་ ===―===― ――=======―=―=―==―==―=――=――=―==―=༴=༴
| ༠༔|༄༅། །ལྟར་མཉམ་སྦྱོར་ལས་བྱུང་བའི་དེ་བ་ཆེན་པོའི་རོས་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཚིམ་པར་བྱེད་པ་སྟེ། ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཛེས་ཆས་ཀྱི་སྙོམས་ར་| |
|ལ
ད1|ཞུགས་པའི་བདེ་བའི་འོད་ཟེར་སྤོ་བསྡུས་རྒྱལ་བ་རྣམས་མཆོད་ཙིང་གསང་བའི་དབང་ཐོབ་པར་བསམ་ཞིང་དེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ལ་བློ་བཞག་ས་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྗེས་ཆགས་ང་| |
|ཏྐཱ|
དབྱེརམེད་པའི་ང་རྒྱལ་བྱེད་པའོ། །སྒྲོལ་མཆོད་ནི། བསྒལ་བྱ་བདག་ལྟའིམཚན་ཉིདཅན་གྱི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་རྣ་ མ་རྟོག་ཡིན་ལ། དེས་འཁོརབར་འཕེན་ཏེ་གཉིསམེད|༤
| |
ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པ་ལ་དགྲ་བྱེད་པ། དེ་གང་གིས་བསྒལ་ན། གཉིས་ཛིན་རྣམ་རྟོག་དང་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིམཚོན་་རྣོན་པོས། ཐོག་ རང་རྒྱུད་ཀྱི་བདག་འཛིན་ཞེན་རྟོག་|་ ⊕ |
| |
དང་བཅས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ་བ་ནི་ཐམས་ད་ཡེ་སྒྲོལ་ཆེན་པོའི་དོན་ཡིན་ལ། དེའི་ངང་ནས་ཞིང་བཅུས་བསྡུས་པའི་སེམས་ཅན་ས་ན་གྱི་རྒྱུ་བསགས་པ་| |
|ཏི1|རྣམས།
དེའི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་པར་དཀའ་བ་ལས་སྐྱབ་པའི་ཕྱིར་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཀུན་ནས་སླངས་ཏེ་བདག་དང་བསྒྲལ་བྱ་ངོ་བོ་དེན་པར་གྲུབ་ར་རྔུལ་ཙམ་ཡང་|ང|
=================༔