=1―===―===―=―===―=======―==1=༴
| |དགོངས་པར་མཛད་ངུ་གསོལ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པ་དང་༔ གཟུངས་དྲན་མངོན་ཤེས་ཏིང་ངེ་འཛིན༔ འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་| སྡ|
| ཿ|པརམཛོད༔
དུས་འདི་ནས་ནི་བྱངཆུབ་བར༔ རིག་ཛིན་བླ་མ་ལམ་པའི་དབྱངས༔ དགེ་བའི་ཤེས་སུ་གྱུར་ནས་ཀྱང་༔ ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ ཅེས་དང་|རྔ|
|་དྶཱ|
སྐོང་དབྱངས་གསལ་སོགས་གྱང་བརྗོད། མཆོད་བསྟོདམདོར་བསྡུསབྱ། ནོངསབཤགས་ཡིགབརྒྱ་བཟླ། ཧཱུྃ་ཧ་ཧཱུྃ། སྣོད་བཅུད་དཀྱིལ་འཁོར་རང་ལ་འདུས། །ང་ཡང་ཐུགས་སྲོག་ཧྲཱིཿལ་|
|རཱ|ཐིམ༑ །
དེ་ཡང་དམིགས་མེད་འོད་གསལ་ངང་། །སླར་ཡང་དག་པའི་འཁོར་ལོར་ཤར། །ཕཌྲ་ཕཊྲ་ཕཊ། ཙེས་འོད་གསལ་ངང་དུ་འཇུག་ལྡངས་བྱས་ལ། དགེབསྡོ་ཤིས་བཛོད་སྤྱི་ལྟར་|
|―་་ |རམ།
ཧོཿསྨྲ་བའི་སེང་གེའི་ཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབས་པའིམཐུས༔ བདག་དངམཐའ་ཡས་སེམས་ཅནམ་ལུས་ཀུན༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབཔ་དང་༔ འོད་| ༠ ར|
| |
གསཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔ རྩ་བགྱུད་བླ་མའི་བྱིན་རབས་སྙིང་ལ་ཞུགས༔ ཡི་མ་མཁའ་གྲོ་ལུསྭ་དང་གྲིབབཞིན་འགྲོགས༔ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་ས་ར་|ཇ|
|===================ད