༴==―===―=====― ―===― ==―=―==――=――=―=༴
| ༠༔ |༄༅། །བསྟིམ། སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁྲོའ་ཀྱིལ་འཁོར་དུ་གྱུར། བདེ་གཤེགས་རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་པྱིན་རབསནུས་མཐུ་| |
|
མ|ཐམས་ཅད་དང་། འཁོར་འདས་ཀྱི་མཁྱེན་རྩེ་བློ་གྲོས་ཆོ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ངྭངས་བཅུད་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ། བདག་དང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་བྫས་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ལ། རྩ་| |
| ཿ
སྔགས་ལ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ༨ཀ་ཙིཏྟ་ཚཱ་ན་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧ༔ ཞེས་ཏགས་ས་སྟོང་རྩ་བཟླ། སྐྱ་རེངས་ཤར་བ་དང་བསྟུན། ཧ་ཧྲཱིཿསྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་གྱི་སོགས་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་|
ས|བསྐུལ། རྟེནགཏོགནས་གསུམ་ངུ་བཞག །དངོས་གྲུབ་གྱི་ཛས་ལ་རངཉིད་ང་སྒུབ་གྲོགས་དམ་ཚིག་ལྡནཔར་སྦྱིནཔ་ལས་ཕྱི་མི་དང་། བྱ་ཁྱི་སོགས་ལ་མི་སྦྱིན་པར་བདགགིར་སྯོདོ། །སླར་ཡང་མཆོད་པ་ཁ་གསོས་ལ་| 0 |
| |
མཆོད་བསྟོད་རྒྱས་པ་བྱ། དམཚིག་གི་བྲིས་སྐུ་སོགས་ཡོད་རྟེན་ཞུགས་དང་། མེད་ན་ཁེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་སོགས་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས། དམཚིགཔ་རང་ཐིམ། བསྡུ་ལྡང་བསྡོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་རྒྱསཔར་བྱ། རྒྱལ་ཐོ་| |
| ཇ|མ
མཆོད་གཏོར་བཤམས་ས་ཐོ་འགྲོལ། ཉིནཁ་ཤས་ལ་ལས་བྱང་རྒྱས་བསྡུས་ངརེད་ཚར་རེ་དང་། ལྷག་ཆད་བསྐང་ཕྱིར་ཡིག་རྒྱ་ཅི་ནུབརོད། རིམ་གྱིས་གྲོགས་ངམ་ལྗན་རེ་ཟུང་དང་འཕྲབ་སོགས་བསྙེནབསྒུབ་སྤྱི་ལྟར་|ཆ|
1=========================