=―=―=―=―==―===―=―=―==―===―===―==―==༴
| |སྐབས་སུ་པཤད་པ་བཞིན་འདིར་ཡང་སྦྱར་ལ་བསྒོམ། བཞི་པ་བདེ་གསལ་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་བསླབ་པ་ནི། དེ་ལྟར་གསལ་ག་བརྟེན་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དེ་ཉིད་བདེན་འཛིན་གྱི་ཞེན་རྟོག་|
| |
དང་བྲལ་ཞིང་ངོ་བོ་སྟོང་པ། ་ རང་བཞིན་ཆུ་ཟླའི་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་སྣང་ཡང་མཚན་མར་མ་གྲུབ་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཟིན་པ་གལ་ཆེ་སྟེ། བསྐྱེད་རིམ་ལ་རྫོགས་རིམ་གྱི་རྒྱས་ཐེབས་| ངྦ|
| སྦ0 |
པས་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཆོས་སྐུར་འཆར་བའི་ཐབས་རྨད་དུ་བྱུང་བའོ། །ལྔ་པ་འབྱོས་པའི་ཚད་ནི། ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་རྩ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ང་ཏིག་ཡེ་ཤེས་ཟང་ལ་| བ|
| 7ཿ|ལས༑
དེ་ལྟར་རྩེཅིག་ཉམས་སུ་བླངས་ལས༔ གཡོ༡ཐོབ་༢གོམས་༣རྟན་མཐར་ཕྱིནྣཉམས་སྐྱེ་ཞིང་༔ གསལ་གསུམ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་དངོས་དང་མཇལ༔ ཞེས་གསུངས་|
| |
པ་ལྟར། རེས་འགའ་གསལ་ཐེབས་ཤིང་། རེས་འགའ་གསལ་མི་ཐེབས་པ་གཡོ་༡བ། ནམ་བསྒོམ་ན་གསལ་ཐེབས་པ་ཐོབ་༢པ། མ་བསྒོམས་ཀྱང་གསལ་ཐེབས་ནའང་ཡུན་|ལཅ|
||
ཐུང་དུ་མ་ཡིན་ར་ཇི་ཙམ་བསྒོམས་ཀྱང་འགྲིབ་པ་མེད་པར་གསལ་ཐེབས་པ་གོས་༣པ། མཉམ་རྗེས་ཐམས་ཅད་དུ་ལྷའི་གསལ་སྣང་དང་མི་འབྲལ་པ་བརྟན་༤། མཉམ་ཛེས་ཐམས་||
===================