༴=༢ =================«=======7=༴
| |སྨོན་ལམ་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི༔ བསགསཔའི་ལས་རྣམས་དོན་ཡོད་འགྱུར༔ ཞེསབ་ལྟར་དངཕོ་ལ་ལྗ། བྱིན་རླབས། སྤྱན་འདྲེན། མཆོད་ཁ། ལོངས་སྯོད། ལྷག་མ་བསྔོ། དངཔོ་ནི། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་བསང་ཆུ་འཐོར་|
|
ཞིང་། ་རྃ་ཡ་ཁ༔ བདག་ཉིད་ལྷརགསལ་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་༦ལས༔ རྃ་ཡཁ་འཕྲོས་ཚོགས་རྫས་དངོས་འཛིན་སྠྱས༔ འབྲུ་གསུམ་འོད་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་| ཅ|
|༡དྶ|བསྒྱུར༔
འདོད་ཡོན་མཆོད་སྤྲིན་ནམམཁའ་གངབར་གྱུར༔ ཨ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གཉིསསྤྱན་འངེནནི༔ ཏ་ཧ་ཏ༔ བཞེངས་ཤིག་སྐུགསུམ་རྒྱལ་བ་ཚྱམཚོའ་ཚོགས༔ འོད་|
| ཀ|
གསལ་སྤྲོས་དང་བྲལ་བའི་ངང་ཉིདལས༔ བདག་ཅ༦སབསསྒྲིངསླདུ༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མར་རོལ་ཞིན་ཤེགས་སུ་གསོལ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ|
|ཇ|གསུམབ་མཆོདཁལགསུམ་གྱི།
ཚོགས་ཕུད་དངཔོ་འབུལནི། ཨ་ཨཱཿཧཱ༔ ཚོས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་བངུད་རྩིའི་སྤྲིན༔རྣམ་པ་འདོད་ཡོན་ལྷ་མོས་ནམ་མཁའ་གང་༔ ཟག་མེད་བདེ་|ལཙ|
| |
བ་ཆེན་པོའི་ལོངས་སྤྱོད་དིས༔ རྩགསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགསམཉེས་གྱུརཅིག༔ སརྦ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པ་ཛ་ཧོབརསྐོབཤགས་ནི༔ ཧོཿཐོག་མེད་བསགས་པའི་སྡིག་||
===========================༔