===― ==―=ང==―==― =― =―=―==―=― =――==―=――=――==―====༴
|
ལ|་༄༅། །དབྱངས་ཅནམ་སྟེ། དོན་གྱི་ཆ་ནི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསུང་དབྱངས་ལས་འཁྲུངས་པའོ། །ཁོར་རྣམས་དང་གཞལ་ཡསཁང་བཅས་གཙོ་བོ་ཉིད་
|ཆ|ཀྱི་
འགགས་མེད་ཡེ་ཤེས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས་བྱུང་བ་ཁོ་ན་ལས་གཞན་ངུ་མ་གྲུབ་ཅིང་བསྐྱེད་པ་དེ་རྣམས་མཁའ་ལ་འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་ལྟརརམ་ངྭངས་པའི་མཚོ་ང་ངུ་གཟའ་| |
|
སྐར་ཤར་བ་བཞིན་སྣང་ལ་བདེན་པརམ་གྲུབ་ཅིང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་འཆར་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་ངན་བཞིན་པ་ལ་གནས་པ་ལ་ཆེ། ལྷའི་གསལ་ཐེབསཙམ་གྱིས་|
| ཟ|
མཐར་འདི་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིཾ་ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་ཡེ་ཤེས་དང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡོན་ཏན། ཚད་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་མཛད་པའི་ཕྲིན་ལས་རྣམས་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་རྡ་ང་|་༠ རུ|
| |
བས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ་སྙམ་པའིམོསགུས་རྩེ་གཅིག་གནས་ན་དག་དྲན་རྗེས་མཐུན་པར་འགྱུར་ས་གལ་ཆེའོ། །བྱིན་གྱིས་བརབས་ཤིང་དབང་སྐུར་བ་ནི། སློབ་དཔོན་| |
|
ཏོ|སངས་རྒྱསགསང་བའི་མ་རིམ་ལས། སྤྱིམགྲིན་ཙིཏྟ་ས་གསུམ་དུ། །བྱིན་ལབས་རྡོ་རྗ་གསུམ་དུ་བསྒོམ། །དབུ་ཡི་གནས་ལྔར་ཡེ་ཤེས་ལྔ། །ཡེ་ཤེས་ལྔདབང་རྫོགས་|༅ |
1============================