=༢=―==―================༔
| ས༔ | ༄༅། |རླབས། སྤནཇདས། མཆོད་བ། ལོཔསསྯོད། ལྶགམ་གཏོང་བའོ། དང་པོ་ནི། ལས་རྡོར་ས་ནུ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བསས་ཆུ་འཐོར་ལ། རཾ་ཡ་ཁ༔ བདྲག་ཉིད་||
|=|
ལྷརགསལ་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས༔ རྃ་ཡཁ་འཕྲོས་ཚོགས་རྫས་དངོས་འཛིན་སྠྱངས༔ འབྲུ་གསུམ་འོད་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་བངུད་རྩིར་བསྒྱུར༔ འདོད་ཡོནམཆོད་སྤྲིནནམ་| |
| མ|
མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨ་ཨཿཧ༔ གཉིསཔ་སྦན་འདྲེནབནི། ཧ་ཧ་ཧ༔ བཞེངས་ཤིག་སྐུ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་ མགྖོའ་ཚོགས༔ འོདགསལ་སྯོས་དང་བྲལ་པའི་ངངཉིད་|
| |
ལས༔ བདགག་ཚོག༦སབསགས་སྒྲིབ་པསྠྱང་སླད་དུ༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མརརོལ་ཞིང་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿགསུམམཆོདལ་གསུམ། ཚགསགུད་དངཔོ་བུལ་|༠ |
| ས|
བ་ལ་ཞུ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཨ་ཨཿཧ༔ ཚོས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་བངུད་རྩིའི་སྤྲིན༔ རྣམ་པ་འདོད་ཡོན་ལྷ་མོས་ནམ་མཁའ་གང་༔ ཟག་མེད་དེ་བ་ཆེན་པོའི་ལོངས་སྤྱོད་| 1 |
|
ར|འདིས༔ རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགསམཉེས་གྱུར་ཅིག༔ སརྦ་ག་ཎ་ཙ་ཀྲ་པ་ཛ་ཧོགཉིས་བརསྐོངབཤགས་ཞུ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཧོཿཐོམེད་བསགས་པའིསྡིག་|ག |
ར======================