|====སྲ=―===༴===―=―==― ===―=―===1
|ལ| ༄༅། །
ཧཱུྃ༔ བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ་གིསསྦངས་སྤེལཁསྒུར་ཏེ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཕྱི་མཆོད་འདོད་ཡོན་ཆ་མཚོ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ ང་མཆོད་སྨན་རཀ་གཏོར་ཚོགས་| |
| སྯ|
བསམམི་ཁྱབ༔ གསངམཆོད་བདེ་སྟོང་ཟུང་ལཇུག་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔ འབུལ་ལོ་བཞེར་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨ་བཛྲ་ཨརཾ་གནས་ཤང་མ་དྒ་ལ་ཀ་ལ་ཤ་| |
| ས|སརྤ་པཉྩརཀྟ་བལི་ཏམ་ཧཱ་པ་ཛ་ཨཿཧཱ༔
ཧ་ཧྲཱིཿངོ་བོ་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་ངང་ཉིད་ལས༔ རང་བཞིན་བ༦དེ་སྟོང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་ཤར༔ ཐུགས་རྗེས་ང་|
|༤
བ|འདུལསྤལ་སྐུས་འགྲོ་དོན་མཛད༔ རྩགསུམ་ནོར་ལྷའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འ་ བསྟོད༔ཅེམཆོདཅིངབསྟོད་སགོང་གི །ཨོ༔ འདོད་རྒུའིཆོག་སྩོལ་སོས་ནས། བཀྲ་ཤིས་བདེ་| ཏ|
| |
སྐྱིད་ལྡན་པརམཛོད༔ བར་ལནསུམ་དང་། ཨཾ་ཨཿཧ་བཛ་གུརུ་པདྨ་སཾ་བྷ་སོགས་སྔགས་རྐྱང་པ་རྣམས་ཚར་གསུམགསུམ་མཐར་ཡེ་ཧཇི་ལྟརརིགས་བ་དང་། བསྔུ་ན། ཨ། དིར་ནི་རྟེན་ང་| |
|
འ|སོགས་ནས། སྩལ་དུ་གསོལ། ཨ་སུ་པ་ཏིཥྛ་བཛྲཱ་ཡ་སྭའ་ཧཱ། ཅེམེ་ཏོགའཐོར། སྯོ་ན། ཨ༔ ཆོས་ཉིད་བསམ་གྱིམི་ཁྱབ་དང་༔ ཆོསན་རྟེན་འབྲེལ་སླུམེད་|ཿ|
=1======================