བངུད་རྩི་བཏཔ་སྟེ་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བངུད་རྩི་ལ་རྣམ་པ་ཤ་ཁྲག་རུས་པ་སྟོབ་གིང་ཧོམ་གཟར་འཛིན་པའི་ཚོགས་ཀྱི་ལ་ངུ་བསྟབ་ནས་ཧབ་དིར་གྱིས་|
| ང|གསོལ་བས་ངུ
ག་གསུམ་སྐུ་གསུམ་ཐུགས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ་བར་དམིགས། སརྦ་བིགྷྣཱན་ཤ་ཏྲན་མ་ར་ཡཁཁ་ཁྰ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་པའི་སྔགས་དོན་དགྲ་བགེགས་མས་ཅད་|
སོད་ཅིག །བཞེས་བཞེས། བཞེས་སུ་ཚུག །ཅེས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །ལྷ་རྣས་བསྒྲལ3་མཆོད་ཀྱིས་དགྱེས་ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་ནི་དགྱེས་པའི་ད་མོ་ང་། ནམས་ཀིང་|
| |
རྣམས་རང་ལ་སྡུ། ཧཱུྃ་རྗེས་མས་འོད་གསལ་གྱི་ངང་ལ་བཞག །ཕཊྲཅེས་བསྒྲལ་བྱ་དབྱིངས་སུ་སྤར་བའི་དོན་ནོ། །དེ་ནས་ཚོགས་ངས་སྤྱོད་པ་ནི། ལས་རྡོར་གྱིས་|༠ ར|
| |
བཟའ་བ་གཡས་དང་བཏུང་བ་ཡོན་དུ་ཐོགས་ལ། ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་རྒྱན་ངུ་རོལ་ཞེས་བརྡའི་ཕུལ་ཞིང་། དེའི་དོན་ཡང་། འདོད་ཡོན་རྣམས་མ་སྤང་བར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆན་ངུ་|ར|
=======================༴